TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Türk Psikoloji Dergisi | Genel Merkez

Türk Psikoloji Dergisi


Türk Psikoloji Dergisi

Cilt 38 (2023) - Sayı 91

Kapak - Künye - İçindekiler


Algılanan İş Güvencesizliği ve İş Arama Davranışı: İş Doyumu, Duygusal Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rol


Yazar : Ümran Yüce-Selvi, Nebi Sümer

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Kapsamlı Klinik Değerlendirilmesinin Önemi


Yazar : Cihat Çelik, Gülsen Erden, Selma Tural Hesapçıoğlu

Otobiyografik Bellek İşlevleri ile Gelecek Zaman Algısı Arasındaki İlişkide Zaman Yöneliminin Aracı Rolü


Cilt 37 (2022) - Sayı 90

Kapak - Künye - İçindekiler


Ekonomik Güçlükler ile Evlilik Niteliği Arasındaki Bağlantıların Aile Stres Modeli Çerçevesinde İncelenmesiExamining the Link Between Economic Hardship and Marital Quality in the Framework of the Family Stress Model


Yazar : Hikmet Şahin, Ayşen Güre

Psikodinamik Psikoterapide Duygular ve Belirtisel Değişim Boylamsal bir ÇalışmaEmotions and Symptom Change in Psychodynamic Psychotherapy: A Longitudinal Study


Yazar : Alev Çavdar

Öz Tiksinme ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Kendini Gizlemenin Aracı RolüThe Mediating Role of Self-Concealment in the Relationship between Self-Disgust and Psychological Symptoms


Yazar : Asiye Yıldırım, Başak Bahtiyar

“Anababalık Destek Programının” Anababalık Tutum ve Davranışları, Anababalık Yetkinliği ve Anababalık Stresi Üzerindeki EtkililiğiThe Efficacy of “Parenting Support Program” on Parenting Attitudes and Behaviors, Parenting Efficacy and Parenting Stress


Yazar : Mustafa Eşkisu, Emine Gül Kapçı

Evlilik: Sistemi Meşrulaştırma Kuramı Açısından Bir İncelemeMarriage: An Examination in Terms of System Justification Theory


Yazar : Özge Akbalık Doğan, Derya Hasta

Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Yönelik Örgütsel Önlemler ile Örgütsel Güven ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerde Nörotikliğin RolüOrganizational Measures for the Coronavirus (COVID-19) Outbreak, Organizational Trust and Affective Commitment: The Moderating Role of Neuroticism


Yazar : Ferhat Ayyıldız, Yasemin Kuş, Duygu İrem Çam
Cilt 37 (2022) - Sayı 89

Kapak - Künye - İçindekiler


Yaklaşma Hızının Görsel Kontrolü: Optik Değişkenler, Kontrol Stratejileri ve Taşıt Dinamiklerinin EtkisiVisually-Guided Braking: The Optical Variables, Control Strategies and the Effect of Vehicle Dynamics


Yazar : Didem Kadıhasanoğlu

Ergenlerde Olumsuz Tepkisellik Mizaç Boyutu ve Anne Kabul- Reddinin Yıkıcı Davranışlar Üzerine Etkisinin Farklılaşmış Hassasiyet Modeli Çerçevesinde İncelenmesiExamination of the Effects Negative Reactivity and Maternal Acceptance-Rejection on Disruptive Behaviors within the scope of Differential Susceptibility Model among Adolescents


Yazar : Melikenaz Yalçın, Çiğdem Günseli Dereboy

Çocuk Cinsel İstismarını Önlemede “Dersimiz: Güvenli İlişkiler” Programının Etkililiğinin DeğerlendirilmesiEvaluation of the Effectiveness of the “Our Lesson: Safe Relationships” Program in Preventing Child Sexual Abuse


Yazar : Duygu Eslek, Türkan Yılmaz Irmak

Borderline Kişilik Özellikleri Çerçevesinde Aile Öngörülemezliği, Benlik Belirginliği ve Savunma Mekanizmalarının İncelenmesiAn Investigation of Family Unpredictability, Defense Mechanisms and Self-Concept Clarity in the Context of Borderline Personality Traits


Yazar : Ahmet Hamdi İmamoğlu, Yıldız Bilge

Ergenlerde Bağlanma, Dürtüsellik ve Ana-Baba Aracılığının Problemli İnternet Kullanımına EtkisiProblematic Internet Usage on Adolescents


Yazar : Derya Atalan Ergin, Emine Gül Kapçı

Sosyal Tamponun Sıçanlardaki Davranışsal EtkileriThe Behavioral Effects of Social Buffering in Rats


Yazar : Güneş Ünal, Elif Gizem Kain
Cilt 36 (2021) - Sayı 88

Kapak - Künye - İçindekiler


Aracılık Modellerinin Analizinde Yeni Yaklaşım: Baron ve Kenny’nin Yöntemi Hâlâ Geçerli mi?A New Approach for Mediation Analysis: Is Baron and Kenny’s Method Still Valid?


Yazar : Sait Gürbüz, Mehmet Emin Bayık

Minimal Grup Durumunda Kullanılan Stratejiler, Sosyal Normlar ve Öz SaygıDistribution Strategies in Minimal Group Paradigm, Social Norms, and Self-Esteem


Yazar : Emir Üzümçeker, Serap Akfırat

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Ardından Dayanıklılık: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracılık EtkisiResilience Following Child Abuse and Neglect: Mediating Role of Coping Strategies


Yazar : Türkan Yılmaz Irmak

Rekabetçi Mağduriyet Algısını Yordamada Gruplar Arası Arkadaşlıklar, Dış Grubun Bakış Açısını Alma ve İç Grupla Özdeşleşmenin RolüThe Role of Cross-Group Friendships, Outgroup Perspective-Taking, and Ingroup Identification on Competitive Victimhood Beliefs


Yazar : Sabahat Çiğdem Bağcı, Zeynep Ecem Piyale, Selin Karaköse, Ezgi Şen

Gelişimsel Düzenleme Modellerinde Önerilen Süreçler ve İyilik Hali Arasındaki İlişkilerin Beliren Yetişkinlerde İncelenmesiThe Investigation of the Relationships between Developmental Regulation Processes and Well-being in Emerging Adulthood


Yazar : Deniz Kurt, Zehra Uçanok

Cinsel Yönelim Ayrımcılığının İş Alanında İncelenmesi: Deneysel Bir ÇalışmaInvestigation of Sexual Orientation Discrimination at Work Setting: An Experimental Study


Yazar : Asmin Güneş Karakaş, Selin Metin-Camgöz, İrem Metin-Orta
Cilt 36 (2021) - Sayı 87

Kapak - Künye - İçindekiler


Dindarlık ile Politik Güven Arasındaki İlişkide Yetkecilik ve Sistemi Meşrulaştırmanın Aracı RolüThe Mediating Role of Authoritarianism and System Justification in the Relationship between Religiosity and Political Trust


Yazar : Burçak Sönmez, Derya Hasta

Okulöncesi Çocuklarda Hazzı Erteleme Davranışının Cinsiyet ve Annelerin Ebeveynlik Tutumları Açısından İncelenmesiExamination of Delay of Gratification of Preschool Children in Relation to Parenting Attitudes and Gender


Yazar : Rahmi Can, Funda Kutlu

Annelerin Çocuklarıyla Duygu İçerikli Konuşmaları: Annelerin Duygulara İlişkin İnançları ve Çocuğun Duygu Düzenleme Becerileri ile İlişkisiMother-Child Emotion Talk: Its Relation with Mothers’ Beliefs About Emotions and Emotion Regulation Skills of Children


Yazar : A. Elif Işık Uslu, Figen Turan

Çocukların Haz Erteleme Etkinliğindeki Olumsuz Duyguları ve Özdenetim Becerileriyle İlişkili Anne DavranışlarıMaternal Responses that Predict Children’s Negative Emotions and Self-Regulation in a Delay Task


Yazar : Feyza Çorapçı, Nuray Mustafaoğlu Çiçek

Sosyal Kaygı Belirtilerini Azaltmaya Yönelik Birleştirilmiş Bilişsel Yanlılık Değişimleme Çalışması: Deneysel Bir AraştırmaCombined Cognitive Bias Modification for Social Anxiety Symptoms: A Randomized Controlled Trial


Yazar : Volkan Koç, Sedat Işıklı

Olumsuz Yaşam Olayları, Anne-Ergen İlişkisi ve Ergen Uyumu Arasındaki İlişkiler: Bir İzleme ÇalışmasıThe Associations Among Negative Life Events, Mother-Adolescent Relationship and Adolescents’ Adjustment: A Follow Up Study


Yazar : Aysun Ergül-Topçu, Ayşen Güre
Cilt 35 (2020) - Sayı Özel Sayı

Kapak - Künye - İçindekiler


Editoryal Grup Dinamikleri Bağlamında Çatışma Çözümü ve Barış İnşası


Orta Öğretim Öğrencilerinde Barışın Sosyal TemsilleriSocial Representations of Peace among Secondary Education Students


Yazar : Aydın Bayad, Elif Sakin, Sevim Cesur

İnsanlıktan Uzaklaştırmanın Barış Sürecini Destekleme Niyeti Üzerindeki EtkisiThe Effect of Infrahumanization on Support for Intergroup Peace Intentions


Yazar : Ahmet Demirdağ, Derya Hasta

Sur’un Kamulaştırılması Üzerine Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?Does “Who Says What Regarding the Expropriation of Sur” Has an Influence on the Evaluation of the Message and Collective Guilt?


Yazar : Leman Korkmaz, Dicle Rojda Tasman

Kürt Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Yönetim Stratejileri ve Dış-Grup Tarafgirliğinin Kimlikle İlgili Eylem ve Hedeflerle İlişkileri: Açık ve Örtük Ölçümlerle Bir İncelemeThe Relationship Between Identity Management Strategies and Outgroup Favouritism of Kurdish University Students and Identity-Related Actions and Goals: A Study with Explicit and Implicit Measurements


Yazar : Kenan Alparslan, M. Ersin Kuşdil

Suriyeli Mültecilerden Algılanan Tehditte Kent Kimliği ve Değerlerin Rolü: Yerli Göçmen PerspektifiThe Role of City Identity and Values in Perceived Threat from Syrian Refugees: Internal Migrant Perspective


Yazar : Kıvanç Konukoğlu, Ezel Üsten, Derya Güngör

İçgrup Kimlikle Özdeşleşmenin Dışgrup Tutumlar ve Davranışsal Eğilimler Üzerinde Etkisi: Kıbrıs ve Türkiye ÖrneğiThe Effect of Ingroup Identification on Outgroup Attitudes and Behavioral Tendencies: Examples of Cyprus and Turkey


Yazar : Sabahat Çiğdem Bağcı, Şenel Hüsnü Raman
Cilt 35 (2020) - Sayı 86

Kapak - Künye - İçindekiler


Travma ve Obsesif-Kompulsif Belirtiler: Dünyaya İlişkin Varsayımlar ve Obsesif İnanışların RolüTrauma and Obsessive-Compulsive Symptoms: The Role of Worldview Assumptions and Obsessive Beliefs


Yazar : Cansu Alsancak-Akbulut, Elif Barışkın

Yakın İlişkilerde Algılanan Duyarlılığın Yaş Farklılıkları ve Psikolojik Esenlik ile İlişkisiAge Differences in Perceived Responsiveness in Close Relationships and Its Links to Psychological Well-Being


Yazar : Duygu Taşfiliz, Ece Sağel Çetiner, Emre Selçuk

Bilgi İletişim Teknolojisi Kullanım Düzeyi ve Motivasyonlarının Bilişsel Yetilerle İlişkisiThe Relationship between Information and The Level of Communication Technology Use, Motivations and Cognitive Abilities


Yazar : Mine İmren, Hasan Gürkan Tekman

Otobiyografik Hatırlamanın Duygu Düzenleme İşlevinin İncelenmesiEmotion Regulation Function of Autobiographical Remembering


Yazar : Sezin Öner, Sami Gülgöz

Türkiye’de Anne Bakım Verme Davranışlarındaki Farklılıklar ve Bu Farklılıkların Psikolojik Stresle İlişkisi: Bir Doğal Gözlem ÇalışmasıNaturally Occurring Variations in Maternal Caregiving in Turkey and Associations with Psychological Distress: An Observational Study


Yazar : Özlü Aran, Ayşe Büşra İplikçi, Emre Selçuk, Gül Günaydın

Algılanan En Etkin Liderlik: Lidere ve Çalışana Bağlı Özelliklerin Rolünü AnlamakPerceived Leadership Effectiveness: Understanding the Role of Subordinate and Leader Related Characteristics


Yazar : Ezgi Demircioğlu Nayır, Aysu Gökalp, Reyhan Bilgiç
Cilt 35 (2020) - Sayı 85

Kapak - Künye - İçindekiler


Ekonomik Güçlük, Eşler Arasındaki Çatışma ve Ergenlerin Problem Davranışları: Bir İzleme ÇalışmasıEconomic Strain, Marital Conflict and Adolescent’s Problem Behaviors: A Follow-up Study


