TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Türk Psikoloji Yazıları | Genel Merkez

Türk Psikoloji Yazıları


Türk Psikoloji Yazıları

Cilt 26 (2023) - Sayı 51

Kapak - Künye - İçindekiler


Soy içi C57BL/6J Farelerde Beklentisel Bulantı ve Kusma ModeliAnticipatory Nausea and Vomiting in C57BL/6J Inbred Mice


Yazar : Çınar Furkan İlhan, Sezen Kışlal

Çocukluk Çağı Olumsuz Yaşantılarının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi: Başa Çıkma Tarzlarının RolüImpact of Adverse Childhood Experiences on Quality of Life: The Mediating Role of Stress Coping Styles


Yazar : Cem Soylu, Bahtım Kütük, Muazzez Aytemür, Koray Akkuş

Güvensiz Bağlanma Örüntüleri ile Sınır Kişilik Yapılanması Arasındaki İlişkide Zihinselleştirme ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Sıralı Aracılık EtkisiThe Sequential Mediating Effect of Mentalization and Emotion Regulation Difficulties in the Relationship Between Insecure Attachment Patterns and Borderline Personality Organization


Yazar : İbrahim Mahmut Ceyhan, Emine İnan

Dokunsal Algıda Yukarıdan Aşağı Etkilerden Belleğin RolüThe Role of Memory as a Top-Down Influence on the Haptic Perception


Yazar : Fatma Kılıç, Dicle N. Dövencioğlu

İleri Yetişkinlerde Öznel Bellek Yakınmaları ve Bilişsel İşlevler Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir DerlemeA Review on the Relationship Between Subjective Memory Complaints and Cognitive Functions In Older Adults


Yazar : Furkan Duman, Handan Can
Cilt 25 (2022) - Sayı 50

Kapak - Künye - İçindekiler


Yaşlı Bireylere Yönelik Tutumlar: Bazı Sosyal Psikolojik Yaklaşımlar ve ÇalışmalarAttitudes toward Older People: Some Social-Psychological Approaches and Studies

 


Yazar : Nagihan Taşdemir

Din ve Psikoterapi: Etik Meseleler ve ÖnerilerReligion and Psychotherapy: Ethical Issues and Suggestions


Yazar : Kaan Alp Karamanlı

Sürücü Davranış ve Becerilerinin Kontrol Odağıyla İlişkisinin İki Farklı Ölçüm ile İncelenmesiThe Examination of The Relationship Among Driver Behavior, Driver Skills and The Locus of Control by Using Two Measurements


Yazar : Berfin Töre, Bilgesu Kaçan-Bibican, Türker Özkan

Evlilik Kalitesi, Doyumu ve Uyumu Üzerine Çiftlerle Yapılan Boylamsal Çalışmaların Sistematik DerlemesiSystematic Review of Longitudinal Studies with Couples on Marital Quality, Satisfaction, and Adjustment


Yazar : Nesrin Kara, Büşra Bahar Balcı, Arzu Araz

Şiddetin ve Erkek Egemenliğinin Meşrulaştırılması Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlama ÇalışmasıJustification of Violence and Male Dominance Scale: Reliability and Validity Study


Yazar : Sebil Ayral, Eda Karacan
Cilt 25 (2022) - Sayı 49

Kapak - Künye - İçindekiler


Uzun Süreli Kakao Flavanolleri Alımının Bilişsel İşlevlere ve Duygudurumuna Etkileri ve Bu Etkilerin Altındaki Fizyolojik Mekanizmalar: Bir Derleme ÇalışmasıThe Effects of Long-Term Cocoa Flavanols Intake on Cognitive Functions and Mood, and the Physiological Mechanisms Underlying These Effects: A Literature Review


Yazar : Oğuz Karataş, Aytaç Karabay, Tevfik Alıcı

Duygusal İstismar ile Yeme Bozuklukları Arasındaki İlişkide Duygu Düzenlemenin Rolüne İlişkin Bir DerlemeThe Role of Emotion Regulation in the Relationship Between Emotional Abuse and Eating Disorders: A Review


Yazar : Elif Üzümcü

Koronavirüs Salgını Sürecinde Bireylerin Depresyon ve Kaygı Durumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesiInvestigating Depression and Anxieties of Individuals in Terms of Various Variables in the Process of Coronavirus Outbreak


Yazar : Buse Demirliçakmak, Arzu Çalışkan Sarı

Kimlik Gelişiminin Boyutları Ölçeğinin Okul Dışı Genç Kadınlar Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıValidity and Reliability of the Dimensions of Identity Development Scale into out of School Young Women


Yazar : Meva Demir Kaya, Figen Çok

Sosyal Kaygı Bozukluğunda Sanal Gerçeklikle Maruz Bırakma Terapisi Üzerine Bir Sistematik Gözden Geçirme ÇalışmasıA Systematic Review of Virtual Reality Exposure Therapy for Social Anxiety Disorder


Yazar : Battal Göktürk Gök, Zehra Uçanok
Cilt 24 (2021) - Sayı 48

Kapak - Künye - İçindekiler


Yakın İlişkilerde Örtük Süreçler: Örtük Partner Tutumları ve İlişki ÇıktılarıImplicit Processes in Close Relationships: Implicit Partner Attitudes and Relationship Outcomes


Yazar : Ezgi Sakman

Çevrimiçi Disinhibisyon Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıThe Development of Online Disinhibition Scale: Reliability and Validity Study


Yazar : Selin Ayas, Yeşim Çapa-Aydın

İki Dillilik ve Görev Değiştirme Becerileri: Deneysel Desen Araştırmaların İhtiyacıBilingualism and Task Switching: The Need for Experimental Designs


Yazar : İlmiye Seçer

Flört Şiddetini Anlamak: Nitel Bir ÇalışmaUnderstanding Dating Violence: A Qualitative Study


Yazar : Duygu Eslek, Rukiye Kızıltepe, Türkan Yılmaz Irmak

Psikolojik Yardım Alma Tutumunun İncelenmesi: Psikoloji Öğrencileri ve Genel Popülasyonun KarşılaştırılmasıAn Investigation of Attitudes Towards Getting Psychological Help: A Comparison between a Sample of Psychology Students and a Community Sample from Turkey


Yazar : Cansel Dinar, Özden Yalçınkaya-Alkar

Psikolojik İyi Oluş: Zaman Perspektifi ve Psikolojik Esnekliğin RolüPsychological Well-Being; Time Perspective and Psychological Flexibility


Yazar : Lütfiye Nur Akkoç Arabacı, Gizem Cesur Soysal

Çocukluk Çağında Obezitenin Öncülleri Hakkında Bir DerlemePrecursors of Early Childhood Obesity: A Review


Yazar : Hatice Melis Müren, Hatice Şule Yasin
Cilt 24 (2021) - Sayı 47

Kapak - Künye - İçindekiler


Sentaktik İşlemleme Düzeyinde Dil ve Müziğin Ortak TemelleriCommon Foundations of Language and Music at a Syntactic Processing Level


Yazar : Ayşe Arman Kalkandeler

Israrlı Takip: Tanımı ve Sosyal Psikolojik Değişkenler ile İlişkileriStalking: Definition and Its Relationship with Social Psychological Variables


Yazar : Demet Başar, Nuray Sakallı

Birlikte Ebeveynlik Ölçeği: Ölçek Geliştirme, Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıCoparenting Scale: Scale Development, Validation, and Reliability Study


Yazar : Yalçın Özdemir, Ali Serdar Sağkal, Selin Salman-Engin, Mehmet Şakiroğlu, Aylin Çakıroğlu Çevik

Travma Sonrası Stres Bozukluğunda EMDR Uygulamalarının Etkililiğine İlişkin Çalışmaların Gözden GeçirilmesiReview of Studieson The Effectiveness of EMDR Applicationsin Post-Trauma Stress Disorder


Yazar : Alperen Güçlü, Özden Yalçınkaya Alkar

Üniversite Öğrencilerinin Türkiye’deki Suriyelilere Yönelik Tutumları: Bir Ölçek Geliştirme ÇalışmasıAttitudes of University Students towards Syrians in Turkey: A Scale Development Study


Yazar : Hayriye Güleç, Meltem Arslan Karaca, Gözde Başkaya, Selçuk Karaca, Nilay Kahraman

Çocuk Bakıcısı ile Ailenin İlişkisiThe Relationship between the Nanny and the Family


Yazar : Nazlı Akay, Başak Şahin Acar

Kadınların Cinsiyetçiliğe Tepkileri: Meşrulaştırma, Kendini Suskunlaştırma, Yüzleşme ve Kolektif HareketWomen’s Responses to Sexism:Justification, Self-Silencing, Confrontation, and Collective Action


Yazar : Nuray Sakallı
Cilt 23 (2020) - Sayı 46

Kapak - Künye - İçindekiler


Mekânın Temsili: Uzamsal Düşüncenin Zihinsel Döndürme Performansına EtkisiSpatial Representation: The Effect of Spatial Thinking on Mental Rotation Performance


Yazar : A. Reyyan Bilge

Çağrışım Belleği Üzerine Bir Gözden GeçirmeA Review on Association Memory


Yazar : Hatice Dedetaş, Aslı Kılıç

Türkçe Kelimelerin Bellek Yanılması Üretme Oranlarının Deese-Roediger-McDermott (DRM) Paradigması ile İncelenmesiAn Examination of the False Memory Rates of Turkish Words with the Deese-Roediger-McDermott (DRM) Paradigm


Yazar : Meliscan Akdoğan, Ümit Akırmak, İdil Gürsoy

Gözleme Dayalı Terapötik İttifak Ölçeği Türkçe Formu’nun (GDTİÖ) Psikometrik Özellikleri (GDTİÖ’nün Psikometrik Özellikleri)The Psychometric Properties of the Turkish Form of the Therapeutic Alliance Observational Coding System (TPOCS-A)


Yazar : Sibel Halfon, Deniz Özsoy, Demet Kara, Alev Çavdar

Aile İçi Şiddet: Faillerin Şiddet Davranışını Durdurmada Müdahale Yaklaşımlarının EtkisiDomestic Violence: The Effectiveness of Intervention Approaches to Stop Perpetrators’ Violent Behaviour


Yazar : Zeynep Turhan

Bireysel ve İlişkisel Bağlamda Algılanan Partner Duyarlığı: Derleme ÇalışmasıPerceived Partner Responsiveness in Personal and Relational Contexts: A Review Study


Yazar : Fulya Kırımer-Aydınlı, Nebi Sümer

Ergenlerde Risk Alma Davranışları: Akran ve Aile İlişkileri ile Problem Çözme BecerisiRisk-taking Behaviors in Adolescents: Peer and Family Relationships and Problem Solving Skills


