TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Sıkça Sorulan Sorular | Genel Merkez

Sıkça Sorulan Sorular


Sıkça sorulan sorular ve yanıtlarına buradan ulaşabilirsiniz.Psikolog kimdir?

YÖK tarafından kabul edilen yurtiçi psikoloji lisans programları ile denkliği YÖK tarafından kabul edilen yurtdışı psikoloji lisans programlarından lisans derecesi ile mezun olan kişiler, psikolog unvanı kullanma hakkı taşımaktadır. Psikologlar, bireyin bireysel ve toplumsal tutum, davranış, düşünme ve duygu durumlarını inceleyen davranışın ve zihinsel süreçlerin bilimsel tanım ve açıklamalarını temel alan meslek mensuplarıdır.

Farklı bir lisans programından mezun olanlar psikoloji alanında yüksek lisans öğrenimiyle psikolog unvanı kazanabilir mi?

Hayır. Psikolog unvanı yalnızca YÖK tarafından kabul edilen psikoloji lisans programlarından mezun olanlar tarafından kullanılabilir. Yüksek lisans ve/veya doktora öğrenimi psikolog unvanı kazandırmaz.

Psikolojinin temel alt alanları nelerdir?

Bilişsel psikoloji, deneysel psikoloji, gelişim psikolojisi, kişilik psikolojisi, psikometri ve sosyal psikoloji, psikolojinin kuramsal temel alt alanları arasında sıralanabilir. Öte yandan psikolojinin uygulama alt alanları ise başlıca adli psikoloji, çevresel psikoloji, danışmanlık (rehberlik) psikolojisi, din psikolojisi, eğitim/okul psikolojisi, endüstri ve örgüt (iş ve çalışma) psikolojisi, fizyolojik psikoloji, klinik psikoloji, nöropsikoloji, psikofarmakoloji, sağlık psikolojisi, spor ve egzersiz psikolojisi ile trafik psikolojisinden oluşmaktadır.

Psikolog ne iş yapar?

Yurdumuzda psikolog ve uzman psikologların meslek ve görev tanımlarını düzenleyen münhasır bir meslek yasası bulunmamaktadır. Bu nedenle yetkinliklerinden her ne kadar farklı alanlarda yararlanılıyor olsa da psikologların mesleki tanımlamalarına ilişkin kapsayıcı bir düzenlemenin eksikliği açıktır. Milli eğitim mevzuatı, adalet mevzuatı ve milli savunma mevzuatında kısmen yer verilen görev tanımlarının yanı sıra yürürlükteki sağlık mevzuatına göre psikologların sağlık hizmetlerindeki iş ve görev tanımları şu şekilde düzenlenmektedirPsikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuata göre Bakanlıkça uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar, klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojik rehabilitasyon hizmeti, afet ve kriz ile özel alanlara yönelik psikolojik destek hizmeti verir. Taburcu olan hastaların izlem, görüşme, danışmanlık hizmetlerine katkı sağlar.Uluslararası teşhis ve sınıflama sistemlerinde hastalık olarak tanımlanmayan psikologları doğrudan ilgilendiren durumlarda ayaktan, yatan ve kronik hastalığı olan hastalara ve yakınlarına klinik psikoloğun ve/veya psikiyatri uzmanının sorumluluğunda psikolojik destek hizmetleri verir. Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlerde görev alır.Çalıştıkları kurumlarda diğer çalışanlara yönelik psikolojik destek eğitimleri verir. Psikoteknik değerlendirme yapar.Eğitimini almış olduğu alanda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara duygu, düşünce, davranış ve bedensel hastalıkların ilişkileri, tutumların ve davranışların değiştirilmesi, stres gibi insan davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı bilgi verir.

Psikologlar nerede çalışır?

Yurdumuzda psikologların başta Sağlık Bakanlığı birimleri olmak üzere Cumhurbaşkanlığı Adalet Bakanlığı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İçişleri Bakanlığı Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı birimleri ile sivil toplum kuruluşları, psikoteknik merkezleri, özel muayenehaneler, özel hastane ve poliklinikler, üniversitelerin psikolojik danışmanlık merkezleri ve özel şirketlerde psikolog kadrosunda istihdam edildiği görülmektedir. Ne var ki psikoloji lisans öğrenimini tamamlayan meslek mensuplarının özellikle sivil toplum kuruluşları ve özel teşebbüslerde psikolog kadrosu dışında da mesleki bilgi ve yeterliklerinden yararlanabilecekleri görev/pozisyonlar bulunmaktadır.

Psikolojiye ilgi duyuyorum ancak psikoloji alanında lisans öğrenimi almadım. Türk Psikologlar Derneği ise açık (uzaktan) öğretim programlarında psikoloji lisans programı açılmasının bilime ve halk sağlığına aykırı olduğunu belirtiyor. Benim durumumda olan kişiler için öneriniz olur mu?