Yazar : Zeynep Çakmak, Ayşen Güre

Yetişkinlerde Sağlık Kaygısı ile İlişkili Değişkenlerin Bilişsel Davranışçı Model Kapsamında İncelemesiExamination of the Factors Related to Health Anxiety among Adults within the scope of Cognitive Behavioral Model


Yazar : Özlem Yılmaz, Gülay Dirik

Tek-denekli Deneysel Araştırmalarda Etki Büyüklüğü Hesaplama: Örtüşmeyen Veriye Dayalı Yöntemlerin İncelenmesiEffect Size Calculations in Single-Case Experimental Research Design: An Investigation of Nonoverlap Methods


Yazar : Salih Rakap, Şerife Yücesoy-Özkan, Sinan Kalkan

Evli Çiftlerde Bağlanma Boyutları ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Gücünün Aracı RolüThe Mediating Role of Marital Power on the Relationship between Attachment Dimensions and Marital Satisfaction among Married Couples


Yazar : Meryem Kaynak Malatyalı, Ayda Büyükşahin Sunal

Öz Yeterlik ile Genel Not Ortalaması Arasındaki İlişkide Akademik Bütünleşme ve Zaman Yönetiminin RolüThe Relationship between Self-efficacy and GPA: The Roles of Academic Engagement and Time Management


Yazar : Nevra Cem Ersoy, Mehmet Peker

Olumlu Ebeveyn Davranışlarını Artırmaya Yönelik Video-Geri Bildirimli Müdahale Programının Anne Duyarlığı Üzerindeki Etkisinin Türkiye’de İncelenmesiThe Effects of Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline for Maternal Sensitivity in Turkey


Yazar : Nebi Sümer, İrem Metin-Orta ve ark.
Cilt 34 (2019) - Sayı 84

Kapak - Künye - İçindekiler


Kim Ebeveyn? 12-Yaş Çocuklarının Ebeveynleşme Davranışlarını Yordayan EtkenlerWho is the Parent? Predictors of 12-year-olds’ Parentification Behaviors


Yazar : Ayşe Büşra İplikçi, Başak Şahin Acar

Üniversite Öğrencilerinde Alkol Kullanımını Yordayan Koruyucu Etkenlerin Bağlamsal Kuram Üzerinden AraştırılmasıProtective Factors Associated with Alcohol Use among College Students: A Contextual Perspective


Yazar : Gizem Erdem

Birey Düzeyinde Göreli Yoksunluk ve Öznel Esenlik Arasındaki Dolaylı İlişkiIndirect Relationship between Egoistic Relative Deprivation and Subjective Well-Being


Yazar : Fatih Özdemir, Burcu Tekeş Bengi, Öner-Özkan

Psikoterapi Süreçlerinde Danışan ve Terapistlerin Seans Etkisi Açısından KarşılaştırılmasıComparison of Clients and Therapists in Terms of Session Impact in Psychotherapy Processes


Yazar : Sait Uluç, Burcu Korkmaz, Gonca Soygüt Pekak

Bellek Süreçlerinin Hayatta Kalma, Ölüm ve Mutluluk Bağlamlarında DeğerlendirilmesiComparison of Contexts of Survival, Happiness and Death With Respect To Memory Functions


Yazar : Filiz Sayar

Psikolojik Belirti ve Duygulanımda Özgün Yönelim, Umut ve Canlılığın Rolü: Bir Klinik Örneklem İncelemesiThe Role of Authentic Orientation, Hope and Vitality in Psychological Symptoms and Affect: Investigation in a Clinical Sample


Yazar : Bilge Yalçındağ, Yasemin Kahya
Cilt 34 (2019) - Sayı Özel Sayı

Kapak - Künye - İçindekiler


Motivasyon, Deneyime Açıklık ve Örgütsel Bağlılık: Değişime İlişkin Tutumların Aracılık RolüMotivation, Openness to Experience, and Affective Commitment: The Mediating Role of Attitudes towards Change


Yazar : Sait Gürbüz, Mehmet Emin Bayık

Kişisel Gelişim Olanaklarına İlişkin Kişi-Kurum Değer Uyumunun İşe Adanmışlık ile İlişkisi: Çalışma Süresinin RolüThe Effect of Person Organization Value Congruence Regarding Organizational Opportunities for Personal Development on Work Engagement: Moderating Role of Organizational Tenure


Yazar : Mehmet Peker, Nevra Cem Ersoy, Muazzez Deniz Giray

Hangi Lider, Kurumda Kalmayı Nasıl Sağlıyor? Çok Boyutlu İş Motivasyonunun Aracı RolüWhich Leader Makes Us Stay and How? The Mediating Role of Multidimensional Work Motivation


Yazar : Aslı Göncü Köse, U. Baran Metin

Takım Kolektivizminin Performans ve Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Takım Arkadaşı İşlem Adaletinin Aracılık RolüThe Effect of Team Collectivism on Performance and Citizenship Behavior: The Mediating Role of Peer Procedural Justice


Yazar : Arzu Sert Özen, Meral Elçi

Üç Boyutlu Vatandaşlık Performansı Modelinin Türkiye’de Yapı Geçerliği ve ÖncülleriConstruct Validity and Predictors of Three-Dimensional Citizenship Performance in Turkey


Yazar : Savaş Ceylan, Canan Ergin

Yönetici ile Çalışan Duygusal Tükenmişliği Arasındaki İlişki: İşlemsel Adaletin RolüThe Relationship Between Supervisor and Employee Emotional Exhaustion: The Role of Procedural Justice


Yazar : Engin Bağış Öztürk, Gökhan Karagonlar
Cilt 34 (2019) - Sayı 83

Kapak - Künye - İçindekiler


Sosyal Kimliğe Atfedilen Motivasyon Kaynakları ve Gruplar Arası TutumlarMotivations Attributed to Having a Social Identity and Intergroup Attitudes


Yazar : Nagihan Taşdemir

Örgütsel Çatışmaya Yönelik Bir Günlük Çalışması: Çatışmanın Olumsuz Etkilerini Artıran UnsurlarA Diary Study on Organizational Conflict: Augmenters of the Negative Effects of Conflict


Yazar : H. Tuğba Erol-Korkmaz

Ardışık İki Dilli Yetişkinlerde Ünlü Fonemlerin AlgılanmasıPerception of Vowels in Sequential Bilinguals


Yazar : Doğu Erdener, Denis Burnham

Zarardan Kaçınma, Tekrarlayıcı Düşünme, Kontrol Odağı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkiler: Durumsal Aracılık ModeliThe Relationships among Harm Avoidance, Repetitive Thinking, Locus of Control and Depressive Symptoms: A Moderated Mediation Model


Yazar : Servet Kaçar-Başaran, Baran Özyağcı, Haluk Arkar

Ebeveyn Çatışması ve Ergenin Uyum Sorunları Arasındaki İlişkiler: Anne Babanın Kontrol Uygulamalarının Aracı RolüThe Relation between Interparental Conflict and Adolescent’s Adjustment Problems: The Mediator Role of Parental Control Practices


Yazar : Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe, Asiye Kumru

Örtük Markov Analizlerinde Model Seçimi Üzerine Bir Monte Carlo Simülasyon ÇalışmasıA Monte Carlo Simulation Study on Model Selection in Latent Markov Models


Yazar : Duygu Güngör, Selva Ülbe, Samet Baş
Cilt 33 (2018) - Sayı 82

Tiksinti, Öfke, Utanma, Üzüntü ve Mutluluk Duygularını Tetikleyen Durumlar ve SenaryolarConditions and Scenarios Eliciting Emotions of Disgust, Anger, Shame, Sadness and Happiness

 


Yazar : Şebnem Akan, Elif Barışkın

Ruh Sağlığı Çalışanlarının Yaşam Boyu Şiddet DeneyimleriLifetime Experiences of Violence Among Mental Health Professionals


Yazar : Asil Ali Özdoğru, Ömer Akgül

Öfkeyi Yordamak: Bağlanma ve Öfke Boyutları Arasında Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı RolüPredicting Anger: Early Maladaptive Schemas as Mediators between Attachment and Anger Dimensions


Yazar : Ayperi Haspolat, Meltem Anafarta Şendağ

Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Tekrarlanan Ölçümlerde Kişi-İçi GüvenirliğiWithin-Person Reliability of Positive and Negative Affect in Repeated Measurements


Yazar : Ali Can Gök, Emre Selçuk, Tülin Gençöz

Çocukların Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Dâhil Etme YargılarıChildren’s Social Inclusion Judgments in the Context of Gender


Yazar : Buse Gönül, Başak Şahin Acar

Kodlama Öncesi veya Geri Getirme Öncesi Sevk Edilen Korku ve Kızgınlık Duygularının Tanıma Belleği Performansına EtkileriEffects of Fear vs. Anger on Recognition Memory when Emotion is Induced Before Encoding or Before Retrieval


Yazar : Aycan Kapucu, Elvan Arıkan İyilikçi, Seda Eroğlu, Sonia Amado

Kapak - Künye - İçindekiler


Cilt 33 (2018) - Sayı 81

Kapak - Künye - İçindekiler


Kültürlerarası Bağlamda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin Başarı Motivasyonu Üzerindeki EtkisiSex and Gender Differences in Achievement Motivation across Cultures


Yazar : İrem Uz, Markus Kemmelmeier, Cansu Paksoy, Krum Krumov, Ulrich Kühnen, Elena Volkova, Olga Gluzdova, Andre P. Walton

Ebeveynleşme ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Cinsiyetin ve Ebeveynleşmeden Algılanan Yararın RolüThe Effect of Perceived Benefit and Gender Differences on the Relationship Between Parentification and Psychological Symptoms


Yazar : Duygu Köyden, Sait Uluç

Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum: Cinsel İstismarı Önleme Programının EtkililiğiI’m Learning to Protect Myself with Mika: Efficacy of Sexual Abuse Prevention Program


Yazar : Türkan Yılmaz, Irmak Rukiye Kızıltepe, Şeyda Aksel, Duygu Güngör, Duygu Eslek

Türkçe Kelimelerin Serbest Çağrışım Normları Üzerine Güvenirlik ve Geçerlik ÇalışmasıA Study on the Reliability and Validity of the Turkish Free Association Norms


Yazar : Ümit Akırmak, Mehmet Altan Orhon

Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yalnızlığın Üniversite Uyum Düzeyi ile İlişkisiRelationship of Early Maladaptive Schemas and Loneliness with University Orientation


Yazar : Aylin Demirli Yıldız

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Sürekli Kaygı Arasındaki İlişkide Bilinçli Farkındalığın RolüThe Role of Mindfulness between Childhood Abuse and Trait Anxiety


Yazar : Gizem Cesur, Neslihan Sayraç, Ece Korkmaz
Cilt 32 (2017) - Sayı 80

Lidere Yakın Olmanın Dayanılmaz Hafifliği: Lider-Üye Etkileşimi, Görev Performansı, Tecrübe ve Terfi Edebilirlik Arasındaki İlişkilerin TestiThe Unbearable Lightness of Being Close to A Leader: Exploring the Relationships between Leader Member Exchange, Task Performance, Tenure and Promotability


Yazar : Sait Gürbüz, Özgür Ayhan

Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ile Bozulmuş Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı RolüThe Mediating Role of Early Maladaptive Schemas and Emotion Regulation Difficulties in the Relationship between Perceived Parenting Styles and Disordered Eating Attitudes


Yazar : Seda Sapmaz Yurtsever, Serap Tekinsav Sütcü

Sosyal Baskınlık Yönelimi Ahlaki Standartları Farklı Ahlaki Temeller Boyunca Perdeliyor: Ahlaki Geri Çekilmede Bireysel FarklılıklarSocial Dominance Orientation Veils Moral Standards Across Different Moral Foundations: Individual Differences in Moral Disengagement


Yazar : Özgen Yalçın

Etnik ve Ulusal Kimlikler ile Dış Grup Tutumları İlişkisinde Çatışma Algısı ve Dış Gruba Sorumluluk YüklemeEthnic and National Identities: Links to Outgroup Attitudes via Attribution of Responsibility and Perceived Interethnic Conflict


Yazar : Sabahat Çiğdem Bağcı, Elif Çelebi

Özgünlük ve Psikolojik Belirti Düzeyi Arasındaki İlişkide Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Aracı Rolü: Bir Yapısal Eşitlik ModeliThe Mediator Role of Psychological Need Satisfaction on the Relationship between Authenticity and Psychological Symptoms


Yazar : Yasemin Kahya, Burcu Korkmaz

Gençler Arasında İntihar Düşüncesi, Girişimi ve TutumlarıSuicidal Ideation, Attempts and Attitudes in Youth


Yazar : Mehmet Eskin

Kapak - Künye - İçindekiler


Meme Kanseri Tanısı Almış Çalışan Kadınlarda Damgalanma ve Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiler: Psikolojik Esnekliğin Düzenleyici RolüThe Relations Between Stigmatization and Mindfulness with Psychological Well-Being Among Working Women Diagnosed with Breast Cancer: The Role of Resilience


Yazar : Hatem Öcel
Cilt 32 (2017) - Sayı 79

Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları, Özdenetim Becerisi ve Problem DavranışlarNegative Life Events, Behavior Problems and Self-Regulation of Adolescents from Low Socio-Economic Status