Yazar : Elif Şeker, Türkan Yılmaz Irmak
Cilt 23 (2020) - Sayı 45

Kapak - Künye - İçindekiler


Tanıma Belleğinde Kriter Belirleme ve Tepki Yanlılığı DeğişimlemeleriCriterion Setting in Recognition Memory and The Manipulations of Response Bias


Yazar : Cavit Deniz Pala, Aslı Kılıç

Eşit, Güvenli, Özgür İlişki: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Flört Şiddeti Önleme Programının Etki DeğerlendirmesiEquality, Safety, Autonomy in Relationships: Testing the Effectiveness of a Dating Violence Prevention Program for College Students


Yazar : Anıl Özge Üstünel

Kişiliğin Karanlık Üçlüsü: Narsisizm, Makyavelizm ve PsikopatiDark Triad Personality: Narcissism, Machiavellianism, and Psychopathy


Yazar : Seren Saltoğlu, Doruk Uysal Irak

Anne Bekçiliği Ölçeği Anne Formunun Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıTurkish Adaptation of Maternal Gatekeeping Scale: Validity and Reliability Study


Yazar : Güleycan Akgöz Aktaş, Arzu Aydın

Birey-temelli ve Grup-temelli Süreçlerin Kaynaşımı: Aşırı Fedakâr Grup-yanlısı Davranış Sergileme Eğilimini YordamaThe Fusion of Individual-based and Group-based Processes: Predicting Tendency to Exhibit Extreme Self-sacrificing Pro-group Behavior


Yazar : Fatih Özdemir, Türker Özkan

Cinsiyet ve Saldırganlık İlişkisi: Görgül ve Kuramsal Çalışmalara Güncel Bir BakışGender Differences in Aggression: A Current Review of Empirical and Theoretical Studies


Yazar : H. Andaç Demirtaş-Madran

“Bana göre” Ahlak: Sıradan İnsanın Ahlakı KavramsallaştırmasıMorality According to Me: Lay Conceptions of Morality in Turkish Culture


Yazar : Sevim Cesur, Beyza Tepe, Zeynep Ecem Piyale, Diane Sunar, Ali Furkan Biten
Cilt 22 (2019) - Sayı 44

Kapak - Künye - İçindekiler


İleri Yetişkinlerle Çalışan ve Araştırma Yapan Psikologların Dikkat Etmesi Gereken Etik KonularEthical Issues Needed to Be Paid Attention by Psychologists Working with Older Adults


Yazar : Şule Selçuk

Çocukla Gelen ve Hiç Bitmeyen İlişki: Ortak EbeveynlikCo-parenting: Never Ending Relationship Between Parents


Yazar : M. Selenga Gürmen

İşe Adanmanın Teorik Temelleri ve ÖlçümüTheoretical Foundations and Measurement of Work Engagement


Yazar : Mert Gürlek, Muharrem Tuna

“Erkek” Olmak ya da Olmamak: Sosyal Psikolojik Açıdan Erkeksilik/Erkeklik ÇalışmalarıTo Be or Not to Be “Man”: Masculinity/Manhood Studies from Social Psychological Perspective


Yazar : Nuray Sakallı, Beril Türkoğlu

Ödül ve Bedel Bölüşümüne İlişkin Haklılık Algılarında Katkı Türü ve İç-Grup Üyeliğinin EtkisiThe Effect of Effort/Ability Based Contributions and In-group Membership on the Perceived Fairness of Positive and Negative Outcomes


Yazar : Suzan Ceylan-Batur

Bayrağa Yüklenen Anlamlar: Sosyal Kimlik Motivasyonlarının RolüMeanings Attributed to the Flag: The Role of Social Identity Motives


Yazar : Nagihan Taşdemir

İşyeri Nezaketsizliği Ölçeği’nin Türkçe’ye UyarlanmasıReliability and Validity of the Turkish Version of the Workplace Incivility Scale


Yazar : Sibel Gök, Işıl Karatuna, Oğuz Başol
Cilt 22 (2019) - Sayı 43

Kapak - Künye - İçindekiler


Mental Durumlarda Kraepelin’in Tanılama Modeli ile Lacan’ın Yapısal Yaklaşımının Bir Karşılaştırması: Konumlanmadan Araştırma ve UygulamayaA Comparison between Kraepelin’s Diagnostic Model and Lacan’s Structural Approach in Mental Situation: From Positioning to Research/Application


Yazar : Sinem Baltacı

Bilişsel Psikolojide Bilgisayar Temelli Davranışsal Deneyler Tasarlanırken, Uyarıcı Sunumu ve Tepki Zamanı Ölçümünde Yaşanan Zamanlama SorunlarıTiming Issues Encountered in Stimulus Presentation and Reaction Time Measurement While Designing Computer Based Behavioral Experiments in Cognitive Psychology


Yazar : Osman İyilikci

Q Yöntemi: Tarihi, Kuramı ve UygulamasıQ Methodology: History, Theory and Application


Yazar : Mehmet Karasu, Mehmet Peker

Psikoloji Penceresinden Erken Yaşta Evlendirilen Kız ÇocuklarıEarly Marriages from a Psychological Point of View


Yazar : Büşra Aslan

Sosyal Karşılaştırmaların Ulusal Nostalji Üzerindeki EtkisiThe Effect of Social Comparisons on National Nostalgia


Yazar : Sinan Alper, Dicle Rojda Tasman

Uyuma Yönelik Olmayan Bir Duygu Düzenleme Stratejisi Olarak KompulsiyonlarCompulsions as a Maladaptive Emotion Regulation Strategy


Yazar : Fatma Oktay

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunu Erken Tanımada Cinsiyet ÖnyargısıGender Bias in Early Recognition of ADHD


Yazar : Ece Eryılmaz, A. Meltem Üstündağ-Budak
Cilt 21 (2018) - Sayı 42

Kapak - Künye - İçindekiler


Güvensiz Bağlanma Neden Yaygın? Bir Erken Uyarı ve Uzaklaşma Sistemi olarak Güvensiz BağlanmaWhy is Insecure Attachment Prevalent? Insecure Attachment as an Early Alarm and Escape System


Yazar : Ezgi Sakman, Nebi Sümer

Anne Duyarlılık Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmalarıMaternal Sensitivity Scale: Validity and Reliability Studies


Yazar : Sibel Kazak Berument, Şükran Okur, Bahar Bahtiyar-Saygan, Yeşim Yavaşlar-Doğru, Tuğçe Bakır-Demir, Özlü Aran

Duyusal İşlemleme Hassasiyeti: Kuramsal Çerçeve ve Derleme ÇalışmasıSensory Processing Sensitivity: Theoretical Framework and Literature Review


Yazar : Gülbin Şengül İnal, Nebi Sümer

İşlevsel ve İşlevsiz Dürtüselliğin Sürücülük Becerileriyle Farklılık Gösteren İlişkilerinin İncelenmesiThe Differential Associations of Functional and Dysfunctional Impulsivity with Driving Skills


Yazar : Pınar Bıçaksız, Türker Özkan

Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Etkililik Çalışmalarının Gözden GeçirilmesiReview of Schema Therapy Effectiveness Studies in Personality Disorders


Yazar : Burcu Altın, Cansu Alsancak Akbulut

359 Türkçe Kişilik Sıfatının Beğenirlik DeğerlendirmeleriDesirability Ratings for 359 Turkish Personality Adjectives


Yazar : Kürşad Demirutku, İrem Metin Orta

Belirsiz Kayıp: Belirsizlikle Yaşamayı ÖğrenmekAmbiguous Loss: Learning to Live with Ambiguity


Yazar : Emel Bayraktar Özgeldi, Zeynep Belma Gölge
Cilt 21 (2018) - Sayı 41

Kanser Hastası Çocukların Ebeveynlerinde Travma Sonrası Gelişim ve Yükleme BiçimleriincPosttraumatic Growth and Attributional Style in Parents of Children with Cancer Illness


Yazar : Gülay Dirik, Hazal Ayas

Olayların Merkeziliği Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik ÇalışmasıincThe Centrality of Events Scale: A Study of Reliability and Validity


Yazar : İnci Boyacıoğlu, Çağla Aktaş

Çocukların Katılımıyla Yürütülen Araştırmalarda Eti̇kEthical Issues in Studies with Children


Yazar : Zeynep Çakmak

Anne-Ergen Çiftlerinin Toplumsal Cinsiyet Rolleriyle İlgili Algısının İçerik AnaliziincThe Content Analysis of Mother-Adolescent Pairs’ Gender Role Perception


Yazar : Hatice Işık-Baş, Başak Şahin-Acar, Ayça Özen-Çıplak

Öğrencilerin Özsaygılarının Artırılması Yoluyla Okul Terkinin ÖnlenmesiincThe Prevention of Early School Leaving by Increasing Students’ Self-Esteem


Yazar : Havva Özden Bademci, Esma Figen Karadayı, İpek Güzide Pur Karabulut, Narin Bağdatlı Vural

Yüz En-Boy Oranının Psikolojik Özellikler, Sosyal Davranış ve Sosyal Algıyla İlişkisiThe Relationship between Facial Width-to-Height Ratio and Psychological Characteristics, Social Behavior, and Social Perception


Yazar : S. Adil Sarıbay

Zindeleşme Ölçeği’nin Türkçe’ye UyarlanmasıTurkish Version of Short-version Revised Restoration Scale


Yazar : Emin Serin, Ece Önder, Aslı D. Şenol, Burak Erdeniz
Cilt 21 (2018) - Sayı Özel Sayı

Etnik Kimlik ve Avrupalı Kimliğinin, Türkiye’nin AB’ye Girmesi Yönündeki Tutumlarla İlişkileriincThe Relationship Between Ethnic Identity, European Identity and Attitudes Towards EU


Yazar : Melek Göregenli, Pelin Karakuş Akalın

Ulusal Kimliğin Sınırlarını Tanımlama Biçimleri ve Türkiye’ye Gelen Suriyeli Sığınmacılara Yönelik TutumlarincDefinitions of National Identity Boundaries and Attitudes Toward Syrian Refugees in Turkey


Yazar : Nagihan Taşdemir

Ki̇mmi̇ş O Ayrılıkçı: Türki̇ye’de Uzun Süredi̇r Devam Eden Türk-Kürt Çatışmasının Çoklu Sosyal Ki̇mli̇k Di̇nami̇kleri̇ni̇ ÇözümlemekincWho Is the Separatist: Untangling The Dynamics Of Multiple Social Identities In The Intractable Turkish-Kurdish Conflict In Turkey