Bilindiği üzere psikoloji, tıpkı mühendislik, tıp, hukuk gibi lisans öğrenimi gerektiren hatta alan uygulamalarında lisans öğreniminin bile yeterliğinin tartışıldığı kadim bir bilim dalıdır. Her ne kadar toplum genelinde ve bazı entelektüellerimiz nezdinde bir ilgi/merak konusu gibi algılanıyor olsa da bilhassa meslek edinimi sağladığından, tam zamanlı bilimsel formasyon ve hatta süpervizyon olmaksızın psikoloji biliminin altyapısına sahip olunamayacağı su götürmez bir gerçektir. Mesleki kariyerini psikolog olmak üzerine kurgulayan her isteklinin örgün psikoloji lisans tedrisatından geçmesi gerektiği dünyaca kabul edilmiş ve günümüzde tartışmaya açık olmayan bir olgu olduğundan örgün psikoloji lisans öğrenimi tamamlayamayacak olanların genel kültür gelişimi kapsamında ancak açık kaynaklara erişim sağlayabileceğini paylaşmak isteriz. Kamu yararı taşıyan kurumumuzun yayıncılık faaliyetleri kapsamında yayımladığı kaynaklara internet sitemiz üzerinden ve yaygın kitabevlerinden erişilebilmektedir.

Uygulamalı psikoloji ya da genel psikoloji gibi alanlarda yüksek lisans öğrenimi alan kişiler klinik psikolog unvanı kullanabilir mi?

YÖKün 18.07.2018 tarih 75850160-102.01.01-E.57438 sayılı yazısına göre uygulamalı psikoloji alanından yüksek lisans/doktora diploması almış tüm mezunların klinik psikolog olarak tescil edilmemesine ancak mağduriyet oluşturmamak üzere bu kararın çıktığı tarihten (18.07.2018) önce uygulamalı psikoloji üst alanının yanı sıra klinik psikoloji eğitimi alarak diplomasında alt alanı yazılmış olan diplomaların tescil edilmesine karar verilmiştir. Öte yandan aynı tarihte adli psikoloji, deneysel psikoloji, endüstri ve örgüt psikolojisi, gelişim psikolojisi, psikoloji, sağlık psikolojisi, sosyal psikoloji, uygulamalı psikoloji, örgütsel psikoloji, psikometri, sosyoloji, bağımlılık psikolojisi, bilişsel nöropsikoloji, çalışma psikolojisi ve insan kaynakları, din psikolojisi, egzersiz ve spor psikolojisi, eğitim psikolojisi, endüstri örgüt psikolojisi, endüstri psikolojisi, endüstriyel ve örgütsel psikoloji, evlilik ve aile psikolojisi, genel psikoloji, insan psikolojisi ve iletişim, sporda psikososyal alanlar, yönetim ve çalışma psikolojisi alanlarından mezun olanların diplomalarının klinik psikoloji adı altında tescil edilmesinin uygun olmadığı yönünde karara varılmıştır.

Klinik psikolog ne iş yapar?

Yürürlükteki sağlık mevzuatına göre klinik psikologlarUluslararası Hastalık Sınıflandırma (ICD-10) listesinde F00 ile F99 kodları arasında yer alan hastalıklarda ilgili uzman tabibin teşhisine ve tedavi için yönlendirmesine bağlı olarak, hastalara eğitimini aldığı terapi ve psikolojik destek hizmetlerini verir.Gözlem ve görüşme teknikleri kullanır eğitimini almış olmak kaydı ile zek, kişilik, gelişim, nöropsikolojik testler, ilgi, tutum ve uyum envanterleri gibi araçları uygular ve yorumlar.Kullandığı ölçme, değerlendirme yöntemlerinin psikometrik özelliklerine, verdiği psikolojik hizmetlerin ya da eğitim programlarının etkinliğinin değerlendirilmesine yönelik çalışmalar/araştırmalar yapar.Eğitimini almış olduğu alanlarda hastalara, hasta yakınlarına, ekipteki tüm elemanlara insan ve davranışları hakkında kuramsal ve uygulamalı eğitimler verir.Toplum ruh sağlığını korumaya yönelik faaliyetlere katılır, katkı sağlar.Psikolojik değerlendirme ile hastalık olarak tanımlanmayan ve ayrıca sıralanmış durumlarda eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar. (bkz. Klinik psikologların bağımsız olarak psikoterapi uygulayabileceği alanlar nelerdir?)Gerekli durumlarda bireyler ya da aileleri için krize müdahale, travma ve afetlerde bireysel/grup psikolojik yardım ya da eğitimini aldığı psikoterapi uygulamalarını yapar ve/veya yapılmasını önerir.

Klinik psikolog ile psikoterapist unvanları birbirleri yerine kullanılabilir mi?