Yazar : Güntülü Tercanlı, Metin Mehmet Harma, Gülbin Gökçay, Reyhan Bahçivan-Saydam

Duygu Sosyalleştirmenin Çocuklarda Gözlenen Davranış Sorunlarına KatkısıEmotion Socialization’s Contribution to Variance of Children’s Observed Behavior Problems


Yazar : Esra Güven, Gülsen Erden

Hidroelektrik Santrallerine İlişkin Tutumlar: Sistemi Meşrulaştırma, Kontrol Odağı ve Yükleme Karmaşıklığı Açısından Bir DeğerlendirmeAttitudes towards Hydroelectric Power Plants: An Evaluation in terms of System Justification, Locus of Control, and Attributional Complexity


Yazar : Derya Hasta, Ayşe Ilgın Sözen

TV Dizilerinde Yer Alan Karakterlerle Kurulan Parasosyal Etkileşim: Evlilik Doyumu, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenler Açısından DeğerlendirmeParasocial Interaction with The Characters in TV serials: A study on marriage satisfaction, psychological symptoms and other socio-demographic variables


Yazar : Ayşegül Durak Batıgün, Ayda Büyükşahin Sunal

Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı RolüThe Mediating Role of Life Goals in the Relationship Between Parent Acceptance/Rejection and Suicide Probability


Yazar : Büşra Aslan, Ayşegül Durak Batıgün

Üstün Yetenekli Çocuklarda WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV Zekâ Puanlarının KarşılaştırılmasıComparison of WISC-R and WISC-IV Intelligence Scores in Gifted Children


Yazar : İbrahim Yiğit, Cihat Çelik, Gülsen Erden

Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Bağıntılarının Kültür içi ve Kültürlerarası KarşılaştırılmasıA Cross-Cultural and Within-Culture Comparison of Child-Rearing Practices and Their Correlates


Yazar : Ayşe Ayçiçeği Dinn, Diane Sunar
Cilt 31 (2016) - Sayı 78

Stresle Başa Çıkmada İç Kontrol Odağının Yordayıcı Gücü ve Psikolojik Sermayenin Aracılık RolüThe Predictive Power of Internal Locus of Control on Coping with Stress and Mediating Role of Psychological Capital


Yazar : Haluk Erdem

Trafik ve Stres: Stres ile Trafikte Öfke İfadesi Arasındaki İlişkide Sürücü Öfke Düşüncelerinin Aracı RolüStress and Traffic: The Mediating Role of Driver’s Angry Thoughts on the Relationship between Stress and Driving Anger Expression in Traffic


Yazar : Yeşim Yasak, Ayşegül Durak Batıgün, Burcu Eşiyok

Farklı Türdeki Özgecil Davranışların Erken Gelişimi: Paylaşma, Yardım Etme ve Bağış YapmaEarly Development of Different Forms of Altruism: Sharing, Helping and Donating


Yazar : Diane Sunar, Pınar Engin Fidancı

Acil Yardım Çalışanlarında Travma, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkilerinde Stresle Başa Çıkmanın Moderatörlük RolüTrauma among Rescue Workers: Do Coping Strategies Moderate the Relationship between Traumas, Burnout and Life Satisfaction among Ambulance Personnel?


Yazar : Başak Saraçoğlu Eroğlu, Selma Arıkan

Sosyal Hiyerarşi: Cinsel Şiddet Mitlerini AnlamakSocial Hierarchy: Understanding of Sexual Aggression Myths


Yazar : Güliz Gülçin Çamaş, Gülgün Meşe

Zaman Yönelimi ile İlişki Problemlerine Verilen Tepkiler Arasındaki İlişkide İlişki Doyumunun Aracı RolüThe Mediator Role of Relationship Satisfaction on The Relation between Time Perspective and Responses to Romantic Relationship Dissatisfaction


Yazar : Fatma Yaşın, Ayda Büyükşahin Sunal
Cilt 31 (2016) - Sayı 77

Kişilik Bozukluğu İnanışlarının Kişilerarası Döngüsel Model Üzerindeki TemsiliRepresentations of Personality Disorders Beliefs on Interpersonal Circumplex Model


Yazar : Miray Akyunus, Tülin Gençöz

Yardım Çalışanlarında Üstlenilmiş Travma, İkincil Travmatik Stres ve Tükenmişliğin DeğerlendirilmesiEvaluation of Vicarious Trauma, Secondary Traumatic Stress and Burnout in Aid Workers


Yazar : Gökce Gürdil Birinci, Gülsen Erden

Sağlık İnanç Modeli Çerçevesinde Gençlerde Kondom Kullanımını Etkileyen FaktörlerFactors Affecting Condom Use in Young People in the Frame of Health Belief Model


Yazar : Sinem Cankardaş, Ahmet Tosun

İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Psiko-Sosyal Değişkenler: Aleksitimi Açısından Bir DeğerlendirmeInternet Addiction and Related Psycho-Social Variables: An Analysis Regarding Alexithymia


Yazar : Kuntay Arcan, Çağla Begüm Yüce

Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta AnaliziOrganizational Justice and Organization Citizenship Behavior Relationship: A Meta-Analysis on Studies in Turkey


Yazar : Sait Gürbüz, Özgür Ayhan, Mahmut Sert

Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisinin Meta Analiz YöntemiyleA Meta-Analytic Examination of the Relationship between Organizational Commitment and Job Satisfaction


Yazar : İlksun Didem Ülbeği, Azmi Yalçın
Cilt 30 (2015) - Sayı 76

Otobiyografik Bellekte Aşırı Genelleme: Çocukluk Örselenme Yaşantılarının Otobiyografik Bellek Açısından İncelenmesiThe Overgenerality in Autobiographical Memory: The Investigation of Autobiographical Memory with The Childhood Trauma


Yazar : Gülşen Kaynar, Nurhan Er

Türkçede McGurk İllüzyonuThe McGurk Illusion in Turkish


Yazar : Doğu Erdener

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sözel Olmayan İpuçları ile Aktarılan Duyguları Algılama BecerileriPerceiving Nonverbal Cues of Affect in Children with Learning Disabilities


Yazar : Burcu Kılıç Tülü, Cevriye Ergül

“Farkındalık” Üzerine Üç Araç: Psikolojik Farkındalık, Bütünleyici Kendilik Farkındalığı ve Toronto Bilgece Farkındalık ÖlçekleriThree Assessment Scales on Awareness: Psychological Mindedness, Integrative Self Knowledge and Toronto Trait Mindfulness Scales


Yazar : Nesrin Hisli Şahin, Zuhal Yeniçeri

Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü: Psikolojik Sermayenin Aracılık RolüThe Pattern of Stable Personality in Predicting the Subjective Well-Being: The Mediating Role of Psychological Capital


Yazar : Fatih Çetin, Hakan Turgut, H. Cenk Sözen

Okuma Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Cümle Anlama Becerilerinin İncelenmesiExamining the Sentence Comprehension Skills of Students with and without Reading Difficulties


Yazar : Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın, Paul Miller
Cilt 30 (2015) - Sayı 75

Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı Rollerinin Cinsiyet ve Sosyal Statü Açısından İncelenmesiBullying as a Group Process: Investigation of Participant Roles in Terms of Social Status and Gender


Yazar : Aysun Ergül Topçu, Ali Dönmez

Örgütsel Özdeşim ve Duygusal Bağlılığın Öncülleri Bağlamında KarşılaştırılmasıA Comparison of the Antecedents of Organizational Identification and Affective Commitment


Yazar : Evrim Güleryüz, Orhan Aydın

Görgü Tanıklığında Olay Sonrası Yanlış Bilginin Etkisi Kategori Kuvvetine Göre Değişir mi?Does Semantic Association Play a Role in Post-Event Misinformation Effect?


Yazar : İlyas Göz, Serra Tekin, Ayşe Ayçiçeği Dinn

Çocukluk Çağı İstismar Yaşantıları ile Genel Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı RolüThe Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relationship between Childhood Abuse Experiences and Psychological Wellbeing


Yazar : İbrahim Yiğit, Gülsen Erden

Üstbilişsel Süreçlerde Yaşa Bağlı DeğişikliklerAge Related Changes in Metacognitive Processes


Yazar : Metehan Irak, Dicle Çapan, Can Soylu

Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki AnaliziThe Role of Big Five Personality on Predicting the Resilience: A Canonical Relation Analysis


Yazar : Fatih Çetin, Hakkı Okan Yeloğlu, H. Nejat Basım
Cilt 29 (2014) - Sayı 74

Psikolojik Yardım Alma Niyetini Yordamada Demografik, Bireysel ve Çevresel FaktörlerDemographic, Individual, and Environmental Factors as Predictors of Intention to Seek Psychological Help


Yazar : Nursel Topkaya

Yükseköğretime Öğrenci Seçmede ve Yerleştirmede Kullanılan Sınavların Oluşturduğu Risk Faktörlerinin Okul Başarısı Üzerindeki EtkileriThe Risk Factors Caused by Exams Used for Student Selection and Placement into Higher Education on the Academic Performance


Yazar : Hatice Kumandaş, Ömer Kutlu

Birey-Çevre Uyumu: Çalışanların Örgüt Uyumlarının Yaşama İlişkin Doyum ve İşten Ayrılma Niyetiyle İlişkisiPerson-Environment Fit: Relationship between Person-Organization Fit, Life Satisfaction and Turnover Intentions


Yazar : Doruk Uysal Irak

Duygu Dışavurum Tarzlarının Kavramsallaştırılması ve Ölçümü: Bir Envanter Geliştirme ÇalışmasıConceptualizing and Measurement of Emotional Expression Styles: An Inventory Development Study


Yazar : Arzu Araz, Adnan Erkuş

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Elektrofizyolojik Bileşenler ve MMPI-2 Puanlarıyla İlişkisi


Yazar : Arzu Özkan, Ceylan Meral Çulha, Sirel Karakaş

Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Olay-İlişkili Beyin Potansiyelleri Arasındaki İlişkilerRelationships between Wisconsin Card Sorting Test and Event-Related Brain Potentials


Yazar : Metehan Irak, Can Soylu, Dicle Çapan

Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ve Sosyal Fobi Belirtileri: Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü Var mı?Early Maladaptive Schema Domains and Social Phobia Symptoms: Is There a Mediator Role of Emotion Regulation Difficulties?


Yazar : Dilay Eldoğan, Elif Barışkın
Cilt 29 (2014) - Sayı 73

Liderlik Stillerinin Duygusal Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetiyle İlişkilerinde Örgütsel Destek Algısının Aracılık Rolü


Yazar : Muazzez Deniz Giray, Deniz N. Şahin

İşiten ve İşitme Engelli Okuyucuların Kelime İşlemleme Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Yazar : Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın, Paul Miller

Ergenlikte Reaktif-Proaktif Saldırganlık, Öfke ve Narsisizm İlişkisi


Yazar : Arzu Aydın, Serap Akgün

Flynn Etkisi’nin Türk Örnekleminde Değerlendirilmesi: WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV Zeka Bölümü (ZB) Puanlarının Karşılaştırılması


Yazar : Sait Uluç, Burcu Korkmaz, Özge Şahin

Mahalleye Bağlılık Düzeyinin Kent Kimliği ile İlişkisi İçinde İncelenmesi


Yazar : Melek Göregenli, Pelin Karakuş, E. Yeşim Özgen Kösten, İrem Umuroğlu

Gelişimsel Dil Bozukluklarında Söz Dizimi Anlama ve Sözel Çalışma Belleği İlişkisinin İncelenmesi


Yazar : Gözde Akoğlu, Funda Acarlar
Cilt 28 (2013) - Sayı 72

Tiyatro Oyuncularının Beş Faktör Modeli Çerçevesinden Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi ve Meslek Grubu Profillerinin Oluşturulması


Yazar : Arkun Tatar, Hasan Şahintürk, Gaye Saltukoğlu, Simon Telvi

Ait Olma İhtiyacının ve Haberdar Olmanın Psikolojik Dışlanmaya Gösterilen Tepkiler Üzerindeki Etkileri


Yazar : Orhan Aydın, Deniz Şahin, Hayal Yavuz Güzel, Yasemin Abayhan, Alp Giray Kaya, Savaş Ceylan

“Bir İnsan Çiz Testi” Sonuçlarının Nesiller ve Cinsiyetler Arası Karşılaştırılması: 33 Yıl Sonra


Yazar : Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Biricik

Çoklu-Grup Örtük Sınıf Analizi ve Ölçme Eşdeğerliği


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularındaki Zeka Puanında Dikkatin Rolü


Yazar : Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar, Yasemin Işık Taner

Mülakatçıların Kişilik Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Duygu Durumları ve Aday Karşılaştırma Olanağının Seçim Mülakat Sonuçları Üzerindeki Etkisi


Dönüştürücü Liderliğin Türkiye Bağlamında Yeniden Kavramsallaştırılması


Yazar : Zahide Karakitapoğlu Aygün, Lale Gumusluoglu
Cilt 28 (2013) - Sayı 71

“Kolektif Yeterlik” Üzerine Yeni Bağımsız Değişken Arayışları: Lider-Üye Etkileşimi’nin Kolektif Yeterlik Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Araştırma


Yazar : Selma Arıkan, Sezer Cihan Çalışkan

Erkek Ergenlerde Anne Babadan Algılanan Destek ile Akran Zorbalığı Arasındaki İlişkide Arkadaşlık Niteliğinin Rolü


Yazar : E. Helin Yaban, Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe

Örgüt Kimliğinin Gücü, Algılanan Örgütsel Prestij ve Kişi-Örgüt Uyumu ile Bağlamsal Performans Arasındaki İlişkiler: Örgütsel Bağlılığın Aracı Rolü


Yazar : Hatem Öcel

Suça Karışmış Ergenlerde Problem ve Olumlu Sosyal Davranışlar: Ergen, Anne ve Arkadaş Özellikleriyle İlişkileri


Yazar : Nilay Pekel Uludağlı, Melike Sayıl

Dil Değişimlemesinin Uyarıcı Tepki İzlerliğinin Öğrenilmesi Üzerindeki Etkisi


Yazar : Nart Bedin Atalay, Suzan Ceylan, Mine Mısırlısoy

İnternet Bağımlılığını Yordayan Bazı Değişkenlerin Cart ve Chaid Analizleri ile İncelenmesi


Yazar : Selim Günüç

Ana Babanın Psikolojik Kontrolü ile Gencin Yalnızlığı Arasındaki İlişkide Kişilerarası Güven İnancı ve Bağlanmanın Rolü


Yazar : Deniz Kurt, Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe
Cilt 27 (2012) - Sayı 70

Zihin Kuramı ile Çalışma Belleği, Dil Becerisi ve Yönetici İşlevler Arasındaki Bağlantılar Küçük (36-48 ay) ve Büyük (53-72 ay) Çocuklarda Farklılık Gösterebilir mi?