Yazar : Ahmet Çoymak

Gezi’den Sonra Ne Oldu? Güçlenmenin, Politikleşmenin ve Örgütlenmenin Kolektif Eylemlerdeki RolüWhat Happened After Gezi? The Role of Empowerment, Politicization, and Organizing in Collective Action


Yazar : Yasemin Gülsüm Acar

Türklerin ve Kürtlerin Birbirlerine Karşı Olumsuz Tutumlarının Bazı Psikolojik Değişkenlerle İlişkisiPsychological Correlates of Negative Attitudes of Turks and Kurds Toward One Another


Yazar : Onurcan Yılmaz, Sevim Cesur, Aydın Bayad

Üniversite Öğrencilerinin Doğu-Batı Temsilleri: Ayrımlar, Eleştiriler, TaleplerThe Representations of East-West among the University Students: Distinctions, Criticisms, Demands


Yazar : Hilal Peker-Dural, Feyzan Tuzkaya, Cihan Elçi, Ece Akça, Ezgi Mehmetoğlu, Çağlar Solak, Mehmet Karasu, Melek Göregenli

Değer Yönelimlerinin Belirlenmesinde Etnik Kimlikle Özdeşleşmenin Belirleyici Rolü: Türkiyeli Kürtlerin Birey ve Grup Düzeyinde KarşılaştırılmasıThe Determinative Role of Ethnic Identification in Determining Value Orientations: A Comparison of Kurds from Turkey at Individual and Group Levels


Yazar : Aydın Bayad, Sevim Cesur
Cilt 20 (2017) - Sayı 40

Ergenlikte Duygu Düzenleme ve Psikolojik Uyum: Duygu Düzenleme Ölçeğinin Türkçe UyarlamasıincEmotion Regulation during Adolescence and Psychological Adjustment: Psychometric Qualities of Emotion Regulation Questionnaire in Turkish Culture


Yazar : Emine Tuna Ulaşan Özgüle, Nebi Sümer

Yetkecilik, Sosyal Baskınlık Yönelimi ve Siyasal GörüşAuthoritarianism, Social Dominance Orientation and Political Opinion


Yazar : Derya Hasta, Hatice Karaçanta

Benlik Gelişiminin Öz-Yeterlik Algısı ve Ebeveyn Davranışlarıyla İlişkisiincThe Association of Self Development with Self-Efficacy and Parenting Behaviors


Yazar : Berna Akçinar, Ebru Özbek

Biyopsikososyal Model Çerçevesinde Fibromiyalji ve DepresyonFibromyalgia and Depression within the Framework of Biopsychosocial Model


Yazar : Merve Denizci Nazlıgül, Özlem Bozo

Kişisel ve Simüle Nostaljinin Varoluşsal İşlevi Üzerine Bir ÇalışmaincA Study of Existential Function of Personal and Simulated Nostalgia


Yazar : Özgen Yalçın, Pınar Elmas

Suçluluk ve Utanç Duyguları Üzeri̇ne Kavramsal, Nöropsi̇koloji̇k ve Psi̇kopatoloji̇k Bi̇r DerlemeincA Conceptual, Neuropsychological and Psychopathological Review on Guilt and Shame


Yazar : Aslıhan Örs Gevrekci, Okan Cem Çırakoğlu

Tutumlarımızın Ne Kadar Farkındayız? Örtük Tutumlar ve Örtük Ölçüm YöntemleriincTo What Extent are We Aware of Our Attitudes? Implicit Attitudes and Implicit Measures


Yazar : Leman Korkmaz
Cilt 20 (2017) - Sayı 39

Mizah Tarzları ile Kişilik Özellikleri, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkilerinc


Yazar : Serel Akdur, Ayşegül Durak Batıgün

Bağlanma Stilleri ve Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Geştalt Temas Biçimlerinin Aracı Rolüinc


Yazar : Ezgi Vardal, Ayşegül Durak Batıgün

Özgür İrade ve Belirlenimcilik Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlaması ve Psikometrik Özellikleriinc


Yazar : tpy1301996120170000m000031

Nörogörüntüleme Çalışmalarında Eti̇k Meseleler


Yazar : Özlem Ertan Kaya

Ki̇mli̇k Li̇derli̇k Ölçeği̇’ni̇n Türkçe Formunun Psi̇kometri̇k Özelli̇kleri̇ni̇n Üni̇versi̇te Öğrenci̇ Örneklemi̇nde İncelenmesi


Baba Katılımında Etkili Faktörler ve Baba Katılımının Baba, Anne ve Çocuk Açısından Yararlarıinc


Yazar : Nilay Pekel Uludağlı
Cilt 20 (2017) - Sayı Özel Sayı

Gezi Protestolarına Katılanların Politik Profilleri ve Demokratik Tutumlarıinc


Yazar : Gülseli Baysu

“Gezi, Bardağı Taşıran Son Damlaydı”: Sosyal Psikolojik Bir Perspektifle Gezi Parkı İsyanını Anlamakinc


Yazar : Meral Gezici-Yalçın, Özden Melis Uluğ

Muhafazakarlık, Kaygı ve Tehdit Edici Uyarıcılara Karşı Dikkat Yanlılığıinc


Yazar : Müjde Peker, Robert W. Booth, Uğurcan Dikçe

Alevilerin İç-grup Yanlılığında Kimlikle Özdeşleşme ve Toplumsal Belleğin Rolü


Yazar : M. Fatih Bükün, Banu Cingöz-Ulu

Gruplararası Temas ve Çatışma ile Azınlıklara Yönelik Tutumlar ve Çokkültürlülüğe Destek Arasındaki İlişkiler: Gruplararası Tehdit ve Kaygının Aracı Rolüinc


Yazar : Sabahat Çiğdem Bağcı, Elif Çelebi

Kişisel ve Toplumsal Düzeylerde Eşitliğe Karşıtlık ve Değişime Direnmenin Muhafazakârlıkla İlişkisiinc


Önsöz: Toplum, Kimlik ve Siyaset: Sosyal Psikolojik Yaklaşımlar Özel Sayısı


Yazar : Elif Çelebi, Yasemin Gülsüm Acar
Cilt 19 (2016) - Sayı 38

İşyerlerinde Cinsel Taciz: Kapsamı, Öncülleri, Sonuçları, Kurumsal Baş Etme Yöntemleriinc


Yazar : Yonca Toker

Çalışanların Benlik Yönelimlerinin Liderlik İhtiyaçları ve Psikolojik İyi Oluş Halleri Üzerindeki Rolüinc


Yazar : Aytül Ayşe Özdemir

Türk Kimliği İçerikleri: Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşıminc


Yazar : Nagihan Taşdemir, Bengi Öner Özkan

Anne Duyarlığı ve Erken Dönem Bağlanma-Temelli Ebeveynlik Destek ve Müdahale Programlarıinc


Yazar : İrem Metin Orta, Nebi Sümer

İlişki Doyumunun Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Kendilik Algısı Açısından Değerlendirilmesiinc


Yazar : İbrahim Yiğit, Cihat Çelik

Fonksiyonel Olmayan Tutumlar Ölçeği Kısa Formu (FOTÖ-17) Uyarlama Çalışmasıinc


Yazar : Nesrin Hisli Şahin, Ayşegül Durak Batıgün

Psikolojide Ölçme Araçlarının Geliştirilmesi ve Uyarlanması Kılavuzuinc


Yazar : Duygu Güngör
Cilt 19 (2016) - Sayı Özel Sayı

Türkiye’de İşkence Mağdurlarının Psikolojisi Üzerine Yapılmış Araştırmaların Gözden Geçirilmesiinc


Yazar : Murat Paker, Burcu Buğu

Kadın Şiddet Mağdurlarına Yönelik Tutumlarda Mağdurun Trans Kimliğinin Etkisiinc


Yazar : Banu Cingöz-Ulu, Beril Türkoğlu, Gülden Sayılan

Gelişimsel Psikopatoloji Bakışıyla Şiddet


Yazar : Müge Ekerim, Bilge Selçuk

Dünden Bugüne Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Ulusal Kadın Çalışmaları: Psikolojik Araştırmalara Davet


Yazar : İnci Boyacıoğlu

Basında Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin Ele Alınış Biçimlerinin Karşılaştırılmasıinc


Yazar : Bengisu Nehir Aydın, Sevtap Yeşil Kocagazioğlu, Özge Erel Arda, Zeynep Belma Gölge

Namus Adına Kadına Yönelik Şiddete Dair Sosyal Temsiller: Karma Yöntemli Bir Çalışma


Yazar : Suzan Ceylan, Canay Doğulu, Gülçin Akbaş

Kadın Sığınma Evlerinde Kalan Şiddet Mağduru Kadınlar: Demografik ve Sosyoekonomik Bir İnceleme


Yazar : Nermin Taşkale, Gonca Soygüt

Şiddet Davranışının Nedenlerini Açıklamada Biyolojik Temelli Kuramların Rolüinc


Yazar : Mine Özaşçılar

Saldırganlığın Örtük ve Açık Benlik Yansımalarının Değerlendirilmesiinc


Yazar : Afife Başak Ok, Yonca Toker

Önsöz: Türk Psikoloji Yazıları Şiddet Özel Sayısı Özgecan Aslan anısına..inc


Yazar : Metehan Irak
Cilt 19 (2016) - Sayı 37

Hangi Narsizm? Büyüklenmeci ve Kırılgan Narsizmin Karşılaştırılmasına İlişkin Bir Gözden Geçirmeinc


Yazar : Dilay Eldoğan

Aralık Zamanlama: Kuramsal ve Deneysel Yaklaşımlar


Yazar : Başak Akdoğan, Fuat Balcı

Bir Sistemi Meşrulaştırma Pratiği Olarak Kendini Nesneleştirme


Yazar : Gamze Doğan

Dolaylı Utanma Ölçeğinin Amerika Örnekleminde Geçerlik ve Güvenirliği


Yazar : İrem Metin Orta, Ahmet Uysal, Elif Helvacı, Gülçin Akbaş, Jennifer L. Bryan

Otobiyografik Bellek İşlevleri Ölçeği’nin (OBİÖ) Geliştirilmesi


Yazar : Nurhan Er, Fatma Yaşın

Sınırda Kişilik Bozukluğu’nun Nedeni ve Sonucu Olarak Kişilerarası Travma: Gözden Geçirmeye Dayalı Bir Model Önerisi


Yazar : Yasemin Oruçlular
Cilt 18 (2015) - Sayı 36

Örgütsel Özdeşim ve Örgütsel Bağlılık Birbirinden Farklı Yapılar Mıdır? Bir Faktör Analizi Çalışmasıinc