Hayır. Klinik psikolog, psikolojinin bir alt alanı olan klinik psikoloji alanında uzmanlık sahibi olanların kullanabildiği bir unvan olup bilimsel yeterliği ifade eder. (bkz. Kimler klinik psikolog unvanı kullanabilir?) Psikoterapist ise psikolojinin klinik uygulamalarında veya psikiyatride bilimsel yeterliğin yanı sıra uygun terapi eğitimleri ve süpervizyon süreçlerini tamamlayarak terapi uygulama yeterliği kazanan bireyler tarafından kullanılabilecek bir unvandır. Bu anlamda her klinik psikolog için terapi uygulamada yeterliğe sahip olduğu sonucunun çıkarılamayacağı açıktır.

Hipnoterapist unvanını kimler kullanabilir?

Hipnoterapistlik adında akademik/bilimsel bir uzmanlık alanı veya unvan bulunmamaktadır. Hipnoz, mevzuatta yetkilendirilen kişilerin uzmanlık alanları içinde gerekli hallerde kullanabildikleri bir terapi tekniğidir ve bu tekniği kullanma yetkisi, hipnoz ve hipnoterapi eğitimi almış tabipler, diş tabipleri ve klinik psikologlara yalnızca terapi amacıyla tanınmıştır. Öte yandan yurdumuzda, Sağlık Bakanlığı tarafından bir düzenleme yapılıncaya kadar muayenehanelerde ve diğer sağlık kuruluşlarında hipnoz uygulaması yapıldığının tabela, kartvizit ile basılı ve elektronik ortam materyalinde tanıtımın yapılmasının uygun olmadığına karar verilmiştir.

Terapist önerebilir misiniz?

Hayır. Türk Psikologlar Derneği, üyeleri ve meslek mensuplarına eşit mesafede kalma ilkesinden ödün vermemektedir.

Bir kişinin psikolog, klinik psikolog ya da psikoterapist olduğu nasıl anlayabilirim?

Bir kişinin (a) psikolog olduğu lisans diplomasıyla, (b) klinik psikolog olduğu ise yüksek lisans diplomasıyla doğrulanabilir. Türk Psikologlar Derneği psikolog, klinik psikolog ve psikoterapistlerin sicil bilgisini kaydetmemektedir. Herhangi bir kuşku halinde kişiden diplomalarını ve psikoterapi için gerekli eğitim sertifikalarını göstermesini talep ediniz. () Klinik psikolog unvanının kazanımına ilişkin lütfen bkz. Kimler klinik psikolog unvanı kullanabilir?

Türk Psikologlar Derneği ücretli ya da ücretsiz terapi için bir merkez/birim işletiyor mu?

Hayır. Bugün itibarıyla Türk Psikologlar Derneğinin faal bir psikoterapi hizmet birimi bulunmuyor.

Psikolojinin tıbbı uygulamaları sertifikası hl düzenleniyor mu?

Bilindiği üzere psikoloji lisans eğitimi üzerine ilgili mevzuata göre Sağlık Bakanlığınca uygun görülen psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili sertifikalı eğitim almış ve/veya yeterliliğini belgelemiş psikologlar, klinik psikoloğun sorumluğunda test teknik ve yöntemlerini uygular ve raporlar, hasta görüşmesi yapar. Psikolojinin tıbbi uygulamalarıyla ilgili eğitim ve sertifikalandırma işlemi bakanlık tarafından yürütülmekte olup derneğimizin bu eğitimlerin düzenlenmesine ilişkin herhangi bir iradesi bulunmadığından konuyla ilgili bakanlık teşkilatından bilgi alınmalıdır.

Etik ihllde bulunan bir psikolog hakkında ne yapılabilir?

Türk Psikologlar Derneğinin etik mevzuatı, Avrupa Psikologlar Dernekleri Federasyonu (EFPA) tarafından kabul edilen etik ilkelerle uyumludur. Etik ihlalde bulunduğu tespit edilen bir üyesi hakkında ihlalin derecesine göre kınama, uyarma ve dernek üyeliğinden çıkarma cezaları uygulanabilir. Hatırlatmakta fayda var ki Türk Psikologlar Derneği, yalnızca üyeleri hakkında etik inceleme yetkisi taşımaktadır derneğe üye olmayan kişiler hakkında herhangi bir yaptırım yetkisi bulunmaz. Her koşulda etik ihll şüphesi halinde yasal yollara (il sağlık müdürlükleri ile cumhuriyet savcılıklarına) başvurulması yerinde olacaktır.

Türk Psikologlar Derneğine üyelik zorunlu mudur?

Hayır. Psikologların meslek icrası ya da unvan kullanımı için Türk Psikologlar Derneğine üyeliği zorunlu değildir. Türk Psikologlar Derneği, Türk Medeni Kanunu ve dernekler mevzuatı uyarınca faaliyet gösteren ve kamu yararına çalışan bir dernektir ve kimse üye olmaya veya üye kalmaya zorlanamaz.