Yazar : Sema Karakelle, Zehra Ertuğrul

Kaynak Belleği ile Dildeki Kaynak Göstergeleri Arasındaki İlişkinin 3-6 Yaş Çocuklarında İncelenmesi


Yazar : Hale Ögel-Balaban, Ayhan Aksu-Koç, İ. Ercan Alp

Altı Yaşındaki Çocuklara Yönelik Bir Müdahale Programının Etkisi: Bir Yaz Okulu Modeli


Yazar : Sevda Bekman, Ayhan Aksu-Koç, Eser Erguvanlı-Taylan

Mutluluğun Yüzdeki İfadesinde ve Algılanmasında Hemisferik Asimetri


Yazar : Evrim Gülbetekin, Osman İyilikçi, Sonia Amado, Hakan Çetinkaya, Seda Dural

Otobiyografik ve Öztanımlayıcı Anıların Fenomenolojik Özellikleri Üzerinde Bağlanma Boyutlarının Etkisi


Yazar : İnci Boyacıoğlu

Okul Sosyal İklimi ile Geleneksel ve Sanal Zorbalık Arasındaki İlişkiler: Genellenmiş Akran Algısının Aracı Rolü


Ebeveyn Kontrolü ve Ergenin Sosyal İşlevselliği Arasındaki Bağlantıda İlişkisel Saldırganlığın Aracı Rolü


Yazar : Yeliz Kındap Tepe, Melike Sayıl
Cilt 27 (2012) - Sayı 69

Ergenin Arkadaşları ve Uyumu ile Annenin Akran Yönetimi Davranışları Arasındaki İlişkilerde Annenin İnançlarının Aracı Rolü


Yazar : Ahu Öztürk, F. Melike Sayıl

Depresyon ve Kaygının Yordayıcısı Olarak Mizaç ve Karakter Boyutları


Yazar : Simge Karakaş, Haluk Arkar

Üst-Biliş ve Benlik Saygısının Bellek Hakkındaki İnançlar Üzerindeki Etkisi


Yazar : Metehan Irak

Evrimsel Olarak Tehdit Edici Uyarıcıların Değişim Saptama Sürecinde Neden Olduğu Dikkat Yanlılığı ve Yönelme Önceliği


Yazar : Osman İyilikci, Sonia Amado, Aslı Doğan

Okuma Güçlüğü Yaşayan Çocuklarda Çalışma Belleğinin Fonolojik Depo Açısından İncelenmesi


Yazar : Emel Aksoy Tercan, Hande Kesikçi Ergin, Sonia Amado

Okul Ortamı ve Sanal Ortamda Meydana Gelen Akran Zorbalığı Ne Ölçüde Örtüşüyor?


Yazar : Pınar Burnukara, Zehra Uçanok

Psikolojik Yardım Alma Niyeti: Bir Model Testi


Yazar : Nursel Topkaya, D. Yelda Kağnıcı
Cilt 26 (2011) - Sayı 68

İntihar ve Cinsiyet: Cinsiyet Rolleri, İletişim Becerleri, Sosyal Destek ve Umutsuzluk Açısından Bir Değerlendirme


Yazar : Cemil Onur Arsel, Ayşegül Durak Batıgün

Liderlik Davranışının Değerlendirilmesinde Liderin Cinsiyeti, Değerlendiren Kişinin Cinsiyeti ve Liderlik Stili Arasındaki İlişki


Yazar : Ozanser Uğurlu, Selim Hovardaoğlu

A-Tipi Kişilik ve Stres İlişkisinde Üç Önemli Bileşen: Öfke, Etkisiz Başa Çıkma ve İş Saplantısı


Yazar : Nesrin Hisli Şahin, H. Nejat Basım, Necip Akkoyun

İşyerinde Kullanılan Politik Taktiklere Yönelik Olası Bireysel Önceller Üzerine Bir Araştırma


Yazar : Selma Arıkan

İşyeri Zorbalığı ve Fiziksel Rahatsızlık Belirtileri: Adil Dünya İnancının Düzenleyici Rolü


Yazar : Hatem Öcel

Duyguları Sergileme Kuralları ve Bağlamsal Belirleyicileri: Türkiye’de Üniversite Öğrencileri ile Yapılan Bir Araştırma


Yazar : Hale Bolak Boratav, Diane Sunar, Bilge Ataca

Renk-Şekil Boyutu Değiştirme ve Ayırt Etme Süreçlerinin Planlamaya Etkisi


Yazar : Sevtap Cinan, Pınar Ünsal
Cilt 26 (2011) - Sayı 67

İnternet Bağımlılığı ile Kişilik Özellikleri, Sosyal Destek, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-Demografi k Değişkenler Arasındaki İlişkiler


Yazar : Ayşegül Durak Batıgün, Nevin Kılıç

Çok Düzeyli Yapısal Eşitlik Modelleri


Yazar : Seda Can, Oya Somer, Mediha Korkmaz, Seda Dural, Tuncay Öğretmen

Özgün Benliğin Yordayıcıları Olarak Kendileşme ve İlişkililik: Cinsiyetin ve Kültürel Yönelimlerin Ötesinde


Yazar : E. Olcay İmamoğlu, Gül Günaydın, Emre Selçuk

Domuz Gribi (H1N1) Salgınıyla İlişkili Algıların, Kaygı ve Kaçınma Düzeyi Değişkenleri Bağlamında İncelenmesi


Yazar : Okan Cem Çırakoğlu

Evliliklerde Olumlu Yanılsama: İlişki Bağlanımı ile Nedensellik ve Sorumluluk Yüklemeleri Arasındaki İlişkiler


Yazar : Özge Akbalık Doğan, Ayda Büyükşahin Sunal

Metropol ve Anadolu’da Ebeveynlik: Biliş ve Davranışlarda Şehrin ve Eğitim Düzeyinin Rolü


Yazar : Melike Nacak, Bilge Yağmurlu, Elif Durgel, Fons van de Vijver

Bağlanma Boyutları, Otobiyografi k Bellek ve Geçmişi Kabul Etme


Yazar : İnci Boyacıoğlu, Nebi Sümer
Cilt 25 (2010) - Sayı 66

Örtük Yumurtlama Hipotezinin Kadında Adet Döngüsüne Bağlı Yüzsel Simetri Değişmeleri Kapsamında İncelenmesi


Yazar : Hakan Çetinkaya, Seda Dural, Evrim Gülbetekin

Bilgi Çalışanlarının Adalet ve Güçlendirme Algılarının Örgüte, Lidere ve İşe Bağlılık Üzerindeki Etkileri


Yazar : Lale Gumusluoglu, Zahide Karakitapoğlu Aygün

Sudoku Bulmacasında Zihinsel Adımlar: Hariç Tutma ve Dahil Tutma Taktikleri


Yazar : Sevtap Cinan

Ergenlerde Öfke ve Saldırganlığı Azaltmak için Bilişsel Davranışçı Bir Grup Terapisi Programının Etkililiği


Yazar : Serap Tekinsav Sütcü, Arzu Aydın, Oya Sorias

Adil Dünya İnancı ve Cinsiyetin Üretim Karşıtı İş Davranışları Üzerindeki Etkisi


Yazar : Hatem Öcel, Orhan Aydın

Depremi Direk Olarak Yaşayan ve Okulları Yıkılan Çocuklarda Görülen Travma Sonrası Stres Tepkilerinin ve Alt Boyutlarının Üç Yıllık Boylamsal İncelenmesi


Yazar : Sefa Bulut

Kadınların Cinsiyet-içi Rekabette Kullandıkları Kötüleme Stratejilerinin Erkeklerin Eş Tercihleri Üzerindeki Etkisi


Yazar : Seda Dural, Asu Karaşar, Hakan Çetinkaya
Cilt 25 (2010) - Sayı 65

Zamana Bağlı Değişimin İncelenmesi: Örtük Gelişme Modelleri


Yazar : Seda Dural, Oya Somer, Mediha Korkmaz, Seda Can, Tuncay Öğretmen

Türkçe’deki Ünsüzlerin Edinimi: Bir Norm Çalışması


Yazar : Pınar Ege

Evlilikte Bağışlama: Evlilik Uyumu ve Yüklemelerin Rolü


Yazar : Ebru Taysi

Okuma Güçlüğünde Akademik Beceri ve Duyusal-Motor İşlevleri Değerlendirme Testlerinin Kullanılabilirliği


Yazar : Esin Gökçe Sarıpınar, Gülsen Erden

Sinematerapinin Mükemmeliyetçilik ve Mükemmeliyetçilikle İlgili Şemalar Üzerindeki Etkisi


Yazar : Başak Türküler Aka, Faruk Gençöz

Lider Davranışları Algıları ve Örgütsel Kimliklenme Boyutları Arasında Çalışanın Kişilik Özelliklerinin Düzenleyici Rolü


Yazar : Nihal Mamatoğlu

Bağlanma ve Zorbalık Sisteminde Yer Alma: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracı Rolü


Yazar : Dilek Şirvanlı Özen, Timuçin Aktan
Cilt 24 (2009) - Sayı 64

Çalışan ve İlk Kez Anne Olan Kadınların Bebeklerinin Bakımı ve İşe Geri Dönme Süreci: İleriye Dönük Çoklu Etkiler


Yazar : Melike Sayıl, Ayşen Güre, Zehra Uçanok, Elizabeth Puhn Pungello

Yetkecilik ve Bilişsel Karmaşıklık Düzeyi ile Siyasal İdeoloji Arasındaki İlişki


Yazar : Derya Hasta, Ali Dönmez

Beyin Fırtınası Sürecinde Çağrışım Alıştırmalarının Düşünce Üretimine Etkisi


Yazar : Hamit Coşkun

Personel Seçiminde Benzerlik Etkisi: Aday ile Değerlendirici Arasındaki Kişilik Benzerliğinin ve Değerlendirici Tarafından Algılanan Benzerliğin Değerlendirme ve Seçim Üzerindeki Rolü


Yazar : İlknur Özalp Türetgen, Ahu Dinler, Pınar Ünsal

Ölçme Eşdeğerliğinin Yapısal Eşitlik Modellemesi ve Madde Cevap Kuramı Kapsamında İncelenmesi


Yazar : Oya Somer, Mediha Korkmaz, Seda Dural, Seda Can

Organ Bağışına Yönelik Tutumların Planlı Davranış Kuramı Çerçevesinde İncelenmesi


Yazar : Gülin Kaça, Sonia Amado, İpek Kıkıcı, Sibel Cilasin, Elif Dağ, İncifer Leylek, Özen Şahin
Cilt 24 (2009) - Sayı 63

Türk Annelerin Çocuk Sosyalleştirme Hedefl erinde Eğitime Bağlı Olarak Gözlemlenen Farklılıklar


Yazar : Bilge Yağmurlu, Banu Çıtlak, Ayfer Dost, Birgit Leyendecker

Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Kişilerarası Çatışma Çözme Yaklaşımlarıyla İlişkisi


Yazar : H. Nejat Basım, Fatih Çetin, Akif Tabak

Bağlanma ve Psikopatoloji: Bağlanma Boyutlarının Depresyon, Panik Bozukluk ve Obsesif-Kompulsif Bozuklukla İlişkisi


Yazar : Nebi Sümer, Süheyla Ünal, Emre Selçuk, Burhanettin Kaya, Ruhcan Polat, Bülent Çekem

Liseli Ergenler ve Üniversiteli Gençlerde Benlik Saygısı: Ebeveyn ve Akrana Bağlanma, Empati ve Psikolojik Uyum Değişkenlerinin Rolü


Yazar : Fatih Bayraktar, Melike Sayıl, Asiye Kumru

Okul Öncesi Çocuklarda Güvenli Yer Senaryolarının Değerlendirilmesi


Yazar : Sait Uluç, Ferhunde Öktem

Orta Çocukluk Döneminde Ebeveynlere Bağlanma, Benlik Algısı ve Kaygı


Yazar : Nebi Sümer, Meltem Anafarta Şendağ
Cilt 23 (2008) - Sayı 62

Duygu Durum Değişimlemelerinin Otobiyografik Bellek Üzerindeki Etkileri


Yazar : Nurhan Er, Evren Hoşrik, Handan Ergün, Moustafa Şerif

İnsanların Bellek Hakkındaki İnançları Araştırma Sonuçlarıyla Tutarlı mıdır?