Yazar : Evrim Güleryüz, Orhan Aydın

Rüyaların Dili: Psikolojide Rüya Çalışmaları


Yazar : Esra Güven

Özerklik Desteği ve Kronik Ağrılar


Yazar : Ahmet Uysal

Değişim Körlüğü ve Uzun Süreli Bellek Arasındaki İlişki


Yazar : Osman İyilikci

Düzenleme Odağı Ölçeği (DOÖ), Sebat ve Risk Alma Ölçeklerinin Türkçe’ye Uyarlanması ve DOÖ’nün Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesiinc


Yazar : Bilge Yalçındağ, Türker Özkan

Kişilerarası Süreç Grupları: Etkinliği, Evreleri, Etik Kaideleri ve Türkiye Kültürüne Uygunluğuinc


Yazar : Deniz Canel Çınarbaş
Cilt 18 (2015) - Sayı 35

Yaşlılıkta Bilgelik Konusunda Bir Derleme


Yazar : Filiz Yıldırım, Bilge Abukan

Görev Yönelimli ve İlişki Yönelimli Liderlik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Muazzez Deniz Giray, Duygu Güngör

Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Doğrulayıcı Faktör Analizi: Normal Zihinsel Gelişim Gösteren Çocukların Oluşturduğu Bir Örneklem


Yazar : Cihat Çelik, İbrahim Yiğit, Gülsen Erden

Dehşet Yönetimi Kuramı Üzerine Bir Derleme


Yazar : Canay Doğulu, Nuray Sakallı Uğurlu

Bilişsel Kapalılık İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Güvenirlik ve Geçerlik Analizi


Yazar : Betül Dilara Şeker, Emine Akman

Öğrenilmiş Korkunun Söndürülmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Belleğin Yeniden-Bütünleştirme Sürecine Müdahale


Yazar : Seda Dural, Ezgi Gür, Hakan Çetinkaya
Cilt 17 (2014) - Sayı 34

Önsöz: 50 Yılın Ardından Avrupa’daki Türkiyeli Göçmenler: Psikolojik ve Sosyolojik Yaklaşımlarinc


Yazar : Derya Güngör, Gülseli Baysu

Türk Göçmen Ailelerde Sosyalleştirme Hedefleri ve Ana Babalık: Okul Öncesi Döneme Detaylı Bakış


Yazar : Elif Durgel, Bilge Yağmurlu

İkinci Kuşak Avrupalı Türklerde Psikolojik Entegrasyon ve Uyum: Çift Boyutlu Kültürleşme üTemelinde Karşılaştırmalı Bir Derlemeinc


Yazar : Derya Güngör

Avrupalı İkinci Nesil Türk Göçmenlerin Okul Başarısıinc


Yazar : Gülseli Baysu, Karen Phalet

Şehir Bağlamı ve Türk Göçmenlerin Ayrımcılık Algısı: İki Belçika Şehrinin Eğilim Skoru Eşleştirmesiyle Karşılaştırması


Yazar : Ahu Alanya, Marc Swyngedouw

Birleşik Krallık’daki Türkiye Kökenli Kadınlarda Yaşam Doyumu: Kimlik, Kültürleşme ve Ayrımcılıkinc


Yazar : Betül Dilara Şeker, İbrahim Sirkeci

Tersine Beyin Göçünde Sosyal Ağların Rolü: Türkiyeli Mühendislerin Almanya’dan Geriye Göç Deneyim ve Algılarıinc


Yazar : Ulaş Sunata

Göç Araştırmalarında Mekan Boyutu: Kültürel ve Mekansal Bütünleşmeinc


Yazar : Melek Göregenli, Pelin Karakuş

Sonsöz: Kültürleşme ve Aile İlişkileri


Yazar : Çiğdem Kağıtçıbaşı
Cilt 17 (2014) - Sayı 33

Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetle Baş Etme: Çok Boyutlu Bir İncelemeinc


Yazar : Duygu Kandemirci, Dilek Yelda Kağnıcı

Bipolar Bozuklukta Bilişsel Yatkınlık-Stres Kuramları


Yazar : Zeynep Maçkalı

Aleksitimi: Bağlanma, Benlik Algısı, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfkeinc


Yazar : Burcu Oktay, Ayşegül Durak Batıgün

Orta Çocuklukta Anneye Kaygılı ve Kaçınan Bağlanma: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-II Orta Çocukluk Dönemi Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanmasıinc


Yazar : Fulya Kırımer, Ece Akça, Nebi Sümer

Olay Sonrası Yanlış Bilgi Paradigması: Yaşlanma ve Stresin Etkisiinc


Yazar : Mine Mısırlısoy, Suzan Ceylan

Çalışanların Günlük Duygu Durumu ve Üretim Karşıtı Davranışları Arasındaki İlişki: Genel Örgütsel Adalet Algısının Düzenleyici Rolüinc


Yazar : Habibe Tuğba Erol-Korkmaz
Cilt 16 (2013) - Sayı 32

Sınıfın Sosyal Çevresini Algılama Ölçeği: İki Ayrı Örneklemde Geçerlik ve Güvenirliğin Sınanmasıinc


Yazar : Fatih Bayraktar

Ergenlerde Sanal Zorbalık: Nedenler, Duygular ve Baş Etme Yollarının Niteliksel Analiziinc


Yazar : Nilgün Türkileri İnselöz, Zehra Uçanok

Ayrılık Nedenleri Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Ayda Büyükşahin, Sunal Özge Akbalık, Doğan Ayça Özen

Vancouver Obsesif-Kompulsif Ölçeği: Türkçe Formu’nun Üniversite Öğrencilerinde Geçerlik ve Güvenirliği


Yazar : Müjgan İnözü, Orçun Yorulmaz

Namus Kültürlerinde “Namus” ve “Namus adına Kadına Şiddet”: Sosyal Psikolojik Açıklamalar


Sahnedeki Düşman: Müzisyenlerde Performans Kaygısı Üzerine Bir Gözden Geçirme


Yazar : Okan Cem Çırakoğlu
Cilt 16 (2013) - Sayı 31

Tiksinme Ölçeği ile Bulaşma/Kirlenme Bilişleri Ölçeği’nin Türkçe Versiyonlarının Psikometrik Özellikleri


Yazar : Müjgan İnözü, C. Ekin Eremsoy

Kalıpyargı İçeriği Modeline Sosyal Bağlamsal Bir Yaklaşım: Bağlam İçinde Kalıpyargı İçerikleri


Yazar : Timuçin Aktan, Nuray Sakallı-Uğurlu

Evlilikte Kızgınlık, Üzüntü ve Suçluluk Duygularının İfade Biçimlerinin Ölçümüinc


Yazar : Ayça Özen, Nebi Sümer

Polislik Mesleğine Yönelik İç-Grup Yanlılığı ve Tutumlar


Yazar : Derya Hasta, Gökhan Arslantürk

Merak ve Keşfetme Ölçeği II: Açımlayıcı ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Necla Acun, Şahin Kapıkıran, Zekavet Kabasakal

İş Doyumunu Tayin Eden Bazı Psikolojik ve Demografik Değişkenler


Yazar : Hanzade Aslan Yılmaz, Ali Dönmez
Cilt 15 (2012) - Sayı 30

Algılanan Örgütsel, Yönetici ve Çalışma Arkadaşları Desteği Ölçekleri: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Muazzez Deniz Giray, Deniz N. Şahin

İşyerinde Birey-Çevre Uyumu: Kuramsal Yaklaşımlar ve Örgütsel Psikolojideki Yeriinc


Yazar : Doruk Uysal Irak

Aleksitimi: Psikolojik Bir Semptom Mu, Yoksa Bir Kişilik Özelliği Mi?


Yazar : Hejan Epözdemir

Young Ebeveynlik Ölçeği - Anne Formu (YEBÖ-A) Psikometrik Özelliklerinin Bir Grup Ergen Üzerinde Değerlendirilmesiinc


Yazar : Nesrin Hisli Şahin, Mehmet Özer

Yüz Çekiciliğinin Dikkat Yanıp Sönmesi Sürecinde Neden Olduğu Dikkat Yanlılığının İncelenmesi


Genç Yetişkin Kadınlarda Zayıfl ama Haplarına Yönelik Tutumları Ölçen Bir Ölçeğin Geliştirilmesiinc


Yazar : Burçin Cihan, Özlem Bozo
Cilt 15 (2012) - Sayı 29

Cinsiyet, Cinsiyet Rolü Yönelimi ve Düşünme İhtiyacıinc


Yazar : H. Andaç Demirtaş-Madran

Serotoninin Bilişsel İşlevlerdeki Rolü


Yazar : Metehan Irak

Birey-Örgüt Değerleri Arasındaki Uyumun Örgütle Özdeşleşme ile İlişkisiinc


Yazar : Hüseyin Ulaş Özcan

Zihin Kuramı Gelişiminde Kardeş Etkisi: İkizler, Tek Kardeşliler ve Tek Çocukların Karşılaştırılmasıinc


Yazar : Sema Karakelle

Yakın İlişkilerde Michelangelo Olgusu: İdeal Benliğin Heykeltıraşı Olarak Partner Onaylaması


Yazar : Nur Taluy, Ayda Büyükşahin Sunal

İlk ve Orta Ergenlikte Akran Zorbalığı: Gerçekleştiği Yerler ve Baş Etme Yollarıinc


Yazar : Pınar Burnukara, Zehra Uçanok
Cilt 14 (2011) - Sayı 28

İstemsiz Okumanın Maddeye Özgü Uyumluluk Oranı Etkisindeki Rolü


Yazar : Nart Bedin Atalay, Mine Mısırlısoy

Beliren Yetişkinlik: Ergenlikten Yetişkinliğe Uzanan Bir Dönem


Yazar : Aysun Doğan, Senay Cebioğlu

Lezbiyenlerde İçselleştirilmiş Homofobi Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi


Yazar : Pınar Öztürk, Yeliz Kındap

Ailedeki Koruyucu Etkenler Ölçeği Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenirliğiinc


Yazar : Ilgın Gökler Danışman, Serpil Köksal

Wechsler Çocuklar için Zeka Ölçeği-IV: Klinik Bağlamda Zekanın Değerlendirilmesinde Türkiye için Yeni Bir Dönem


Yazar : Sait Uluç, Ferhunde Öktem, Gülsen Erden, Tülin Gençöz, Nilhan Sezgin

Tecavüze İlişkin Kültürel Mitler ve Mitlerin Kabul Edilmesine Etki Eden Faktörlerinc