Türk Psikologlar Derneğini diğer mesleki derneklerden ayıran nedir?

Türk Psikologlar Derneği, 19.12.1997 tarih 97/10448 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kamu yararına çalışan dernek statüsü kazanmış ve 29.11.1994 tarih 6350 sayılı Bakanlık Kararı ile izne tabi kelime (Türk) kullanma hakkını haiz bir dernektir. Dernekler Yönetmeliğinin 53. maddesi uyarınca bir derneğe benzer amaçlı dernekler arasında en çok üyeye sahip olması şartıyla izne tabi kelime kullanma hakkı tanınmaktadır. Türk Psikologlar Derneği, psikoloji meslek alanına ilişkin yurt genelinde en çok üyeye sahip dernek olup kamu otoritesi, YÖK ve uluslararası meslek kuruluşları tarafından psikologları temsil eden meslek örgütü olarak resmen tanınmaktadır.

Psikolog olmayanlar Türk Psikologlar Derneğine üye olabilir mi?

Yürürlükteki tüzüğe göre Türk Psikologlar Derneğine psikoloji alanında lisans veya doktora derecesine sahip olanlar asil üye olmak üzere başvuruda bulunabilir. Bu nitelikleri karşılamayanlar, ayrıntısı tüzükte ifade edildiği üzere derneğe fahri üye olmak üzere başvurabilir fahri üyelerin genel kurulda oy kullanma hakları yoktur. Her koşulda, Türk Psikologlar Derneğinin asil ya da fahri üyesi olmak, kişiye psikolog unvanı kazandırmaz ya da kişinin psikolog olduğu anlamına gelmez. Dernek üyeliği ve psikolog olmak birbirinden ayrı yasal konumlardır.

KKTC vatandaşları Türk Psikologlar Derneğine üye olabilir mi?

Yürürlükteki dernekler mevzuatına ve Türk Psikologlar Derneği tüzüğüne göre Türk Psikologlar Derneğinin asil üyesi olmak koşulları arasında Türkiye Cumhuriyeti uyruğu altında olma ya da Türkiyede oturma izni taşıma nitelikleri aranmaktadır. Bu nedenle T.C. vatandaşlığı veya Türkiyede oturma izni bulunmayan KKTC vatandaşları, Türk Psikologlar Derneğine asil üye olarak kaydedilememektedir. Ne var ki 24.05.2019 tarihli İş Birliği Protokolü uyarınca Kıbrıs Türk Psikologlar Derneği üyeleri, Türk Psikologlar Derneği üyelerine sağlanan indirimli eğitim hakkından yararlandırılmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği yöneticileri ücret alıyor mu?

Hayır. Dernek tüzüğünün Huzur Hakkı ve Sorumluluk başlıklı 45. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere organlara seçilen üyeler, bu organlardaki görevlerinin karşılığı olarak dernekten hiçbir ücret alamazlar.

Türk Psikologlar Derneği neden meslek yasasını çıkarmıyor?

Türkiye Cumhuriyeti anayasasının 87. maddesi kanun koyma yetkisini yalnızca Türkiye Büyük Millet Meclisine tanımaktadır. TBMM dışında hiçbir kurum, kuruluş ya da organ yasa çıkarma (kanun koyma) yetkisine sahip olmadığından meslek yasasını Türk Psikologlar Derneği çıkaramamaktadır.

Türk Psikologlar Derneği ne işe yarıyor?

Türk Psikologlar Derneği, yurdumuzda psikoloji bilimi ve kuruluşlarının çağdaş düzeye ulaşması, psikologların mesleki haklarının korunması, meslek mensupları arasında birlik ve dayanışma sağlanması, psikoloji biliminin tanıtılarak geliştirilmesi, toplumun yararına gönüllü faaliyetler yürütülmesi ve psikoloji lisans ve lisansüstü programlarının kalite standartlarının yükseltilmesi hedefleriyle faaliyetler yürütüyor. Her dernekte olduğu gibi Türk Psikologlar Derneğinde de her türlü mesleki etkinlik, insan faktörüyle ve gönüllülük esasıyla sürdürülüyor. Dolayısıyla bireylerden (üyelerinden) bağımsız, azade ve tek başına hareket edebilme kabiliyeti olan bir organizmadan değil üye ve gönüllülerinin karar ve iradeleriyle eylemde bulunan bir yapıdan (kısaca dernek) söz edildiğini hatırda bulundurarak beklenti oluşturmanın gerçeğe uygun olacağı görülüyor.

Türk Psikologlar Derneği neden meslek odasına dönüşmüyor?