Yazar : Metehan Irak

Yeme Tutum Bozukluğunun Kişilerarası Şemalar, Bağlanma, Kişilerarası İlişki Tarzları ve Öfke ile İlişkisi


Yazar : Nursen Oral, Nesrin Hisli Şahin

Bellek Engellenmesi Ölçen Malzemelerin Türkçe’de Oluşturulması Çalışması


Yazar : Simay Ikier

İntihar Olasılığı ve Cinsiyet: İletişim Becerileri, Yaşamı Sürdürme Nedenleri, Yalnızlık ve Umutsuzluk Açısından Bir İnceleme


Yazar : Ayşegül Durak Batıgün

İntihar Olasılığının, Öfke, Dürtüsellik ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik ile Yordanması


Yazar : Nesrin Hisli Şahin, Aziz Onur, H. Nejat Basım

Terörizm ve Terörist Algısı: Silahı Kimin Tuttuğu Ne Kadar Etkili?


Yazar : Zuhal Yeniçeri, Ali Dönmez
Cilt 23 (2008) - Sayı 61

Yeme Tutumunun ‘Düşünce Eylem Kaynaşması’ ve ‘Düşünce Beden Biçimi Kaynaşması’ ile İlişkisi


Yazar : Ece Varlık, Elif Kabakçı

Yalnızlığı Yordamada Sosyal Destek ve Sosyal Bağlılığın Rolü


Yazar : Erdinç Duru

Başarılı ve Başarısız Öğrencilerin İç ve Dış Gruplarına Yönelik Kalıpyargılarının Yetkinlik ve Sevecenlik Boyutları Açısından İncelenmesi


Yazar : Timuçin Aktan, Gülden Güvenç

Eşler Arasındaki Çatışma ile Erken Ergenlik Dönemindeki Çocukların Uyum Davranışları: Algılanan Çatışmanın Aracı ve Düzenleyici Rolü


Yazar : Müjde Peksaygılı, Ayşen Güre

İstanbul’daki Bombalama Eylemlerinin Erişkin ve Ergenlerdeki Travmatik Stres Etkileri


Yazar : A. Tamer Aker, Ebru Sorgun, Özlem Mestçioğlu, Işık Karakaya, Deniz Kalender, Gönül Acar, Ümit Biçer, Öznur Acicbe

Kadının Fiziksel Çekiciliğinin Değerlendirilmesinde Bel-Kalça-Oranının Rolü: Göz-İzleme Sistemi Verileri


Yazar : Seda Dural, Hakan Çetinkaya, Evrim Gülbetekin

Anneden Algılanan Kontrolün Niteliği ile Ergenin Psikososyal Uyumu ve Arkadaşlıkları Arasındaki İlişkiler: Benlik Değerinin Aracı Rolü


Yazar : Yeliz Kındap, Melike Sayıl, Asiye Kumru
Cilt 22 (2007) - Sayı 60

Çocuklarda Akıcı Zekanın (Gf) Bilgi İşleme Hızı, Kısa Süreli Bellek ve Çalışma Belleği Kapasitesi ile İlişkisi


Yazar : I. Ercan Alp, Burcu Öğüt Özdemir

Yetişkinlerde Planlama Becerisi: Londra Kulesi (LKDX) Testinin Standardizasyon ve Güvenilirlik Çalışması


Yazar : Deniz Atalay, Sevtap Cinan

Alzheimer ve Depresyon Tanılı Gruplar ile Normal Örneklemde, Kişisel ve Toplumsal Olaylara İlişkin Otobiyografik Bellek Özellikleri


Yazar : Fatma Uçar Boyraz, Nurhan Er

Performans Yönetiminde Yazılı Geribildirim ve Yazılı artı Sözlü Geribildirim Yöntemlerinin Karşılaştırması


Yazar : Çiğdem Erdemli, H. Canan Sümer, Reyhan Bilgiç

Üniversite Öğrencilerinde Alkol Kullanma Nedenleri ile Kaygı Duyarlılığı Arasındaki İlişki


Yazar : S. Şafak Çakmak, H. Belgin Ayvaşık

Geleceğe İlişkin Yönelimlerde Benlik Tipine Bağlı Farklılıklar


Yazar : E. Olcay İmamoğlu, Ayça Güler Edwards
Cilt 22 (2007) - Sayı 59

Bir İşitsel Organizasyonun Görsel Uyarıcı Üzerinde Çapraz Modalite Etkisi


Yazar : Aslı Aslan

Sorumluluk Yüklemesi Çerçevesinde Öfke Ve Sempati Duyguları İle Yardım Etme Ve Saldırganlık Davranışları


Yazar : Vezir Aktaş, Recai Coştur

Anlaşmazlıkları Çözebiliriz: İlköğretim Öğrencilerine Yönelik Bir Çatışma Çözümü Eğitimi Ve Psiko-Sosyal Etkileri


Yazar : Serap Akgün, Arzu Araz, Sevinç Karadağ

Yatırım Modelinin Bazı İlişkisel Değişkenler Yönünden İncelenmesi


Yazar : Ayda Büyükşahin, Selim Hovardaoğlu

Yasal Uzlaşmazlık Çözümlerinde Süreçsel Adalet Tercih Ve Değerlendirmelerinin Türkiye Bağlamında İncelenmesi


Yazar : Cem Şafak Çukur, Cansel Özbayrak

Arama-Kurtarma Çalışanlarında Travma Sonrası Stres Belirtileri Ve Travma Sonrası Büyüme


Yazar : Banu Yılmaz, Nesrin Hisli Şahin
Cilt 21 (2006) - Sayı 58

İzlenim Yönetiminde Kendilik Algısı, Kontrol Odağı, Mesleki Hedeflere Ulaşma Düzeyi Ve Stres: Bir Kamu Sektörü Örneği


Yazar : H. Nejat Basım, İlker Tatar, Nesrin Hisli Şahin

Depresif Belirti Düzeyi Yüksek Kişilerde Otobiyografik Anıların Bilince İstemsiz Gelişleri Ve Depresif İçerikleri


Yazar : Ahmet Tosun

Türkçe Sesletim,Sesbilgisi Testi: Geçerlik-Güvenirlik Ve Standardizasyon Çalışması


Yazar : Seyhun Topbaş

İş Kontrolü Ve Kontrol İsteği İle Tükenmişlik Ve Fiziksel Sağlık Arasındaki İlişkiler


Yazar : Evrim Güleryüz, Orhan Aydın

Ergenlerde Akran Zorbalığına Maruz Kalmanın Yaş, Çocuk Yetiştirme Stilleri Ve Benlik İmgesi İle İlişkisi


Yazar : Dilek Şirvanlı Özen
Cilt 21 (2006) - Sayı 57

Yetişkin Bağlanma Ölçeklerinin Kategoriler Ve Boyutlar Düzeyinde Karşılaştırılması


Yazar : Nebi Sümer

Performans Değerlendirmelerinde Geleneksel Olmayan Değerlendirici Kaynaklarının Kullanımı


Yazar : H. Canan Sümer, Reyhan Bilgiç

Ergenlik Döneminde Yaş, Toplumsal Cinsiyet, Bireysel Ve İlişkisel Tutumlar, Benlik Değeri Ve Yaşam Becerilerine İlişkin Algı Arasındaki İlişkiler


Yazar : Gülden Güvenç, Vezir Aktaş

Bir Grup Gençte Yeme Tutumu Ve Öfke Arasındaki İlişkinin İncelenmesi


Yazar : Ayşegül Durak Batıgün, Çisem Utku

Çift-Kariyerli Ailelerde Bireylerin Yaşadıkları İş-Aile Ve Aile-İş Çatışmalarının Kendini Kurgulama Davranışı Ve Yaşam Olayları İle İlişkisi


Yazar : M.Deniz Giray, Canan Ergin

Sağlıklı Yetişkinlerde Okuma Ve Fonemik-Harf Akıcılığı Üzerinde Eğitim Düzeyi Ve Cinsiyetin Rolü


Yazar : Ayşe Gül Güven, Özlem Cangökçe
Cilt 20 (2005) - Sayı 56

Haloperidolün Sıçanlarda Çevresel Uyaranlar Tarafından Kontrol Edilen Pedala Basma Davranışı Üzerindeki Etkileri


Yazar : Arzu Özkan, Levent Şenyüz

Çocuk Çizimlerinde Temsil Ve İfade: Doğrusal Ve Doğrusal Olmayan Gelişim


Yazar : Yeliz Kındap, Melike Sayıl

Görgü Tanığının Bellek Yanılsamaları Ve Güven Kararları: Bağımsız Bellek Bildirimlerinden Sonraki Test Ve Soru Türü Değişkenlerinin Etkisi


Yazar : Nurhan Er, Gül Alpar, Fatma Uçar

Türkçe Ediniminde Gelişimsel Özelliklerin Dil Örneği Ölçümleri Açısından İncelenmesi


Yazar : Funda Acarlar

Akran Zorbalığı Gruplarında Yalnızlık Ve Akademik Başarı İle Sosyometrik Statüye Göre Zorba/Kurban Davranış Türleri


Yazar : Nilay Pekel Uludağlı, Zehra Uçanok

Üst-Biliş mi? Yönetici İşlevler mi?: Bilme Hissinin Nöropsikolojik Testlerle Ölçülen Dikkat Süreçlerinden Yordanması


Yazar : Metehan Irak

Sosyal Kimlik İle Rol Üstlenmenin Bireysel Beyin Fırtınasında Üretkenliğe Etkisi


Yazar : Hamit Coşkun
Cilt 20 (2005) - Sayı 55

Ebeveynlerin Ve Çocuk Mizacının Olumlu Sosyal Davranış Gelişimine Etkileri: Zihin Kuramının Belirleyici Rolü


Yazar : Bilge Yağmurlu, Ann Sanson, S. Bahar Köymen

Beyin Yazımında Iraksak Düşünme Ve Grup Ortamının Düşünce Üretimine Etkisi


Yazar : Hamit Coşkun

Saldırgan Olan ve Olmayan Çocuklarda Düşmanca Niyet Yükleme Yanlılığının Cinsiyete Bağlı Olarak İncelenmesi


Yazar : Vezir Aktaş, Deniz Şahin, Orhan Aydın

Aile İlişkileri, Ebeveynin Çocuk Yetiştirme Tutumu Ve Kendilik Değerinin Gençler Tarafından Belirtilen Davranış Problemleri İle Olan İlişkisi


Yazar : Reyhan Bahçivan Saydam, Tülin Gençöz

Ergenlerde Davranışsal Özerklik İle Algılanan Ana-Baba Tutumları Arasındaki İlişkiler


Yazar : Ceren Musaağaoğlu, Ayşen Güre

Okuma Güçlüğü Olan Çocukların Fonolojik Bellek, Kısa Süreli Bellek Ve WISC-R Testi Puanlarına Ait Bir İnceleme


Yazar : Hande Kesikçi, Sonia Amado

PÇTnin Değişik n,k Ve Yüzdelik Dilimlerdeki Değişimi İle p, Yarıya Bölme Ve Değişik İndekslerle Karşılaştırılması


Yazar : Adnan Erkuş
Cilt 19 (2004) - Sayı 54

Bölüşümsel Adalet Normlarının Çevresel Belirleyicileri: İlişki Türü Ve Sorumluluk Yükleme


Yazar : Serap Akgün

Annelerin Çocuklarıyla Geçmiş Hakkındaki Konuşmalarının Anne Eğitim Düzeyiyle İlişkisi


Yazar : Aylin C. Küntay, Banu Ahtam

Çalışanların Temel Değerleri, Dönüşümsel Ve Etkileşimsel Liderlerin Çekiciliği


Yazar : Canan Ergin, M.Kamil Kozan

Çiftlerin Aşka İlişkin Tutumlarının Leenin Çok Boyutlu Aşk Biçimleri Kapsamında İncelenmesi


Yazar : Ayda Büyükşahin, Selim Hovardaoğlu

Likert Tipi Ölçeklere Madde Seçmede Geleneksel Madde Analizi Tekniklerinin Karşılaştırılması


Yazar : A.Ata Tezbaşaran

Temel Yükleme Hatasının Değişik Yaş Ve İki Alt Kültürde İncelenmesi


Yazar : A.Sertan Bozkurt, Orhan Aydın

Olumlu Sosyal Davranışların İlişkisel, Kültürel, Bilişsel Ve Duyuşsal Bazı Değişkenlerle İlişkisi


Yazar : Asiye Kumru, Gustavo Carlo, Carolyn Pope Edwards
Cilt 18 (2003) - Sayı 51

Çalışan Kadınların Ve Ev Kadınlarının Benlik-Algısı Ve Benlik-Kurgusu Açısından Karşılaştırılması


Yazar : Meral Gezici, Gülden Güvenç

Bilişsel Yetenekler Testinin (CogAT®) Ana Sınıfı Ve Birinci Sınıf Öğrencileri İçin Kurultu Geçerliği Çalışması


Yazar : İ.Ercan Alp, Ayşesim Diri

Öfke, Dürtüsellik Ve Problem Çözme Becerilerindeki Yetersizlik Gençlik İntiharlarının Habercisi Olabilir mi?