Yazar : Tuba Eker, Eda Erdener
Cilt 14 (2011) - Sayı 27

Görsel Analog Ölçeği ve Duygu Kafesi: Kültürümüze Uyarlama Çalışması


Yazar : Arzu Aydın, Arzu Araz, Aslı Asan

Kaybettiren Bencillik: Toplumsal İkilemler Konusunda Bir Derleme


Yazar : Özgen Yalçın

İyi Olma Hali Bağlamında Uyum Düzeyi Kuramı ve Hedonik Döngü


Yazar : Meltem Güler, Ali Dönmez

Çocuklarda Çalışma Belleği, Akademik Öğrenme ve Öğrenme Yetersizlikleri


Yazar : Murat Doğan

Eşcinsellere Yönelik Tutumlar, Cinsiyetçilik ve Romantik İlişkilerle İlgili Kalıpyargılar: Yetişkin Bağlanma Biçimleri Açısından Bir Değerlendirme


Yazar : Nur Okutan, Ayda Büyükşahin-Sunal

İşe Alım Sürecinde Kullanılacak Dürüstlük Ölçeği Oluşturma Çalışması


Yazar : Reyhan Bilgiç, Özlem Bıkmaz, Ecem Esgin, Gizem Suzan Şahin

Türkiye’deki Gençlerin Cinsel Yönelimlere İlişkin Sosyal Temsilleri


Yazar : Umut Şah
Cilt 13 (2010) - Sayı 26

Olumlu Sosyal ve Saldırgan Davranışlar Ölçeği’nin Ergen Örnekleminde Psikometrik Açıdan İncelenmesi


Yazar : Fatih Bayraktar, Yeliz Kındap, Asiye Kumru, Melike Sayıl

Üretim Karşıtı İş Davranışları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Kontrol Odağı ve Eleştirel Düşünmenin Üniversite Öğrencilerinin İlişki Doyumsuzluklarına Verdikleri Tepkiler Üzerindeki Yordayıcı Rolüinc


Yazar : Okan Cem Çırakoğlu, Esin Tezer

Üst Biliş Hakkında Bir Gözden Geçirme: Üstbiliş Çalışmaları mı Yoksa Üst Bilişsel Yaklaşım mı?


Yazar : Sema Karakelle, Seda Saraç

Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri’nin (YİYE-I), Kendilik Algısı, Olumsuz Otomatik Düşünceler ve Psikopatolojik Belirtiler Bağlamında İncelenmesi


Yazar : Nesrin Hisli Şahin, Ali İhsan Yaka

Romantik İlişkilerde Bağlanım: Dindarlık Algısı ve Romantik İlişkilerle İlgili Kalıpyargılar


Yazar : Nur Okutan, Ayda Büyükşahin-Sunal
Cilt 13 (2010) - Sayı 25

Akran Zorbalığı Ölçek Geliştirme Ön Çalışması: Kendini Bildirim Formuinc


Yazar : Funda Kutlu, Gül Aydın

Temel Değerlerin Ölçümü: Portre Değerler Anketinin Türkçe Uyarlaması


Yazar : Kürşad Demirutku, Nebi Sümer

İnsanlarda Özgeci İşbirliğinin Psikolojik ve Beyinsel Temelleri


Yazar : Şule Güney, Hasan Galip Bahçekapılı

Anne-Baba Tutum ve Davranışlarının Psikolojik Etkileri: Türkiye’de Yapılan Çalışmalara Toplu Bakış


Yazar : Nebi Sümer, Elçin Gündoğdu Aktürk, Elif Helvacı

Ergenin Anne-Babadan Algıladığı Psikolojik Kontrol: Psikolojik Kontrol Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirliği


Yazar : Melike Sayıl, Yeliz Kındap

Çocukları Suç Davranışına Yönelten Olası Risk Faktörleri


Yazar : Melike N. Korkmaz, Gülsen Erden
Cilt 12 (2009) - Sayı 24

Savaş Yaşantılarının Ardından Çocuk ve Ergenlerde Gözlenen Travma Tepkileri ve Psiko-Sosyal Yardım Önerileri


Yazar : Gülsen Erden, Gökçe Gürdil

Namusa ve Namus Adına Kadına Uygulanan Şiddete İlişkin Tutumlar Ölçeklerinin Öğrenci Örneklemiyle Geliştirilmesi


Yazar : Ruşen Işık, Nuray Sakallı-Uğurlu

Ergenlerde Anneden Algılanan Kabul/İlgi ile Benlik-Algısı Arasındaki İlişki: Babadan Algılanan Kabul/İlginin Aracı Rolü


Yazar : Dilek Şirvanlı Özen

Menopoz, Beden İmgesi ve Ruh Sağlığı


Yazar : Zehra Yaşın Dökmen

Üniversite Öğrencilerinde İntihar Düşünce ve Davranışları ile İlişkili Faktörler: Yaşamı Sürdürme Nedenleri ve Baş Etme Yollarıinc


Yazar : Burçin Gürkan, Gülay Dirik

Yoksulluğa İlişkin Nedensel Atıfl ar Ölçeği’nin Geliştirilmesi ve Psikometrik Özelliklerinin Değerlendirilmesi


Yazar : Nevin Solak, Melek Göregenli

İşyeri Zorbalığı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Orhan Aydın, Hatem Öcel
Cilt 12 (2009) - Sayı 23

Gözden Geçirilmiş Sosyal Sorun Çözme Envanteri’nin Türkçe’ye (Tr-SSÇE-G) Uyarlanması, Güvenirlik ve Geçerlik Analizi


Yazar : Mehmet Eskin, Zeynep Aycan

Orta ve İleri Ergenlik Döneminde Risk Alma Davranışı: Ebeveyn ve Akranların Rolü


Yazar : Nilay Pekel Uludağlı, Melike Sayıl

Bakıcı İyilik Ölçeği’nin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


Yazar : Dilek Demirtepe, Özlem Bozo

Etkileşim Kaygısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Hamit Coşkun

İşsizliğin Psikolojik Etkisini İncelemek için Kullanılan Ölçeklerin Güvenirlik ve Geçerlikleri Üzerine Bir Çalışma


Yazar : Nilgün Yılmaz, Reyhan Bilgiç
Cilt 11 (2008) - Sayı 22

Obsessif-Kompulsif Bozukluk Semptomların Değerlendirilmesinde Kullanılan İstem Dışı Düşünceleri Yorumlama Envanteri, Obsessif İnanışlar Ölçeği ve Düşünceleri Kontrol Etme Ölçeği’nin Türk Örnekleminde İncelenmesi


Yazar : Orçun Yorulmaz, Tülin Gençöz

Ebeveynlik Biçimlerinin Değerlendirilmesi: Young Ebeveynlik Ölçeği’nin Psikometrik Özelliklerine İlişkin Bir İnceleme


Yazar : Gonca Soygüt, Zehra Çakır, Alp Karaosmanoğlu

Ebeveyn Rolüne İlişkin Kendilik Algısı Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmasıinc


Yazar : Meltem Güler, Ünsal Yetim

Öğretmenlerde Kimliklenme ve Kimliklenmenin İşe Yönelik Tutum ve Algıları Yordayıcılığı


Yazar : Nihal Mamatoğlu

İş Özellikleri Kuramı: Geniş Kapsamlı Gözden Geçirme


Yazar : Reyhan Bilgiç

Aile İçi Şiddet Konusunda Bir Derleme


Yazar : Ayten Zara Page, Merve İnce
Cilt 11 (2008) - Sayı 21

Erkeklere İlişkin Çelişik Duygular Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması


Yazar : Nuray Sakallı-Uğurlu

Ebeveyn Tutum Ölçeği (ETÖ)


Yazar : Evren Karabulut Demir, Gül Şendil

Bir Devlet Kurumunda ISO 9002 Eğitimine Yönelik Tutumların Belirleyicileri ve Boyutları


Yazar : Reyhan Bilgiç

Dünyaya İlişkin Varsayımlar Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Ön Çalışmainc


Yazar : Banu Yılmaz

Kısa Süreli Bilişsel Terapiye Uygunluk Ölçeği’nin (BİLTER-U) Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesine İlişkin Bir Ön Çalışma


Yazar : Gonca Soygüt, Çağay Dürü

Kişilik Bozuklukları ve Yeme Bozuklukları: Etiyolojik İlişkiler ve Cevaplanmamış Sorularinc


Yazar : Petek Batum
Cilt 10 (2007) - Sayı 20

Görgü Tanıklığında Bellek Hataları: Olay Sonrası Bilginin ve Tuzak Soruların Hatırlama ve Kaynak İzleme Üzerindeki Etkisiinc


Yazar : Gül Alpar, Nurhan Er, Fatma Uçar Boyraz

Sosyal Bilim Metodolojisinde Paradigma Dönüşümü ve Psikolojide Nitel Araştırma


Yazar : Elif Kuş

Film Analizi Yöntemi ile Virginia Satir Aile Terapisi Yaklaşımına Bir Bakış


Yazar : Emre Şenol-Durak, Hürol Fışıloğlu

Suça İlişkin Kişilerarası Motivasyonlar Ölçeğini Türk Kültürüne Uyarlama Çalışmasıinc


Yazar : Ebru Taysi

Padua Envanteri - Washington Eyalet Üniversitesi Revizyonu: Türkçe Versiyonunun Psikometrik Özellikleriinc


Yazar : Orçun Yorulmaz, A. Nuray Karancı, Gülay Dirik, Bahar Baştuğ, Cebrail Kısa, Erol Göka, G. Leonard Burns

Çocuklar İçin Üst Bilişsel Farkındalık Ölçeği (ÜBFÖ-Ç) A ve B Formları: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Sema Karakelle, Seda Saraç
Cilt 10 (2007) - Sayı 19

Farklı Soyutlama Düzeylerinde Benlik Temsilleri -II- : ‘Bireysel Benlik’le İlgili Etmenlerin ‘Kolektif Benlik’ Temsiline Etkileriinc


Yazar : Serap Arslan

Değişim Körlüğü: Kuramsal Ve Uygulamalı Yaklaşımlar


Yazar : Osman İyilikçi, Sonia Amado

Plasebo Etkisi: Kuramsal Yaklaşımlar ve Fizyolojik, Nörolojik ve Psikolojik Bozuklukların Tedavisindeki Rolüinc


Yazar : H. Belgin Ayvaşık, Orçun Yorulmaz

Yakın İlişkilere Bağlanım: Bilişsel Ve Davranışsal Olarak İlişkiyi Sürdürme Mekanizmaları


Yazar : Ayda Büyükşahin

Bilişsel Hatalar Ölçeği (BHÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Nilüfer Alçalar, Güler Bahadır
Cilt 9 (2007) - Sayı 18