Türk Psikologlar Derneği, diğer tüm dernekler gibi ulusal mevzuat hükümleri uyarınca kurulu bir özel hukuk kişisidir. Meslek odaları ya da meslek birlikleri ise ancak kanunla kurulabilmektedir. Zira bir özel hukuk kişiliğinin, kurucuları ve üyelerinin iradesi haricinde (kanun yoluyla da olsa) meslek odasına/birliğine dönüştürülmesi yasal olarak mümkün değildir. Bu anlamda bir meslek birliği (ör. Psikologlar Birliği) ve bu birliğin organları olarak il/bölge meslek odaları (ör. Ankara Psikologlar Odası) kurulabilmesi için de meslek yasasına ihtiyaç bulunmaktadır. Türk Psikologlar Derneği ve alanda faaliyet gösteren diğer muteber meslek kuruluşlarının hedefi kısıtlı yetkilere sahip bir meslek odası değil bünyesinde meslek odaları bulunan, yetkin bir meslek birliği kurulması yönündedir. Unutulmamalıdır ki meslek birliğinin kurulmasını düzenleyen meslek yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Türk Psikologlar Derneğinin tüzel kişiliği varlığına devam edecek ve dernek, bilimsel dayanaklarla çalışma, geliştirme, araştırma ve yayın faaliyetlerini kamu yararına sürdürecektir.

Türk Psikologlar Derneği bir psikolog hakkında meslekten ihraç, meslek icrasından men, unvanın geri alınması gibi yaptırımlar uygulayabilir mi?

Hayır. Türk Psikologlar Derneği, tamamıyla gönüllülük esasıyla üyelik kabul eden bir meslek örgütü olduğundan üyesi olan ya da olmayan meslek mensupları hakkında mesleki cezalandırma yetkisine sahip değildir.

Türk Psikologlar Derneği Genel Başkanı olmak istiyorum. Ne yapmam gerek?

Türk Psikologlar Derneği asil üyesi olan ve Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gerçekleştirilen seçimlerde yeterli oy sayısına ulaşarak yönetim kuruluna seçilen her üye, tüzüğün ilgili hükümleri uyarınca genel başkanlık görevini yürütebilir.

Genel kurul toplantılarından veklet ile oy kullanılması mümkün müdür?

Hayır. Türk Medeni Kanununun oy hakkını düzenleyen 69. maddesi Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır, hükmünü amir olduğundan Türk Psikologlar Derneği Genel Kurullarında da veklet ile oy kullanmak ve/veya kullandırmak mümkün değildir.

Genel kurul toplantısına katılmak için üye kimlik kartı gösterilmesi zorunlu mudur?

Hayır. Dernekler Yönetmeliğinin genel kurul toplantı usulünü düzenleyen 15. maddesi Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir, hükmünü amir olduğundan genel kurula katılmak için üyelik kartı göstermek zorunlu değildir ancak nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı, ehliyet ya da pasaport göstermek zorunludur. Yasal zorunluluk nedeniyle ve güvenlik amacıyla genel kurul toplantı salonlarına girişlerde kimlik kontrolü yapılmaktadır.

Aidat borcu bulunan üyeler genel kurul toplantısına katılabilir mi toplantıda oy kullanabilir mi?

Evet. Türk Medeni Kanunun üyelik haklarında eşitlik ilkesini düzenleyen 68. maddesi Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. () Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır, hükmünü amir olduğundan aidat borcu olan asil üyeler de tüm asil üyeler gibi genel kurula katılabilir ve oy kullanabilir. Ne var ki borçları nedeniyle üyeliği sonlandırılmış üyeler, üyelik haklarını kaybettiğinden genel kurula katılamamakta ve/veya oy kullanamamaktadır. Üyeliğinizin sonlandırılıp sonlandırılmadığını psikolog.org.tr adresi üzerinden Üye Girişi adımını izleyerek kontrol edebilirsiniz.

Şube üyeleri Genel Merkez Genel Kuruluna katılabilir mi toplantıda oy kullanabilir mi?

Evet. Dernek tüzüğün 12. maddesi Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır hükmü uyarınca Türk Psikologlar Derneğinin genel merkezi ve şubelerine kayıtlı tüm üyeler Genel Merkez Genel Kuruluna katılabilir ve oy kullanabilir.

Tüzük değişikliğine dair öneriler genel kurul toplantısından önce incelenebilir mi?

Evet. Görevdeki yönetim kurullarının dernek tüzüğünde yapılmasını önerdiği değişliklere ilişkin metinler genel kurul toplantıları öncesinde ilan edilmektedir.

Türk Psikologlar Derneğinin sosyal medya hesaplarını kim yönetiyor?

Türk Psikologlar Derneğinin şubeleri ve genel merkezinin farklı sosyal medya hesapları bulunmaktadır. Şubelerin hesapları ilgili şube yöneticileri tarafından genel merkezin tüm hesapları ile YouTube (TPDtv) hesabı ise genel koordinatörlük tarafından yönetilmektedir.

Sosyal medya üzerinden gönderilen mesaj ve yorumlara neden yanıt verilmiyor?