Yazar : Ayşegül Durak Batıgün, Nesrin H.Şahin

Depresyonu Olan Ergenler ile Ana-Babalarının Aile İlişkilerinin Ve Bilişsel Çarpıtmalarının İncelenmesi


Yazar : Gül N.Eryüksel, Ebru Akün

Okulöncesi Kurumların Kalitesi Ve Çocukların Sosyal Yeterliği


Yazar : İrem İkbal Micozkadıoğlu, Sibel Kazak Berüment

Boyun Eğici Davranışlar Ve Evlilik Doyumu İlişkisi: Algılanan Evlilik Problemleri Çözümünün Rolü


Yazar : Olga S. Hünler, Tülin Gençöz

Çalışma Durumları Farklı Üç Grup Kadında Ruh Sağlığı, Kontrol Odağı İnancı Ve Cinsiyet Rolü


Yazar : Zehra Y.Dökmen
Cilt 17 (2002) - Sayı 50

Sürücü Davranışları, Becerileri, Bazı Kişilik Özellikleri Ve Psikolojik Belirtilerin Trafik Kazalarındaki Rolleri


Yazar : Nebi Sümer, Türker Özkan

Yazılı Türkçenin Kelime Sıklığı Sözlüğünün Geçerliği Üzerine Bir Çalışma


Yazar : Ali İ. Tekcan, İlyas Göz, Serdar Yalçın, Ümit Akırmak, Serap Serbest, Cafer Fırat, Selen Rodoğlu

Ergenliğe Geçişte Bilgilendirmenin Ergenin Bilgi Düzeyi Ve Benlik Algısına Etkisi


Yazar : Melike Sayıl, Ayşen Güre (Yılmaz), Zehra Uçanok

Türk Çocuklarında Üstdil Becerilerinin Gelişimi Ve Okuma İle İlişkisi


Yazar : Funda Acarlar, Pınar Ege, Figen Turan

Öğrenilmiş Çaresizliğin Genellenme Sorunu: Görev Etkisi


Yazar : Sevda Bulduk
Cilt 17 (2002) - Sayı 49

Gelişimsel Düzenleme Modeli: Yetişkinlikte Kontrol Stratejilerinin İncelenmesi


Yazar : Zehra Uçanok

Beş Faktör Kişilik Envanterinin Geliştirilmesi-I: Ölçek Ve Alt Ölçeklerin Oluşturulması


Yazar : Oya Somer, Mediha Korkmaz, Arkun Tatar

Tükenmişlik: Aile Hekimliği Asistan Hekimleri Üzerinde Bir İnceleme


Yazar : Hakan Yaman, Mehmet Ungan

Çelişik Duygulu Cinsiyetçilik Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Nuray Sakallı Uğurlu

Erken Ve Geç Başlangıçlı Alkol Bağımlılığı Tiplerinde Yürütücü İşlevler Ve Kişilik Özellikleri


Yazar : Başaran Demir, Senar Batur, Sibel Mercan, Berna Uluğ

Kontrol Odağı Ölçeği (KOÖ): Ölçek Geliştirme, Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması


Yazar : İhsan Dağ
Cilt 16 (2001) - Sayı 48

Nadir Kelimelerde Fiziksel Kod Anlam Koduna Baskın mıdır?


Yazar : İlyas Göz

Hizmetiçi Eğitimin Etkililiğini Yordayan Bireysel Ve Kurumsal Faktörler


Yazar : Zeynep Aycan, Habib Balcı

Kişisel Anıların Hatırlanması: Bir Betimle Çalışması


Yazar : Sami Gülgöz, David C.Rubin

Keşif Etkisi: Yüzlerin Tanınmasında Test Koşullarının Etkisi


Yazar : Ali İ.Tekcan, Zehra F.Peynircioğlu

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi (GİSD-A) Örüntüleri


Yazar : Gülsen Erden, Ayşe Yalın
Cilt 16 (2001) - Sayı 47

Eşler Arasındaki Uyum, Anne-Baba Tutumu ve Benlik Algısı Arasındaki İlişkilerin Gelişimsel Olarak İncelenmesi


Yazar : Ayşen Yılmaz

Mizah Duygusu Ve Stresle Başa Çıkma Tarzları Arasındaki İlişki


Yazar : Yücel Durmuş, Esin Tezer

Görsel Kısa Süreli Bellek Ve Dikkat Fonksiyonlarını Ölçmeye Yönelik Bir Bellek Bataryası Geliştirme Çalışması


Yazar : Nurhan Er, Linda Dinç

Antisosyal Kişilik Bozukluğunda Kişilerarası Şema Örüntüleri: Bilişsel Kişilerarası Bir Bakış


Yazar : Gonca Soygüt, Hakan Türkçapar

Türkiyede Psikoloji Uygulama, Araştırma Ve Yayınlarında Etik İlkeler, Tartışma VI: Gelişim Psikolojisi Araştırmalarında Etik Standartlar ve Tartışılan Sorunlar


Yazar : Melike Sayıl, Ayşen Yılmaz
Cilt 15 (2000) - Sayı 46

Yetişkinlerin ve Üniversite Öğrencilerinin Sosyo-Politik Kimlik Algıları


Yazar : İbrahim Dalmış, E.Olcay İmamoğlu

Pozitif Ve Negatif Duygu Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Tülin Gençöz

Depresif Duygu Durumu Olan Ve Olmayan Kişilerin, Örtük Bellek Görevinde Duygu Durum Tutarlı Bellek Yanlılığı Açısından Karşılaştırılması


Yazar : Ahmet Tosun, İhsan Dağ

Kaygı Duyarlığı İndeksi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : H.Belgin Ayvaşık

Yeni Bir İndeks Önerisi: Çift Tutarlık İndeksi (PÇT)


Yazar : Adnan Erkuş
Cilt 15 (2000) - Sayı 45

Yabancı Dilde Bir Metinden Bilgi Edinme: Metnin Ve Bilginin Etkileri


Yazar : Sami Gülgöz, S.Bengü Odabaşı

Subay Kişilik Özelliklerinin Ölçülmesi Ve Yapı Geçerliği Çalışması


Yazar : H. Canan Sümer, O.Sinan Çifçi, O. Sinan Çifci, Kürşad Demirutku

Farklı Dikkat Düzeylerinin Örtük Ve Açık Bellek Üzerindeki Etkileri


Yazar : Sonia Amado

Türk Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ve Schwarz Değer Kuramı


Yazar : M.Ersin Kuşdil, Çiğdem Kağıtçıbaşı

Türkiyede Psikoloji Uygulama, Araştırma Ve Yayınlarında Etik İlkeler, Tartışma V: Klinik Psikolojide Etik Uygulamalar


Yazar : Mehmet Eskin
Cilt 14 (1999) - Sayı 44

1970lerden 1990lara Değerler: Üniversite Düzeyinde Gözlenen Zaman, Kuşak ve Cinsiyet Farklılıkları


Yazar : E.Olcay İmamoğlu, Zahide Karakitapoğlu Aygün

Pozitif Ve Negatif Sendrom Ölçeğinin (PANSS) Türkçe Uygulamasının Geçerlik Ve Güvenirliği


Yazar : Elif Kostakoğlu, Senar Batur, Ahmet Tiryaki, Ahmet Göğüş

Çocuk Yetiştirme Stillerinin Bağlanma Stilleri, Benlik Değerlendirmeleri ve Yakın İlişkiler Üzerindeki Etkisi


Yazar : Nebi Sümer, Derya Güngör

Çok Kategorili (Polytomous) Maddelerde Klasik Ve Modern Test Kuramlarının Madde Analizleri, Güvenirlik ve Bilgi Kavramları Açısından Karşılaştırılması


Yazar : Oya Somer

Türkiyede Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Yayınlarında Etik İlkeler, Tartışma IV: Bilimsel Araştırmalarda Laboratuvar Hayvanlarının Kullanımı be Bakımına İlişkin Etik Tartışmalar


Türkiyede Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Yayınlarında Etik İlkeler, Tartışma V: Afet Bölgelerinde Yapılan Psikoloji Araştırmalarında Uyulması Gereken Etik İlkeler


Yazar : Türk Psikologlar Derneği
Cilt 14 (1999) - Sayı 43

Unutmaya Yönlendirmenin Bellek Üzerinde Niteliksel Etkileri


Yazar : Esra Mungan, Zehra F. Peynircioğlu

Ekonomik Hayata Katılımda Yaşanan Sorunların Göçmenlerin Psikolojik Sağlığı Ve Ülkeye Uyumu Üzerine Etkileri


Yazar : Zeynep Aycan

Çalışma Belleğinde Görsel-Mekansal Kopyalama Ve Fonolojik Döngü Bileşenleri Açısından Kaynak Dağılımı


Yazar : Nurhan Er

Kronik Diazepam Uygulamasının ve Diazepam Yoksunluğunun Kaçınma Davranışı Üzerindeki Etkisi


Yazar : Belgin Ayvaşık, Ünal Zağlı, Özden Palaoğlu, Haldun Soygür, İ.Hakkı Ayhan

Yetişkin Bağlanma Stilleri Ölçeklerinin Türk Örneklemi Üzerinde Psikometrik Değerlendirmesi ve Kültürlerarası Bir Karşılaştırma


Yazar : Nebi Sümer, Derya Güngör

Türkiyede Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Yayınlarında Etik İlkeler, Tartışma III: Öğretim Üyesi ve Öğrenci İşbirliği ile Hazırlanan Yayınlarda Yazarlık Hakkının ve Sırasının Belirlenmesinde Yardımcı Olabilecek Öneriler


Yazar : Serdar M. Değirmencioğlu, Kürşad Demirutku
Cilt 13 (1998) - Sayı 42

Asperger Bozukluğu Olan Çocuklarda WÇZÖ-R Alt Test Örüntüleri


Yazar : Ferhunde Öktem

Türkçede Kişilik Özelliği Tanımlayan Sıfatların Yapısı ve Beş Faktör Modeli


Yazar : Oya Somer

Bedensel Engeli Olan ve Olmayan Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Yönelimi Düzeylerinin İncelenmesi


Yazar : Gönül Akçamete, Tevhide Kargın

Türkiyede Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Yayınlarında Etik İlkeler, Tartışma II: Endüstri ve Örgüt Psikolojisi Alanında Etik Uygulamalar


Yazar : Zeynep Aycan
Cilt 13 (1998) - Sayı 41

Kişilik Testlerinde Klasik Ve Modern Test Kuramları İle Madde Analizi


Yazar : Oya Somer

Türkçe Kazanımda Yaş Ve Ortalama Sözce Uzunluğunun İlişkisi


Yazar : Pınar Ege, Funda Acarlar, Figen Güleryüz

Hükümlülerin Psikiyatrik Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi


Yazar : Gülçin Demir, Ayhan Demir

Depresyon İçin Bilişsel Terapi: Kuramsal Konular Ve Araştırmalar Bağlamındaki Durumu


Yazar : Barbara J.Backs, Keith S.Dobson

Türkiyede Psikoloji Uygulama, Araştırma ve Yayımlarında Etik İlkeler: Tartışma I


Yazar : Canan Sümer
Cilt 12 (1997) - Sayı 40

Anneyle Ve Babayla Algılanan Benzerlik: Bazı Anne, Baba ve Kişi Özelliklerinin Rolü


Yazar : Zehra Yaşın Dökmen

Vajinismusu Olan ve Olmayan Kadınların Bazı Özellikleri


Yazar : Ceylan Tuğrul, Elif Kabakçı

Evlilik Uyumu İle Nedensellik Ve Sorumluluk Yüklemeleri Arasındaki İlişkiler


Yazar : Şennur Tutarel Kışlak

Sosyal Bilimlerde Türkiyenin Dünyadaki Yeri


Yazar : Yaşar Tonta, Mustafa İlhan

Biyolojik Saat Ve Biyoritimlerin Psikobiyolojisi


Yazar : Reşit Canbeyli
Cilt 12 (1997) - Sayı 39

Çalışma Belleğinin Yapısal ve İşlemsel Kapasitesinin İncelenmesi


Yazar : Nurhan Er

Bir İş Doyumu Ölçümü Olarak incİş Betimlemesi Ölçeğiinc : Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Canan Ergin