Çalışma Yaşamında İzlenim Yönetimi: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması


Yazar : Nejat Basım, İlker Tatar, Nesrin Hisli Şahin

Grup Sargınlığı Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Hatem Öcel, Orhan Aydın

Spence Çocuklar İçin Kaygı Ölçeği-Ebeveyn Formu: Ön Çalışma


Yazar : Özge Orbay, H. Belgin Ayvaşık

Klinik Psikoloji Alanında Karşılaşılan Etik İhlal Örnekleri ve Nasıl Ele Alındıklarının Değerlendirilmesiinc


Yazar : Yeşim Korkut, Serra Müderrisoğlu, Melis Tanık

Test Ve Ölçek Geliştirmede Yeni Yaklaşımlar: Madde Cevap Kuramı Kapsamında Madde İşlevsel Farklılık (Madde Yanlılık) Yöntemleri


Yazar : Mediha Korkmaz

Farklı Soyutlama Düzeylerinde Benlik Temsilleri -I- : Bireysel Benlik ve Kolektif Benlik ya da Benlik ve Bizlik


Yazar : Serap Arslan

Ketleyici Kontrolün Gelişimi ve Wisconsin Kart Eşleme Testi


Yazar : Sevtap Cinan
Cilt 9 (2006) - Sayı 17

Gözden Geçirilmiş Kendini Ayarlama Ölçeğinin Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


Yazar : İlknur Özalp Türetgen, Sevim Cesur

Sosyal Kimlik ve Üretkenlik İlişkisine Yeni Bir Bakış


Yazar : Hamit Coşkun

Suçluluk ile Utanç Duygularının Kavramsallaştırmasına İlişkin Sorunlar


Yazar : Ayfer Dost, Bilge Yağmurlu

Eşcinsellere İlişkin Tutumlar: Türkiyede Yapılan Görgül Çalışmalar


Yazar : Nuray Sakallı Uğurlu

Akademik Bir Disiplin ve Uygulama Alanı Olarak Adli Psikolojiinc


Yazar : Aslı Akdaş, Gökhan Oral
Cilt 8 (2005) - Sayı 16

Yetişkin Bağlanma Boyutları İçin Yeni Bir Ölçüm: Yakın İlişkilerde Yaşantılar Envanteri-IInin Türk Örnekleminde Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi


Yazar : Emre Selçuk, Gül Günaydın, Nebi Sümer, Ahmet Uysal

Ebeveyn Ve Arkadaşlara Bağlanma Envanteri Kısa Formunun Psikometrik Açıdan Değerlendirilmesi


Yazar : Gül Günaydın, Emre Selçuk, Nebi Sümer, Ahmet Uysal

İlişki İstikrarı Ölçeği (İİÖ): Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Ayda Büyükşahin, Derya Hasta, Selim Hovardaoğlu

Bilişsel Nöropsikoloji: Kuramsal Yaklaşımlar ve Yöntem Sorunu


Yazar : Sevtap Cinan

Doğum Sonrası Depresyonun Etiyolojisinin Biyopsikososyal Bakış Açısından Değerlendirilmesi


Yazar : Özlem Çağın

Ne Öğrendiğimizin Farkında Olmadan Öğrenebilir miyiz?


Yazar : Aslı Aslan
Cilt 8 (2005) - Sayı 15

Psikoloji Araştırmalarının Bir Konusu Olarak Bilgelik


Yazar : Aslı Aslan

Hogan Yas Tepkileri Tarama Listesi (HYTL) Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması


Yazar : Şehnaz Yıldırım, Hürol Fışıloğlu

Yeme Tutumu ve Cinsiyet ile Bağlanma Biçimleri Arasındaki İlişki


Yazar : Senar Batur, Hadiye Demir, Pınar Ulu, Hatice Güneş, Emel Irmak, Adil Aşkın

Rol Değişiminin Çiftlerdeki Beyin Fırtınası Üretkenliğine Etkisi


Yazar : Hamit Coşkun

Akran Zorbalığını Belirleme Ölçeği Geliştirme Çalışması


Yazar : Zeynep Gültekin, Melike Sayıl
Cilt 7 (2004) - Sayı 14

Çocuk Çizimlerinin Klinik Amaçlı Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme


Yazar : Melike Sayıl

Cinsel İstismara Bağlı Travma: Psikolojik Tedavi Süreci ve İlkeleri


Yazar : Ayten Zara-Page

Örgütsel Ortamlarda Güven Algısı


Yazar : Pınar Ünsal

Kimlik Ölçeğinin Bir Türk Örnekleminde Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Hamit Coşkun

Çocukların Evlilik Çatışmasını Algılaması Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : İ.Pınar Ulu, Hürol Fışıloğlu

Görme Engelli Bireyde Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme Tedavi Yönteminin Dize Hafifçe Vurma Alternatifinin Uygulanması: Bir Olgu Sunumu


Yazar : Şennur Tutarel Kışlak
Cilt 7 (2004) - Sayı 13

Hız İhlali Yapan Sürücülerin İhlale İlişkin Nedensel Atıflarının ve Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi


Yazar : Gülin Kaçaroğlu, Sonia Amado, Ebru Akün

Örgütsel Adalet: Ortaya Çıkışı, Kuramsal Yaklaşımlar ve Bugünkü Durumu


Yazar : Doruk Uysal Irak

13-14 Yaş Grubu Öğrencilerinin Çatışma Çözme Stratejilerinin İncelenmesi


Yazar : Abbas Türnüklü, İdris Şahin

Bir Düzeltici Bağlanma İlişkisi Olarak Psikoterapi : Psikoterapi Süreçlerinde Bağlanma Ve Terapötik İttifak


Yazar : Gonca Soygüt

Futbolda Seyirci Şiddeti: Sosyal Psikolojinin Katkıları ve Sınırlılıkları


Yazar : Aysel Gürel Kayaoğlu

Çocuk Cinsel İstismarı: Cinsel İstismara Neden Olan Etkenler ve Cinsel İstismarın Çocuklar Üzerindeki Etkileri


Yazar : Ayten Z-Page
Cilt 6 (2003) - Sayı 11-12

Cinsiyetçilik: Kadınlara Ve Erkeklere İlişkin Tutumlar Ve Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Kuramı


Yazar : Nuray Sakallı Uğurlu

Farkındalığı Artırmada Genogram Kullanımı


Yazar : Haluk Arkar, Cennet Şafak

Sınır Kişilik Bozukluğunda Dürtüsel Saldırganlık ve Duygulanım Dengesizliğinin Psikofarmakolojisi


Yazar : R. Neslihan Rugancı

Aile Terapisi Bağlamında “Kendilik”


Yazar : Cennet Şafak, Haluk Arkar

Evlilikte Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Tutumlar: Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik, Yaş, Eğitim Düzeyinin Etkileri


Yazar : Nuray Sakallı Uğurlu, Sinan Ulu

Sınır Kişilik Bozukluğunda Bilişsel İşlevsellik Düzeyi Ve Bilişsel Örüntüler


Yazar : R. Neslihan Rugancı
Cilt 5 (2002) - Sayı 9-10

Trafik Kazalarında Sosyal Psikolojik Etmenler: Sürücü Davranışları, Becerileri Ve Sosyal Politik Çevre


Yazar : Nebi Sümer

Sürücünün Bilişsel Süreçlerini Anlamak: Trafik Güvenliği İçin Ne Kadar Gerekli Ve Yeterli?


Yazar : Nurhan Er

Algı Süreçleri: Sürücülük Ve Yol Tasarımı İlişkisi


Yazar : Sonia Amado

Alkol, Öğrenme Süreçleri ve Trafik Kazaları


Yazar : H.Belgin Ayvaşık

Sürücü Davranış Ve Performansının Araştırılması: Yöntem ve Uygulama


Yazar : Timo Lajunen

Trafik Psikolojisi Ve Psikoteknik Değerlendirmenin Tarihine Genel Bir Bakış


Yazar : Yeşim Yasak

Türkiyede Sürücü Değerlendirmeye Yönelik Yasalar ve Alınan Sonuçlar: Avrupa Ülkelerindeki Uygulamalarla Karşılaştırmalı Bir Değerlendirmeinc


Yazar : Şehnaz Köksal
Cilt 4 (2001) - Sayı 7

Kapak - Künye - İçindekiler


Feminist Psikoloji: Nedir, Nasıl Gelişti, Psikolojiye Getirdiği Yeni Açılımlar


Yazar : Hale Bolak Boratav

Öfke: Temel Boyutları, Nedenleri ve Sonuçları


Yazar : Feza Balkaya

Bölünmüş Beyin Bölünmüş Bilinç midir?


Yazar : Kamuran Gödelek, Ertuğrul Gödelek

Türk Kamuoyunun Bilinçlenmesinde Psikolojinin Rolü


Yazar : Gülden Güvenç
Cilt 3 (2000) - Sayı 6

Kapak - Künye - İçindekiler


Sık Kullanılan Bazı Psikolojik Ölçeklerin Güvenirliklerinin İrdelenmesi


Yazar : Adnan Erkuş

Psikolojide Değişkenler Arasındaki Olası İlişkileri İfade Etme Yolları ve Mantık İlkelerinin Kullanımı: Denence, Genelleme, Açıklama ve Kuram


Yazar : Nurhan Er

Bazı Psikometrik Terimlerin Türkçe Karşılıklarında Yaşanan Sorunlar


Yazar : Adnan Erkuş

Karşılıklı Bağımlılık İçeren Koşullar İçin Korelasyon Analizleri


Yazar : Selim Hovardaoğlu

Yapısal Eşitlik Modelleri: Temel Kavramlar ve Örnek Uygulamalar


Yazar : Nebi Sümer
Cilt 3 (2000) - Sayı 5

Kapak - Künye - İçindekiler


Ölçüt-Dayanaklı Değerlendirme Bağlamında Geliştirilen Sınıflama Tutarlığı İndeksleri ve Bazı Sorunları


Yazar : Adnan Erkuş

Çocukluk Korkuları


Yazar : Neşe Erol, Özgür Öner

Eğitime Gereksinimi Olan Çocukların Değerlendirilmesinde Klinik Psikologların Rolü


Yazar : Melda Akçakın

Çocuklara Yönelik Afet Sonrası Müdahaleler


Yazar : Gülsen Erden

Bilişsel-Dinamik Psikoterapi Uygulamasında Bütünleşme: Yapılandırıcı Yaklaşım


Yazar : Sedat Işıklı
Cilt 2 (1999) - Sayı 4

Kapak - Künye - İçindekiler


Bilişsel Psikoterapide Kişilerarası Süreçler: Terapötik İttifak ve Terapötik İttifakta Bozulma Olguları