Türk Psikologlar Derneğinin tüm sosyal medya hesapları, meslek mensupları ile üyeleri ve toplumu bilgilendirmek, duyurular yayımlamak, ilanları yaygınlaştırmak ve görüş iletmek amacıyla kullanılmakta olup kurumsal temsil ilkesi gereği ve yazışmaların sağlıklı takibi kaygısıyla bu mecralardan alınan mesaj ve yorumlara yanıt verilememektedir.

Türk Psikologlar Derneği sosyal medya hesapları üzerinden neden gazeteci, yazar, mebus, siyasi lider, karşıt görüşlü dernek ve kişileri takip ediyor?

Türk Psikologlar Derneğinin sosyal medya hesapları, alanda faaliyet gösteren ya da sosyal medya üzerindeki kampanyalar vb. konularda yaygın erişim gücü olan veya politik/ideolojik görüşü ne olursa olsun sözleri, eylemleri ve kararlarıyla toplumun, bireylerin ve meslek mensuplarının yaşamlarında etki sahibi olan kişi, kurum ve aktörlerin görüşlerini takip edebilmek amacıyla bu hesapları takip etmektedir. Sosyal medya hesaplarındaki takip etme iradesi hiçbir kurum, kuruluş ya da kişiyi onaylama, benimseme, vekil ya da vasi tayin etme anlamı taşımamaktadır.

Dernek unvanının İngilizce kullanımı neden Türk Psikoloji Derneği anlamına geliyor?

Dernek unvanının İngilizceye sağlıklı tercümesi her ne kadar Turkish Association of Psychologists olsa da yerleşik ifadesi doğrultusunda Turkish Psychological Association olarak kullanılmaktadır.

Türk Psikologlar Derneğinde kaç kişi çalışıyor çalışanlar ne iş yapıyor?

Türk Psikologlar Derneği bünyesinde genel merkezde tam zamanlı dört, şubelerde tam zamanlı iki ve yarı zamanlı iki olmak üzere toplam sekiz personel kadrolu olarak görev yapmaktadır. Personelimiz başta üyelik işlemleri, eğitim ve etkinlik organizasyonu, mali işler, hukuki süreçler, akreditasyon işlemleri, uluslararası yazışmalar, iş birlikleri, kongre ve sempozyumların koordinasyonu, sosyal medya ve tanıtım faaliyetleri, sekretarya işlemleri, kurumsal sürdürülebilirlik, arşivleme, kitap ve yayın takibi, mevzuat çalışmaları ile üye ve meslek mensuplarının dernekle ilişkileri konularında emek sarf etmektedir.

Türk Psikologlar Derneğinde çalışmak istiyorum, ne yapmalıyım?

Türk Psikologlar Derneğinin genel merkez ve şubelerindeki şu an itibarıyla açık bir kadro bulunmamaktadır ancak açık pozisyonlar derneğin internet sitesinde ilan edildiğinde aranan nitelik ve koşulları sağlayan istekliler başvuruda bulunabilir.

Türk Psikologlar Derneğinin faaliyetlerine gönüllü olarak destek olmak için ne yapmalıyım?

Türk Psikologlar Derneği birimleri tarafından yürütülen gönüllü faaliyetlerde yer almak isteyen meslek mensupları, ilgili birime e-posta yoluyla başvuruda bulunarak gönüllülük sürecini başlatabilir. Birimlerimiz, gönüllülerde aranan nitelikler ve hangi faaliyetlerde, nasıl görev alınabileceği hususlarında meslek mensuplarımızı bilgilendirmektedir.

Türk Psikoloji Dergisi hangi endekslerde taranıyor?

Türk Psikoloji Dergisi 2020 yılı itibarıyla SSCI, PsycLIT, PsycINFO ve Psychological Abstracts isimli endekslerde taranmaktadır. Dergi, SSCIda taranan ilk Türkçe süreli yayın özelliğini taşımaktadır.

Türk Psikoloji Yazıları hangi endekslerde taranıyor?

Türk Psikoloji Yazıları 2020 yılı itibarıyla PsycINFO ve Psychological Abstracts isimli endekslerde taranmaktadır.

Türk Psikoloji Bülteni hangi endekslerde taranıyor?

Herhangi bir endekste taranmayan Türk Psikoloji Bülteni, 2011 yılında yayıma son vermiştir.

Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Yazılarının makale değerlendirme süreci neden uzun?

Türk Psikologlar Derneği tarafından yayımlanan her iki süreli yayının da editoryal süreçleri, bilimsel bağımsızlığa uygun olarak yürütülmektedir. Dergilerin makale değerlendirme süreçlerinde çağdaş standartlara uygun bir süreç yönetimine geçilebilmesi için iyileştirme çalışmaları devam etmekte olup editoryal sürecin tamamlanmasını izleyen aşamayı hızlandırmak amacıyla, kabul alan makalelerin 2020 yılı itibarıyla erken çevrimiçi yayın (online-first) kapsamında internet sitesinde DOI numarasıyla birlikte yayımlanması için altyapı hazırlıkları tamamlanmıştır.