Yazar : Gonca Soygüt

Bilişsel Davranışçı Terapinin Evlilik Sorunlarına Yönelik Formülasyonu


Yazar : Çiğdem Kudiaki

Duygudurum Bozuklukları, Şizofreni ve Alkol/Madde Bağımlılığında İntihar


Türkiyede Bilişsel Psikoloji Çalışmalarında Kullanılan Sözel Malzemeler


Yazar : Banu Cangöz

Trafik Kazalarına Yatkınlıkta Kişilik Özelliklerinin Rolü: Araştırma Bulguları ve Yöntemsel Sorunlar


Cilt 1 (1999) - Sayı 3

Kapak - Künye - İçindekiler


Kültürün Psikoloji Bilimindeki Yeri Üzerine Görüşler


Yazar : Cem Şafak Çukur

Testler ve Kültür


Yazar : Kamil Güven

Gruplar Arası İlişkiler: Sosyal Psikolojik Yaklaşımlara Toplu Bir Bakış


Yazar : Zahide Karakitapoğlu

Travma Sonrası Stres Bozukluğu


Yazar : Banu Yılmaz

Çocuk Yetiştirme Tutumları: Kuramsal Yaklaşımlar ve Görgül Çalışmalar


Yazar : Ayşen Yılmaz

Eğitimde Kalitenin Artırılması İçin Bir Model: Sınıf Toplantıları Yoluyla Katılımcı Eğitimi


Yazar : Alev Önder

Self-Awareness and Self-Regulation: A Review of Personality and Social Psychological Theory and Research


Yazar : Stephen L. Franzoi

Benlik Farkındalığı ve Kendini Düzenleme: Kişilik ve Sosyal Psikoloji Kuram ve Araştırmaları Üzerine Bir Tarama


Yazar : Stephen L. Franzoi
Cilt 1 (1998) - Sayı 2

Kapak - Künye - İçindekiler


Kabul ve Yükümlülük Tedavisi


Yazar : Ali Uzunöz

Dünden Bugüne Aktarım Kavramı


Yazar : Yavuz Erten

Beş-Faktör Kişilik Modeli


Yazar : Oya Somer

Grup Terapisi Süreç ve Sonuç Araştırmalarındaki Yöntemlerin Çeşitli Boyutlarda Karşılaştırılması


Yazar : Ayşegül Durak Batıgün

Obsesif-Kompulsif Bozukluk ve Bilişsel-Davranışçı Tedavi Yaklaşımı: Bir Derleme


Yazar : Nurdan Güleç
Cilt 1 (1998) - Sayı 1

Kapak - Künye - İçindekiler


Bilinç ve Bilinçaltı Kavramlarının Kronolojisi:17.Yüzyıldan Günümüze Kadar


Yazar : Nurhan Er

Uyku ve Bilgi İşleme Süreçleri


Yazar : Metehan Irak

Golemanın Duygusal Zeka Görüşünün Psikometrik Açıdan Eleştirisi ve Dinamik Etkileşimsel Model Önerisi


Yazar : Adnan Erkuş

Demans ve Alzheimer Hastalığı


Yazar : Ayşegül Durak Batıgün

Karışık Anksiyete-Depresyon Bozukluğu: Bir Gözden Geçirme


Yazar : Senar Batur

Çocuklarda Problem Çözme Becerileri Eğitimi


Yazar : H.Şeniz Özusta

Benlik Karmaşıklığı


Yazar : Derya Güngör
HAKKINDA


Türk Psikoloji Yazıları hakkında künye bilgilerine erişebilirsiniz.

 

TÜRK PSİKOLOJİ YAZILARI

Turkish Psychological Articles

Yayın Türü:

Yaygın

 

ISSN:

1301-9961

 

Sahibi:

Türk Psikologlar Derneği adına Cemşafak Çukur

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Cemşafak Çukur

 

 

Türk Psikoloji Yazıları (TPY) dergisi, derleme, kuramsal içerikli veya görgül araştırma makalelerine yer vermektedir. Disiplinler arası bir yaklaşım ile, diğer bilim ve çalışma alanlarından (sosyoloji, antropoloji, eğitim, sosyal hizmet, geriatri, psikiyatri vb.) psikoloji ile ilişkilendirilmiş bilimsel çalışmalar da TPY dergisinin kapsamı dahilindedir. TPY'ye gönderilen yazılar, niceliksel, niteliksel veya her iki yöntemi birlikte kullanan çalışmalar olabilir.

Tarandığı Endeksler:

  • PsycINFO

  • Psychological Abstracts

  • TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin

YAYIN KURULU


Türk Psikoloji Yazıları isimli süreli yayının editör, yardımcı editör ve akademik danışmanlarına bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

Yayın Yönetmeni:

Özden YALÇINKAYA ALKAR
 

Yayın Yönetmen Yardımcıları (Soyadına Göre Alfabetik Sırada):

Kadir ÇAKIR, Elvin DOĞUTEPE, Aslı GÖNCÜ KÖSE, Duygu GÜNGÖR, Eda KARACAN, Zeynep TÜZÜN

 

Teknik Yönetmen:

Hasan Hüseyin SEÇİLMİŞ

 

Akademik Danışmanlar Kurulu (Soyadına Göre Alfabetik Sırada):

Serap AKGÜN / Bursa Teknik Üniversitesi

 

Çiğdem DEREBOY / Aydın Adnan Üniversitesi

 

Gülden GÜVENÇ / FMV Işık Üniversitesi

 

Türker ÖZKAN / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Ebru AKÜN / Ankara Üniversitesi

 

Zehra DÖKMEN / Ankara Üniversitesi - Emekli

 

Derya HASTA / Ankara Üniversitesi

 

Nuray SAKALLI UĞURLU / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Sonia AMADO / Ege Üniversitesi

 

Nurhan ER / Ankara Üniversitesi

 

Nesrin HİSLİ ŞAHİN / Fairleigh Dickinson University

 

F. Melike SAYIL / TED Üniversitesi

Meltem ANAFARTA / Ufuk Üniversitesi

 

Gülsen ERDEN / Ankara Üniversitesi

 

Sedat IŞIKLI / Hacettepe Üniversitesi

 

Oya SOMER / İstanbul Okan Üniversitesi

Sibel ARKONAÇ / İstanbul Üniversitesi - Emekli

 

Canan ERGİN / Özyeğin Üniversitesi

 

E. Olcay İMAMOĞLU / Orta Doğu Teknik Üniversitesi - Emekli

 

Gonca SOYGÜT PEKAK / Şema Terapi Enstitüsü

Bilge ATACA / Boğaziçi Üniversitesi

 

Adnan ERKUŞ / Ankara Üniversitesi - Emekli

 

Elif KABAKÇI / Hacettepe Üniversitesi

 

H. Canan SÜMER / Özyeğin Üniversitesi

Aydan AYDIN / İstanbul Üniversitesi

 

Neşe EROL / Ankara Üniversitesi

 

A. Nuray KARANCI / TOBB ETÜ

 

Nebi SÜMER / Sabancı Üniversitesi

Orhan AYDIN / Ufuk Üniversitesi

 

H. Tuğba EROL KORKMAZ / Mersin Üniversitesi

 

Doğan KÖKDEMİR / Başkent Üniversitesi

 

Dilek ŞİRVANLI ÖZEN / Atlas Üniversitesi

Belgin AYVAŞIK / TED Üniversitesi

 

Mehmet ESKİN / Aydın Adnan Üniversitesi

 

Sibel KAZAK BERUMENT / Hacettepe Üniversitesi

 

Leman Pınar TOSUN / Uludağ Üniversitesi

Fuat BALCI / Koç Üniversitesi

 

Hürol FIŞILOĞLU / İlişki Pusulası

 

Mediha KORKMAZ / Ege Üniversitesi

 

Zehra UÇANOK / Hacettepe Üniversitesi

Bahar BAŞTUĞ / Ankara Üniversitesi

 

Tülin GENÇÖZ / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Falih KÖKSAL / İzmir Ekonomi Üniversitesi

 

Doruk Uysal IRAK / Bahçeşehir Üniversitesi

Reyhan BİLGİÇ / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Deniz GİRAY / Toros Üniversitesi

 

Çiğdem KUDİAKİ / Çiğdem Kudiaki Bireysel ve Kur. Gel. ve Dan.

 

Şennur TUTAREL KIŞLAK / Ankara Üniversitesi

Ayda BÜYÜKŞAHİN SUNAL / Ankara Üniversitesi

 

Ilgın GÖKLER DANIŞMAN / TED Üniversitesi

 

Asiye KUMRU / Özyeğin Üniversitesi

 

Azmi VARAN / Koç Üniversitesi

Ayşegül DURAK BATIGÜN / Ankara Üniversites

 

Melek GÖREGENLİ / Bağımsız Araştırmacı

 

Murat KURT / Ondokuz Mayıs Üniversitesi

 

Bilge YAĞMURLU / Koç Üniversitesi

Banu CANGÖZ / Hacettepe Üniversitesi

 

Evrim GÜLERYÜZ / Yaşar Üniversitesi

 

Aylin KÜNTAY / Koç Üniversitesi

 

Ünsal YETİM / Toros Üniversitesi

Okan Cem ÇIRAKOĞLU / Başkent Üniversitesi

 

Derya GÜNGÖR / Leuven Katolik Üniversitesi

 

Mine MISIRLISOY / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Perin YOLAÇ / Okan Üniversitesi

İhsan DAĞ / Hacettepe Üniversitesi

 

Duygu GÜNGÖR / Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Güler OKMAN FİŞEK / Boğaziçi Üniversitesi

 

 

 

 

Ayşen GÜRE / Ankara Üniversitesi

 

Bengi ÖNER ÖZKAN / Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

 

 

 

YAYIM İLKELERİ


Türk Psikoloji Yazıları hakkında genel bilgilere erişebilirsiniz.

1. Türk Psikoloji Yazıları'nın (TPY) amacı, psikolojinin farklı araştırma alanlarındaki bilimsel bilgi birikimine katkı sağlayan ilerlemeleri ortaya koymak,  bilimsel psikolojideki temel ve uygulamalı çalışmalar için bir tartışma ortamı yaratmaktır.

2. TPY, psikolojinin tüm alt alanlarında yapılan çalışmaları kapsar. TPY’de görgül araştırma makaleleri, gözden geçirme/derleme çalışmaları, test/ ölçek geliştirme veya uyarlamayı içeren psikometrik çalışmalar, mektup/tartışma ve kitap tanıtımı yayınlanır. TPY,  disiplinlerarası yaklaşımların benimsendiği çalışmalara da açıktır.