Türk Psikoloji Dergisinde röportaj yayımlanıyor mu?

Hayır. Türk Psikoloji Dergisi ve Türk Psikoloji Yazıları, bilimsel makaleler yayımlayan hakemli yayınlardır.

Dernek bünyesinde verilen eğitimler neden ücretli?

Türk Psikologlar Derneği, kr amacı gütmeyen bir kurum (dernek) olarak faaliyet göstermektedir. 1976 yılından bu yana sürdürmekte olduğu faaliyetlerini geleceğe taşıyabilmek amacıyla kira, personel, materyal, gönüllü destek, psiko-sosyal destek, farkındalık artırıcı etkinlikler, ücretsiz seminer ve toplantılar gibi gider kalemlerinin sorumluluğunu taşımaktadır. Üye aidatlarını ortalama %16 oranında tahsil edebilen Türk Psikologlar Derneği, bu faaliyetlerinin maliyetlerini finanse edebilmek ve sürdürülebilirlik sağlamak amacıyla iktisadi işletmesi aracılığıyla gelir elde etmeye çalışmaktadır. Ücretli eğitimlerin, piyasa muadillerine nazaran en düşük bedellerle arz edilmesine özen gösterilmektedir. İktisadi işletme üzerinden elde edilen gelir tümüyle derneğe aktarılmaktadır ve hiçbir koşulda kr dağıtımına konu edilemez. Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun on altıncı(16) maddesinin Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler (...) bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar. hükmü uyarınca, kamu yararına çalışan dernek statüsünü haiz Türk Psikologlar Derneği tacir değildir.

Eğitim ücretleri genel merkez ve şubeler arasında neden farklılık gösteriyor?

Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen eğitimler, eğitimci olma ölçütlerini karşılayan meslek mensupları ve uzmanların desteğiyle yurt genelinde yürütülüyor. Eğitimcilerin farklı şehirlerde düzenlenen eğitimler için ulaşım ve konaklama masrafları ile eğitim düzenlenen şehrin yerel koşulları, kira ve ikram giderleri gibi değişkenler nedeniyle genel merkez, şubeler ve şubelerin bulunmadığı illerdeki eğitim ücretleri arasında farklılıklar oluşabiliyor.

Eğitimlerinize kimler katılabilir?

Türk Psikologlar Derneği tarafından düzenlenen sertifikalı ve/veya katılım belgeli eğitimlere, ilgili eğitimin ilanında sıralanan koşul ve nitelikleri taşıyan bireyler katılabilir. Bu noktada WISC-IV sertifika eğitimlerine yalnızca psikoloji lisans mezunlarının katılabildiğini anımsatmak isteriz. Uluslararası sözleşme koşulları gereğince unvanı ne olursa olsun, lisans öğrenimini psikoloji alanında tamamlamamış olanlar WISC-IV eğitimine kabul edilememekte sertifikalandırılamamaktadır. Diğer eğitimlere kayıt/kabul için eğitim ilanlarını incelemenizi rica ederiz.

WISC-IV ve WISC-R arasındaki fark nedir?

WISC-R (Wechsler Çocuklar için Zek Ölçeği-Yenilenmiş Formu), David Wechsler tarafından çocukların bilişsel yeteneklerini değerlendirmek için 1949 yılında ilk formu geliştirilen Wechsler Çocuklar için Zek Ölçeğinin, 1974te yine David Wechsler tarafından yeniden gözden geçirilmiş sürümüdür ve 6 yaş 0 ay ile 16 yaş 11 ay yaş aralığındaki çocuklara bireysel olarak uygulanmaktadır. Bu ölçek, Savaşır ve Şahin tarafından 1983 yılında Türkçeye uyarlanmıştır ve Türkiye Türkçesindeki sürümü 1995 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından kullanıma sunulmuştur. WISC-IVün ise ticari ve bilimsel telif hakları 2008 yılında Türk Psikologlar Derneği tarafından alınmış ve 2013 yılında ulusal norm ve standardizasyon çalışmaları tamamlanarak yaygın kullanıma hazır hale getirilmiştir. WISC-IV, Türkiyede yaygın olarak kullanılan WISC-Rdan yapısı ve yorumu açısından önemli farklılıklar göstermektedir. Tüm dünyadaki çalışmalar zek yeterliliklerini ölçtüğümüz bataryaların on yılda bir yenilenmesi ya da en azından kalibrasyonlarının yeniden yapılması gerektiğine işaret etmektedir. Tüm dünyada yürütülen çalışmalar genel zek puanlarının uluslararası düzeyde de ortalama 40 yılda 15 puanlık (5 ile 25 puan aralığında) bir sapma gösterdiğine işaret etmektedir. Bu düzeyde bir sapma bütün zek tespitlerini ya da tanısal değerlendirmelerin güvenirliğini ortadan kaldıracak niteliktedir. Dolayısıyla bu testler temelinde alınan kararlar da ne yazık ki sorgulanabilir duruma gelmektedir. WISC-Rın Türkiye standardizasyonunun yapıldığı 1983 yılından bu güne kadar 35 yılı aşkın süre geçtiği göz önünde bulundurulmalıdır. Yurt dışında norm revizyonlarının ötesinde tamamen özgün ve yeni bilimsel gelişmeler ışığında yeniden yapılandırılırmış iki yeni test sürümü (WISC-III ve on yıl ardından WISC-IV) üretilmiştir. Son 10 yıl içerisinde gerek bilimsel çalışmalar gerekse hastane ve kurumlarda yoğun olarak test uygulaması yapan meslek mensuplarıyla kurulan kişisel iletişimler, benzer bir eğilimin Türkiyede yaygın kullanım alanı bulan WISC-R için de geçerli olduğuna işaret etmiştir. Bu nedenle derneğimiz tarafından WISC-IVün Türkiye uyarlaması için yoğun çaba ve emek harcanmış araç kullanıma hazır hale geldiğinde ise WISC-R eğitimleri ve uygulamaları tamamen durdurularak yeni araca geçiş yapılmıştır.

Hlihazırda WISC-IV materyalim var ikincisini alabilir miyim?

WISC-IV materyali, sertifikalı psikologlara kişisel olarak zimmetlenen materyaller olup kötüye kullanımı önlemek amacıyla kişilere yalnızca bir adet teslim edilebilmektedir. Öte yandan kamu kurumlarında görev yapan psikologların kullanımı amacıyla bedeli kurum (hastane) tarafından karşılanan materyalin, psikoloğun görevden ayrılması, tayini vb. durumlarda psikoloğa teslim edilmediği gözlenmektedir. Bu gibi mücbir hallerde sertifikalı psikolog tarafından durumu açıklayan yazılı bir beyanda bulunulması kaydıyla ikinci bir materyal teslimi yapılabilmektedir.

Türk Psikologlar Derneği tarafından akredite edilmeyen psikoloji lisans programlarından mezun olanlar psikolog değil midir? Akreditasyon, psikologluk unvanını etkiliyor mu?

Türk Psikologlar Derneğinin akreditasyon faaliyetlerine ilişkin ayrıntılı bilgiye akreditasyon sitesinden erişebilirsiniz. Bu ve benzeri sorularınızın yanıtı, akreditasyon sitesinin sıkça sorulan sorular bölümünde yayımlanmaktadır.

Türk Psikologlar Derneği psikoteknik değerlendirme kalibrasyonu yürütüyor mu?

Hayır. Türk Psikologlar Derneği psikoteknik değerlendirme süreçlerine ilişkin herhangi bir güncel yetkiyi haiz değildir.

Psikologlar/klinik psikologlar için VERBİS kaydı zorunlu mudur?

Evet. Kendi nam ve hesabına çalışan ve işyerinin hukuki sorumluluğunu taşımakta olan psikolog/klinik psikologlar veri sorumlusu olarak kabul edilmekte olduğundan bu kişilerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemine (VERBİS) kaydolmaları zorunludur. Yıllık çalışan sayısı 50den az ve yıllık mali bilanço toplamı 25 milyon TLden az olmakla birlikte ana faaliyet konusu özel nitelikli kişisel veri işleme olan gerçek ve tüzel kişi veri sorumluları, 31.03.2021 tarihine dek VERBİSe kaydolmalıdır. Ne var ki kamu veya herhangi bir özel kurum/kuruluşta çalışan ve çalışmakta oldukları kurum/kuruluş adına veri kaydeden psikolog/klinik psikologlar veri sorumlusu olarak tanımlanmadığından bu kişilerin VERBİSe kayıt yükümlülükleri bulunmamaktadır. Kayıt yükümlülüğü bulunan meslek mensupları Alo 198 KVKK Bilgi Danışma Hattını arayarak son kayıt tarihi ve ilgili diğer bilgilere ulaşabilmektedir. Kişisel Verileri Koruma Kurumunun (KVKK) 08.12.2019 tarihli duyurusu ile kanunun ilgili maddeleri gereğince KVKK tarafından ikincil mevzuat çalışmaları ve sicil kayıt sistemine ilişkin teknik alt yapı çalışmaları devam ettiğinden veri sorumluları siciline kayıt işlemlerinin başlayacağı tarihin KVKK internet sitesinde ilan edileceği ve yapılacak ilan neticesinde veri sorumluları siciline kayıt işlemlerinin gerçekleştirilebileceği açıklanmıştır.


100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.