3. TPY, altı ayda bir, iki sayı/yıl/cilt olarak yayımlanır. Yılda en az bir(1) özel sayının yayımlanması da derginin hedeflerinden biridir.

4. TPY’ye  gönderilen tüm çalışmalar, Türk Psikologlar Derneği Etik Yönetmeliği’ne uygun olarak gerçekleştirilmiş olmalıdır. (bakınız: https://www.psikolog.org.tr/tr/files/folder/etik-yonetmeligi-x389.pdf ). 

5.  TPY’ye gönderilen yazılar başka bir yerde yayınlanmış veya yayınlanma/ değerlendirme sürecinde olmamalıdır.

6. Yazıların dergiye gönderilme işlemleri internet üzerinden yapılmalıdır ve dergi veritabanına yüklenmelidir.

7.Yazılar sisteme yüklemeden önce intihal kontrol programlarıyla  (Ör: Ithenticate) taranmalı, intihal raporu yazı ile birlikte sisteme yüklenmelidir.

8. Yazıların değerlendirilmesi en geç dört ay içinde sonuçlandırılır. Değerlendirme süreci üç aşamadan oluşmaktadır.

i) Yazının yayın kurulu tarafından ön-değerlendirmesi:  TPY yazım ve yayın kurallarına uygunluk ile içerik  ön  değerlendirmesi yapılır. Ölçütlere uygun yazılar hakemlere gönderilir.

ii) Yazının hakemler tarafından değerlendirilmesi: Yazılar değerlendirilmek üzere en az iki hakeme gönderilir. Gerekli hallerde 3. hakeme başvurulur.

iii) Değerlendirme sonucunun yazar(lar)a bildirilmesi: Kabul edilen yazılar, basım sürecine girmeden önce yazar(lar) tarafından şu şekilde düzenlenir. Kapak sayfasında makalenin başlığı, yazar(lar)ın ad(lar)ı, unvanları, kurum bilgileri, adres bilgileri, e-posta eklenmelidir. Değişiklik istenerek kabul edilen yazıların, bu bildirimin yazara iletilmesinden sonra en geç 3 hafta içerisinde dergiye yeniden gönderilmesi gerekmektedir. Zamanında düzeltmeleri yapılarak gönderilmeyen yazıların işlemleri askıya alınır.

9.Yayımlanması kabul edilmeyen yazılar geri verilmez, yazıların değerlendirme raporları yazar(lar) a gönderilir.

10.Yayına kabul edilen yazıların yayın hakkı, “Telif Hakkı Devir Formu” ile TPY’ye devredilir.

11.TPY'de yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez.

12.Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Yayın politikamız gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlarından istenebilecektir.

Türk Psikoloji Yazıları (TPY) Yazım ve Yayın Esasları

 TPY’ye gönderilecek yazıların aşağıdaki esaslara göre hazırlanmış olması gerekmektedir:

1. TPY’nın yayım dili Türkçedir. Yazılarda Türk Dil Kurumunun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Yabancı sözcüklerin ve kısaltmaların Türkçe karşılıkları, ilk kullanıldıkları yerde yabancı dildeki karşılığı parantez içinde verilmelidir.

2. Yazılar, A4 sayfa  boyutlarında, kenar boşlukları 2,5 cm. bırakılarak, çift aralıklı, 12 punto Times New Roman ile düz metin olarak düzenlenmelidir. Yazıların taslaklarında  MS Office Word programı “yazım denetimi” dışında “hiçbir otomatik metin düzenleme özelliği” kullanılmamalıdır.

Görgül araştırma yazıları, en fazla 7000, gözden geçirme/derleme yazıları en fazla 10.000 ve editöre mektup, kitap, mektup yazıları için 1000 kelime uzunluğunda olmalıdır. Başlık sayfası, Türkçe ve İngilizce özet, kaynakça, ek ve tablolar belirtilen kelime sayısına dahil değildir.

3. Tüm yazılar Amerikan Psikologlar Birliği (APA)’nin "Publication Manual of American Psychological Association” (2009) 6. baskısında belirtilen yazım ilkelerine uygun olmalıdır.

4.  TPY’ye gönderilen test/ ölçek, güvenirlik, geçerlik ya da uyarlama çalışmaları için ‘Güngör, D. (2016). Psikolojide ölçme araçlarının geliştirilmesi ve uyarlanması kılavuzu. Türk Psikoloji Yazıları, 19(38); 104-112.’ esas alınmalıdır.

5. Yazılar, başlık sayfası, özet (Türkçe-İngilizce), anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tablolar, şekiller bölümlerini içermelidir.     Bu bölümlerin içerik ve formatı şöyledir;

Özet ve anahtar kelimeler: Türkçe ve İngilizce kısa özet, ‘Özet/Abstaract’ başlığı altında 250 kelimeyi geçmemelidir. Türkçe ve İngilizce özetlerin altında, ‘Anahtar Kelimeler/keywords' başlığı kullanılarak 5 (beş) adet anahtar kelime verilmelidir. Türkçe ve İngilizce özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır.

 Ayrıca yazılar, İngilizce kısa başlık, 1500-2000 kelime aralığında giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içeren genişletilmiş İngilizce uzun özet (extended summary) olarak hazırlanmalıdır. İngilizce uzun özet taslak yazının en son bölümünde yer almalıdır. İngilizce uzun özeti olmayan yazılar değerlendirme sürecine alınmaz.

Başlık sayfası:  En fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı ve kısa başlıktan (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter) oluşur.

Ana metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Gözden geçirme yazılarında, konunun kapsamını sunan bir giriş bölümü ve bir tartışma bölümü yer almalıdır. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Makalenin ana metni, makalenin başlığıyla başlamalı, "Giriş" alt başlığı yazılmadan metin hazırlanmalıdır.

Giriş bölümü; ele alınan konunun literatürdeki yaklaşım ve bulgularıyla, araştırmanın amacını içermelidir.

Yöntem bölümü; örneklem, etik kurul onayı, veri toplama araçları, işlem vb. başlıkları içermelidir.

Bulgular; araştırmanın denence ve sorularını test etmek üzere kullanılan istatistiksel analizleri içermelidir.  Kullanılan analiz tekniğine uygun ve gerekli istatistiksel değerler metin içinde ya da tablo(lar)da sunulmalıdır.

Tartışma bölümü, araştırma bulgularının literatür ışığında açıklanmasını, tartışılmasını içermelidir.

Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar' listesi içinde yer almalıdır. Kaynaklar, alfabetik sıra ile verilmeli,  birden fazla yazarlı Türkçe ve yabancı kaynaklar için son yazarın soyadından önce ‘&' işareti kullanılmalıdır. Kaynakların yazım kuralları APA 6.0 yazım ilkelerine uygun olmalı ve dikkatlice kontrol edilmelidir.

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örnekler:

Savaş (1985) ...

Savaş'a (1985) göre ...

File ve Smith (1992) ...

File ve Smith'e (1992) göre ...

Martin, Sheldon ve Yaffee (1994)...

Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi verilir, yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden itibaren Smith ve arkadaşları (1980) olarak verilmelidir.

Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile verilmelidir.

... (Doğan, 1987; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986).

Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içerir.

Tablolar ve şekiller; Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmelidir. Yazının en sonunda (İngilizce uzun özetten önce) verilmelidir. Tablo ve şekillerin toplam sayısı 5 -7 arasında olmalı, APA 6.0 formatına uygun olarak Word’da düzenlenmeli, boşluk, tab, otomatik düzenleme kullanılmamalıdır. Denklemler “Equation Editor Versions of Word” ile yazılmalıdır. Tablo numarası ve başlığı tablonun üstünde kelimelerin baş harfleri büyük olarak düzenlenmelidir. Tablolarda ondalık sayılar verilirken, ‘.’ dan sonra iki basamak yazılmalıdır (örn., 3.25, 12.68 gibi)

Şekil başlıkları ve şekiller: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Şekil numarası ve başlıkları kelimelerin baş harfleri büyük olarak aynı sayfada alt alta verilmelidir. Şekillerin her biri ise ayrı sayfalarda verilmelidir. Ayrıca yazarlara, dizgi sırasında grafiklerde ortaya çıkabilecek bozulmaları önlemek için grafiği yeniden çizebilmek amacıyla grafik verilerini Excel dosyasında ayrı olarak göndermeleri önerilir. Ancak bu tür tabloların metin içinde yer alacak diğer tablolarla karışmasını önleyecek şekilde açıklamalar yer almalıdır. Özel baskı gerektiren şekil ve fotoğrafların masrafı yazardan alınır.

6. Yazar(lar),test materyalleri, fotoğraf, grafik ve şekiller, deneylerde kullanılan uyaranlarda dahil olmak üzere, telif hakları gerektiren durumlarda telif hakları gerekli izinleri TPY yayın yönetmenlerine iletmelidir. Telif hakları bilinmeyen sözkonusu materyaller, TPY yayım ilkeleri gereğince yayımlanmaz.

7. Yazılarda ifade edilen düşüncelerden öncelikle yazarları sorumludur.

8. TPY'de yayınlanan yazılardan ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabilecek çarpıtmalardan alıntıyı yapan ve yayımlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur. TPY’de yayımlanmak üzere gönderilen her türlü çalışmanın (görgül, gözden geçirme, ölçek uyarlama-geliştirme, editöre mektup, vaka çalışması, meta-analiz) akademik yazım ihlali içermemesi gerekmektedir (bakınız:.  Aşırma (intihal) ya da farklı türden bir akademik yazım ihlali içeren çalışmalar değerlendirme aşamasında tespit edildiği takdirde değerlendirmeden çıkartılır ve TPY’de yayımlanmaz. Bu durum, çalışma TPY’de yayımlandıktan sonra tespit edilirse ilgili çalışma TPY’nin basılı olduğu dizinlerden çıkartılır. Akademik yayın ihlalinin saptandığı çalışmanın yazar(lar)ı hakkında gerekli yaptırımların uygulanması konusunda ilgili yasal süreç başlatılır.

9. Anonim değerlendirme ilkesi gereği, yazının hiçbir bölümünde yazar(lar)ın kimliğini açık edecek (yazarın adı, kurumu vb.) bir bilgi bulunmamalıdır. Yazar(lar)ın kimlik ve iletişim bilgileri, çalışmaya emeği geçen kişilere teşekkür notları ve varsa çalışmayı destekleyen kurum ve kuruluşlara ilişkin bilgiler, yazıyı veritabanına yükleme sürecinde yazar tarafından sisteme ayrıca girilecektir.
100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.