Çalışma, Cinsiyet Ve Cinsiyet Rolleri ile Ev İşleri ve Depresyon İlişkisi


Yazar : Zehra Yaşın Dökmen

Bir Özel Hastane Sağlık Personelinde İş Doyumu ve Stres


Yazar : Nesrin H.Şahin, Ayşegül Durak Batıgün

Öğrenim Kurumlarında Bir Toplam Kalite Yönetimi Aracı Olaral Öğrenmeyi Öğrenme Modeli ve Öğrenen Organizasyona Geçiş Sorunları


Yazar : Volkan Kaplama, A.Kadir Varoğlu
Cilt 11 (1996) - Sayı 38

Ana-Baba ve Ergen İlişkilerinin Davranışsal Aile Sistemleri Modeline Göre Değerlendirilmesi


Yazar : Gül N. Eryüksel

Ergenlerde Aile Algısı ve Benlik Algısı


Yazar : Deniz Şahin, Gülden Berkem Güvenç

Türkçe Kazanımında Kullanılan Fonolojik Süreçlerin İncelenmesi


Yazar : Funda Acarlar, Pınar Ege

Wechsler Bellek Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Test-Tekrar Test Güvenirliği


Frenchay Afazi Tarama Testi: Türk Nöroloji Hastaları İçin Bir Standardizasyon Çalışması


Yazar : Evrim Göçer March

Evlilik İçin Karşılaştırma Düzeyi Ölçeğinin (EKDÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Semra Azizoğlu Binici, Selim Hovardaoğlu
Cilt 11 (1996) - Sayı 37

Beyin-Davranış İlişkilerine Işık Tutan Bir Teknik: Beyinden Beyine Doku Nakli


Yazar : Reşit Canbeyli

Müzikte Algılama Ve Bellek


Yazar : Zehra F. Peynircioğlu

Bilişsel Psikolojide Uygulamalar: Tasarım Ve Eğitim


Yazar : Sami Gülgöz

Özerk-İlişkisel Benlik: Yeni Bir Sentez


Yazar : Çiğdem Kağıtçıbaşı

Psikoterapiye İlişkisel Bakış


Yazar : Hanna R. Scherler

Kısa-Dönem Psikoterapiler


Yazar : Cahit Ardalı, Yavuz Erten
Cilt 11 (1996) - Sayı 36

Toplumsal Değişim Ve Eşler: Cinsiyet Senaryolarının Sınırlarını Genişletme Amaçlı Bir Terapi Yaklaşımı


Yazar : Güler Okman Fişek, Hanna R.Scherler

Sosyal Mübadele: Evlilikle İlgili Değerlendirmelere Etkisi


Yazar : Selim Hovardaoğlu

Gençlik Dönemindeki Aile Sorunlarını Değerlendirme Ölçeği: Faktör Yapısı, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Ceylan Tuğrul

Özürlü Çocuklarla Çalışan Öğretmenlerde Tükenmişliğin Değerlendirilmesi


Yazar : Bülbin Sucuoğlu, Neslihan Kuloğlu

Okulöncesi Dönemdeki Çocukların Duygusal Yüz İfadelerini Tanıma Ve Çizme Becerileri


Yazar : Melike Sayıl
Cilt 10 (1995) - Sayı 35

Kültürümüz Açısından Bireycilik-Toplulukçuluk Eğilimleri: Bir Başlangıç Çalışması


Yazar : Melek Göregenli

Düşünme İhtiyacı Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması Ve Öğrenci Başarısı Göstergeleri İle Korelasyonu


Yazar : Sami Gülgöz, Cyril J.Sadowski

Yaşam Evrimi Ve Benlik Düzenleyici Nesneler: Benlik Düzenleyici Nesne Kavramına Eleştirel Bakış


Yazar : Hanna R.Scherler

Kişilerarası Şemalar Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Gonca Boyacıoğlu, Işık Savaşır
Cilt 10 (1995) - Sayı 34

Psikoloji Küresel İnsan Gelişimi Sorunları İle İlgili midir? (Türkiyeden Deneyimler)


Yazar : Çiğdem Kağıtçıbaşı

Obsesif-Kompulsif Bozukluk: Bilişsel-Davranışçı Yaklaşım


Yazar : Işık Savaşır

Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi B Formunun 13-54 Yaş Grubu Üzerindeki Standardizasyon Çalışması


Yazar : Sirel Karakaş, Ayşe Yalın

Çocuklar İçin Durumluk-Sürekli Kaygı Envanteri Uyarlama, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : H.Şeniz Özusta

Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeğinin Faktör Yapısı, Geçerlik Ve Güvenirliği


Yazar : Doğan Eker, Haluk Arkar

Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanması


Yazar : Nesrin H.Şahin, Ayşegül Durak
Cilt 9 (1994) - Sayı 33

Güvenirliği ve/veya Geçerliği Sınanmış Psikolojik Testler


Yazar : Necla Öner

Psikoloji Araştırmalarında Ölçek Kullanımı


Yazar : Nail Şahin

Ölçek Uyarlamasındaki Sorunlar ve Bazı Çözüm Yolları


Yazar : Işık Savaşır

Nöropsikolojik Testler Ve Nöropsikolojik Değerlendirme


Yazar : Öget Öktem

Davranış Ölçümünde Yapısal Geçerlik Göstergesi


Yazar : Ali Baykal

Ölçmede Yeni Yaklaşımlar: Örtük Özellik Kuramı


Yazar : Emine Erktin

Test Kullanımında Temel Konular


Yazar : Sami Gülgöz
Cilt 9 (1994) - Sayı 32

Taklit Ederek Sınıflandırma Testinin Türk Çocuklarına Uygulanması


Yazar : İ.Ercan Alp

Görsel İşitsel Sayı Dizisi Testi A Formunun Bir Türk Çocuk Örnekleminde Güvenirlik Geçerlik ve Standardizasyon Çalışması


Yazar : Ayşe Yalın, Sirel Karakaş

Üniversite Gençlerinin Algılanan Anababa Tutumları, Anababayla İlişkileri ve Bunların Bazı Kişilik Özellikleri İle Bağıntısı


Yazar : Figen Karadayı

SCID-II (Türkçe Versiyonu) Görüşmesinin Kişilik Bozukluklarındaki Güvenirliği


Yazar : Hakan Coşkunol, İsmail Bağdiken, Soli Sorias, Refet Saygılı

Otistik Bir Çocuğun Ve Ailesinin Kısa Süreli Eğitim Programlarından Sağladıkları Yarar Bir Vaka Sunusu


Yazar : Şebnem Gümüşçü, Ülkü Pişkin

Kişilerarası Davranış Biçimlerine Dualist Bir Bakış: İçselleştirme ve Dışsallaştırma


Yazar : Deniz Albayrak Kaymak

Psikoloji Eğitiminde Yeterlilik Onayı: Amerikan Psikologlar Birliği Örneği ve Toplam Kalite Yönetimi Anlayışı İçindeki Yeri


Yazar : Nesrin H.Şahin

Türk Psikoloji Dergisi Atıf Dizini


Yazar : Ayşegül Durak
Cilt 9 (1994) - Sayı 31

Beck Umutsuzluk Ölçeği (BUÖ) Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Ayşegül Durak

Öfke, Kaygı Ve Depresyon Eğilimlerinin Bilişsel Alt Yapısıyla İlgili Bir Çalışma


Yazar : A.Kadir Özer

Sürekli Öfke (SL-Öfke) Ve Öfke İfade Tarzı (Öfke-Tarz) Ölçekleri Ön Çalışması


Yazar : A.Kadir Özer

Anne Babalara Öğretme Becerilerinin Kazandırılması


Kısa Semptom Envanteri ( BRIEF SYMPTOM INVENTORY-BSI): Türk Gençleri İçin Uyarlanması


Alkoliklerin Çocuklarının Aile Ortamındaki Stres Kaynakları, Etkileri Ve Stresle Başaçıkma Yolları


Yazar : Ceylan Tuğrul

Psikolojide Genel Uzmanlığa İlişkin Standartlar İle Eğitim Standartları-Türkiyedeki Durum


Psikolojide Genel Uzmanlığa İlişkin Standartlar İle Eğitim Standartları-Türkiyedeki Durum


Yazar : Gülden Berkem

Yeterlilik Onayı (Accreditation)


Yazar : Nesrin Hisli Şahin

Türk Psikologlar Derneği Hizmetiçi Eğitim Programı Anket Sonuçlarına İlişkin Rapor


Yazar : Gonca Boyacıoğlu

VIII. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu ve Türk Psikologlar Derneği Tarafından Hazırlanan Anket Çalışması Sonuçları


Yazar : Atiye Oral
Cilt 8 (1993) - Sayı 30

Sosyal Atom Ölçeği: Geliştirilmesi, Güvenirliği ve Geçerliği


Yazar : Üstün Dökmen

İnsanları Yaşama Bağlayan Nedenler Nelerdir? Yaşamı Sürdürmenin Nedenleri Envanterinin (YSNE) Güvenirliği ve Geçerliği


Yazar : Ayşegül Durak, Yeşim Yasak Gültekin, Nesrin H. Şahin

Küçük İşyeri Sahiplerinin Eğitilebilir Düzeyde Zihinsel Özürlü Çocukları İşyerlerinde Çalıştırmaya Karşı Tutumları


Yazar : Ayşegül Fırat

Önerilen Dengelenmiş Toplumsal Birey Modeli Işığında Üniversite Gençliğinin Sorunları: 1982-92 Döneminde Yayınlanan Araştırmalara İlişkin Bir Değerlendirme, Yorum ve Öneriler


Yazar : E.Olcay İmamoğlu

Vajinismus Tedavisinde Eklektik Yaklaşım: Bir Vaka Örneği


Yazar : Ceylan Tuğrul
Cilt 8 (1993) - Sayı 29

Normal Eğitim Gören Otistik Çocuklarla Özel Eğitim Gören Otistik Çocukların Karşılaştırıldığı Bir İzleme Çalışması


Yazar : Melda Akçakın

Dışa Vurulan Duygulanım Ölçeği: Ölçek Uyarlama Üzerine Bir Pilot Çalışma


Yazar : O.E.Berksun, Ç.Soykan, G. Ünlüoğlu

Gelişim Tarama Envanteri İle İlgili Geçerlik Çalışmaları


Yazar : Neşe Erol, Nilhan Sezgin, Işık Savaşır

Gazetelerde Kadının Ve Erkeğin Temsil Edilişi


Yazar : Olcay İmamoğlu, Yeşim Yasak Gültekin

BIRTCHNELL Eş Değerlendirme Ölçeği: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Elif Kabakçı, Ceylan Tuğrul, Nedret Öztan

Planlama Becerisi Ve Çocukların Serbest Çizimlerinde Planlama


Yazar : Melike Sayıl
Cilt 7 (1992) - Sayı 28

Kekemelik Nedir? Ne Değildir? 9-12 Yaş Arası Normal Konuşan Çocukların Kekemeliği Değerlendirmesi


Yazar : Ayşegül Fışıloğlu, Ülkü Ungan

Gılles de la Tourette Sendromunda Davranışçı Tedavi Yaklaşımı ve İki Vaka


Yazar : Ceylan Tuğrul

Lisansüstü Öğrencilerinin Evlilik Uyumu


Yazar : Hürol Fışıloğlu

İşçilerin Ailede Ve İşyerinde Toplumsal Cinsiyete İlişkin Tutumları Arasındaki İlişkiler


Yazar : Gülden Berkem

1978den Günümüze Kadar Psikologlar Derneğinin Çalışma Rapor Özetleri


Yazar : Şeniz Özusta

Psikologlar Derneği: Kuruluşundan Günümüze Kadar Alınan Önemli Kararlar ve Bülten Özetleri


Yazar : Yeşim Yasak Gültekin, Ayşegül Durak
Cilt 7 (1992) - Sayı 27

Kontrol Odağı, Öğrenilmiş Güçlülük Ve Psikopatoloji İlişkileri


Yazar : İhsan Dağ

Yapısal Aile Terapisi Modeli Ve Bir Vaka


Yazar : Hürol Fışıloğlu

Otistik Çocuklara Bağımsız Yaşam Becerilerinin Kazandırılması


Yazar : Bülbin Sucuoğlu, Neslihan Kuloğlu Aksaz

Biliş Ve Psikodinamik: Ilımlı Bir Öneri


Yazar : Constance Hammen
Cilt 7 (1991) - Sayı 26

İyimserlik, Sağlık Sorunları Ve Akademik Başarı İlişkisi


Yazar : Gül Aydın, Esin Tezer

Rotterin İç-Dış Kontrol Ölçeği (RİDKOÖ)nin Üniversite Öğrencileri İçin Güvenirliği Ve Geçerliği


Yazar : İhsan Dağ

Deneysel Psikoloji Açısından Descartesin Önemi


Yazar : Nurhan Menli

Okul Öncesindeki Kısmi Saklama Çizimleri İle Planlama Ve Kodlama Süreçleri Arasındaki İlişkiler


Yazar : Melike Sayıl

Bir Kültürde Fonksiyonel Olan Tutumlar Bir Başka Kültürde de Öyle midir? incFonksiyonel Olmayan Tutumlarinc Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri


Yazar : Nesrin H.Şahin, Nail Şahin

Deneysel Psikoloji Tarihi Çerçevesinde Beden-Zihin Probleminin Çağdaş Psikoloji Ekollerine Etkisi Üzerine Bir Tartışma


Yazar : Banu Tavat
Cilt 7 (1990) - Sayı 25

Çocukların Başarıya İlişkin Nedensel Yüklemelerinin Ödül Bölüştürme Davranışları Ve Duyguları Üzerindeki Etkisi


Yazar : Deniz Şahin

Otistik Çocukların Ve Öğretilebilir Zihinsel Özürlü Çocukların Anne-Babalarının Kaygı Düzeyleri


Yazar : Neslihan Kuloğlu Aksaz

Üniversite Öğrencilerinin Atılganlik Davranış Ve Eğilimlerinin Cinsiyet Ve Fakülte Değişkenleri Açısından İncelenmesi


Yazar : Buket Tegin

Üniversite Öğrencilerinin Kaygı Düzeyleri İle Ders Çalışma Tutum Ve Alışkanlıklarının İncelenmesi


Yazar : Betül Aydın

Denetim Odağının Belirleyicileri Ve Değişimine İlişkin Araştırmalar: Bir Eleştirisel Değerlendirme


Yazar : Binnur Yeşilyaprak

Aile Terapisinin Psikolojiye Getirdiği Epistemolojik Yenilik


Yazar : Aydan Gülerce
Cilt 7 (1990) - Sayı 24

Çocukların Kısmi Saklanma İlişkisine Olan Farkındalıklarının Çizimlerine Etkisi


Yazar : Rüveyde Bayraktar, Melike Sayıl

Okul-Öncesi Çocukların Kendilerinin Ve Başkalarının Başarı Ve Başarısızlıklarına İlişkin Nedensel Yüklemeleri


Yazar : Deniz Şahin

Rehabilitasyon Uygulamasının Hemiplejik Hastalarda Depresyon Ve Kaygı Düzeylerine Etkilerinin Kontrollü Araştırılması


Yazar : Ömer Oğuztürk, Erdal Işık

Depresif Ve Depresif Olmayan Kişilerin Çözümlü Ve Çözümsüz Problemleri Çözme Çabalarının İncelenmesi


Yazar : Ali Uzunöz

Yeni Bir Empati Modeli Ve Empatik Becerinin İki Farklı Yaklaşımla Ölçülmesi


Yazar : Üstün Dökmen

Otomatik Düşünceler Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği


Yazar : Gül Aydın, Orhan Aydın

Ülkemizde Çalışan Kadınlarda Stresle Başa Çıkma Ve Psikolojik Rahatsızlıklar


Yazar : Perin Uçman

Alkol Bağımlıları İle Yapılan Etkileşim Gruplarında Süreçlerin Araştırılması


Yazar : Yıldırım B.Doğan, Refia Palabıyıkoğlu, Zeynep G. Sözeri, Erden Ünlü
Cilt 7 (1989) - Sayı 23

Beck Depresyon Envranterinin Üniversite Öğrencileri İçin Geçerliği, Güvenirliği


Yazar : Nesrin Hisli

U.C.L.A Yalnızlık Ölçeğinin Geçerlik Ve Güvenirliği


Yazar : Ayhan Demir

Yeme Tutum Testi: Anoreksiya Nervoza Belirtileri İndeksi


Yazar : Işık Savaşır, Neşe Erol

Özürlü Bir Çocuğa Sahip Anne Babaların Kaygı Ve Endişe Düzeyini Ölçme Aracının Güvenirlik Ve Geçerlik Çalışması


Yazar : Füsun Akkök

Psikiyatrik Servis Ortamlarında Farklı Değerlendirme Yaklaşımlarının İlişkisi


Yazar : Perin Uçman

Açıklama Biçimi Modelinin Normal Ve Depresif Deneklerle Sınanması


Yazar : Orhan Aydın, Gül Aydın

Blakarın İletişim Çatışma Durumları Tekniğinin İki Farklı Türk Örnekleminde Sınanması


Yetiştirme Yurdunda Yaşayan Ergenlerde Benlik Saygısı


Yazar : Güner Satılmış, Gülten Seber
Cilt 6 (1988) - Sayı 22

Çokyönlü Depresyon Envanterinin Geçerlik Ve Güvenirliği


Yazar : Gül Aydın, Ayhan Demir

Üniversite Öğrencilerinde Depresyon, Açıklama Biçimi Ve Akademik Başarı İlişkisi


Yazar : Gül Aydın

Toplum Psikolojisi Ve Toplumsal Ruh Sağlığı Anlayışı


Yazar : Buket Tegin

Aile Ve Evlilik Krizlerinde Acil Psikoterapi


Yazar : Cengiz Güleç

Psikodrama İle Bir Rüya Analizi


Yazar : Üstün Dökmen

Baba-Kız Ensest: Çok Yönlü Bir Sorun Ve Terapötik Yaklaşım


Yazar : Zeliha Tunca

Dislektik Çocuklarda Algısal Bozukluklar Ve Okuma Yazma Hataları


Yazar : Lale Vanlı

Otizmin Tedavisinde Yeni Bir Yaklaşım Ve Bir Vaka Sunuşu


Yazar : Füsun Akkök, Bülbin Sucuoğlu

Davranışçı Yöntemlerle İyileştirilen Bir Histeri Olgusu


Yazar : Orhan Doğan, Ahmet Göğüş

Kendilik Değerine Hizmet Eden Yanlılığın Kişilerarası Çekicilik Üzerindeki Etkisi


Yazar : Orhan Aydın

Kimlik Kavramı, Varolmanın İkilemleri, Psikolojik Sorunlar Ve Psikoterapi


Yazar : Ali Uzunöz

Öğrenme Ve Hafızanın Modern Teorileri


Yazar : Orhan Duman

Medial Temporal Lob Yada Hipokampus Lezyonuna Bağlı Yakım Bellek Kusuru Gösteren İki Vaka


Yazar : Öget Öktem

Sıçan Hipotalamusundan Kaydedilen İşitsel Uyarılma Potansiyeli Bileşenlerinin Toparlanma Süreleri Yoluyla Analizi


Yazar : Sirel Karakaş, Pekcan Ungan

Çocukların Resimlerine İlişkin Kuramsal Görüşler ve Derinlik Çizimi


Yazar : Rüveyde Bayraktar, Melike Sayıl

Früstrasyona Tolerans: Öğretmenlerin Etkisi


Nöropsikolojik Testler


Yazar : Ferhunde Öktem

Kendini Gerçekleştirme Engellerini Tarama Envanterinin Geçerlik Çalışmaları


Yazar : Füsun Akkoyun

Psikolojik İhtiyaçların Orta Öğrenim Başarı Puanları ve Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) Puanları İle İlişkisi


Yazar : Yıldız Kuzgun

Psikoterapi, Sosyal Etki ve Tutum Değişmesi


Yazar : Aydan Gülerce

Beck Depresyon Envanterinin Geçerliği Üzerine Bir Çalışma


Yazar : Nesrin Hisli

Üniversite Gençlerinin Kendini-Kabul Düzeyine Algılanan Anababa Tutumlarına Etkisi


Yazar : Sibel Güneysu, Şule Bilir

Kitap Tanıtma: Ruh Sağlığı ve Bozuklukları


Yazar : Ayşe Yalın
Cilt 6 (1987) - Sayı 21

Psikoterapide Bilişsel Ve Davranışsal Yaklaşımlar Konulu Panel: Eklektik Yaklaşım, Davranış Tedavileri, Kognitiv Davranış Terapi


Yazar : Meral Çulha, Perin Uçman, Esra Gilleard, Nuray Karancı

Sosyal Kimlik Teorisi ve Social Identity Inventory (Sosyal Kimlik Envanteri) Metodu Anaokulu Çocuklarında Saldırganlık


Yazar : Sibel A.Arkonaç, Şeyda Kozcu

Bir Grup Ergende Atılgan Davranış Düzeyi Araştırması


Yazar : Derya İnceoğlu, Güler Aytar

Diverjant Düşünme Ve Şahsiyet


Yazar : Sema Karakelle

Alkol Bağımlığının Psikolojik Özellikleri


Yazar : Esin Cantez

Kocagöl Kuban Kazaklarıyla Leo Tolstoyun Terek Kzakları


Yazar : Beğlan B.Toğrol

Psikoloji Biliminde Yöntem Sorunu


Yazar : Sirel Karakaş

Sınav Kaygısı Envanterinin Türkçe Formunun Oluşturulması ve Güvenirliği


Yazar : Deniz A.Kaymak

64 Vakanın Kekemelik Davranışında Geri Bildirim Uygulamasıyla Sağlanan Sonuçlar


Yazar : Temel Pamır

Tam Öğrenme Yöntemi İle Birlikte Öğrencilerin Bilişsel Giriş Davranışlarına Sahip Olmalarının Başarı Üzerindeki Etkileri


Yazar : Güzver Yıldıran, Yeşim Sayar

Boşanma Sürecinde Yaşanan Evreler


Yazar : Semiha A.Atakan

Yüz İfadeleri Konusunda Verilen Eğitimin Duygusal Yüz İfadelerini Teşhis Becerisi Ve İletişim Çatışmalarına Girme Eğilimi Üzerindeki Etkisi


Yazar : Üstün Dökmen

Kültürlerarası Ölçek Uyarlamasında Bir Yöntembilim Modeli


Yazar : Necla Öner

Beş Farklı Organik Grupta Bender-Gestalt Uygulaması


Yazar : Ayşe Yalın, Birsen Sonuvar

Jungun Aşama Arketipinin Testedilmesi


Yazar : Üstün Dökmen, Zehra Dökmen

Empatik Eğilim Ve Ahlaki Yargı


Yazar : Füsun Akkoyun

Patolojik Sol Ellilik: Bir Modelin Kültürlerarası Denemesi


Yazar : Lale Vanlı

Psikiyatri Hastalarının Ruhsal Rahatsızlıklarının Nedenlerini Algılama Boyutları Ve Bu Boyutların Gelecek Beklentisi İle İlişkileri


Yazar : Nuray Karancı

Vaginismus Nedenlerinin Tartışılması


Yazar : Arşalus Kayır, Şahika Yüksel, Raşit M. Tükel

Uyuşturucu Ve Alkol Alışkanlığına Psikofarmakolojik Bir Yaklaşım


Yazar : Füsun Akkök

Baba-Kız İnsestinde Annenin Konumu


Yazar : Şahika Yüksel, Arşalus Kayır

Depresyonda Bilişsel Süreçler Beck Modeline Göre Bir İnceleme


Yazar : Buket Tegin

Atılganlık Eğitimi Programı


Yazar : Meral Çulha, Aynur A.Dereli

Yetiştirme Yurduna Yuvadan Gelen 7-11 Yaş Çocuklarının Zihinsel Ve Psikososyal Gelişimlerinin İncelenmesi


Yazar : Latife Bıyıklı
Cilt 5 (1986) - Sayı 20

Öğrenilmiş Çaresizlik Modeli


Yazar : Selim Hovardaoğlu

Çocuklarda Arkadaş İlişkilerinde Başarısızlık Ve Öğrenilmiş Çaresizlik İlişkisi


Yazar : Gül Aydın

Ruh Sağlığı Sistemlerinde Yeni Gelişmeler: Antipsikiyatri Ve Normalleştirme Akımları


Yazar : Ali Uzunöz

Sosyal Beceriler Ve Değerlendirme Yöntemleri


Yazar : Oya Sorias

Bir Okul Korkusu Vakasında Oyun Tedavi Süreci


Yazar : Mualla Öztürk, Neşe Erol

Anoreksiya Nervoza Ve Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar


Yazar : Efser Kerimoğlu, Birsen Ceyhun

Bir Yutma Fobisi Olgusu Ve Davranışçı Tedavi Yaklaşımı


Yazar : Şahika Yüksel, Nesrin Yetkin, Orhan Ülgen

Başağrısı ve Nevrotik Eğilim


Yazar : Acar Baltaş, Emel Kuşer, Tahsin Birgen, Zuhal Baltaş, Hayrunnisa Denktaş

Dayak Konusunda Ana-Baba Ve Ergenin Tutumu


Yazar : Gülter Oskay

Bir Öğrenme Süreci Olarak Psikoterapi


Psikolojik Testler Ve Türk Kültürü


Yazar : Dursun Akkurt, Semra Yürüt

Üniversite Gençlerinin Psikolojik Sorunları


Yazar : Binnur Yeşilyaprak

Otistik Çocukların Bilişsel Ve Sosyal Becerileri Üzerine Yapılmış Son Araştırmalar


Yazar : Çev: Yıldız Kuzgun
Cilt 5 (1986) - Sayı Özel Sayı

Amerikan Psikolojisindeki Bugünkü Yönelimler


Yazar : Nicholas Pronko

Tarsustaki Bir Öğretmenden Raleighdaki Bir Danışma Psikoloğuna


Yazar : Lawrence K.Jones

İnsanda Cinsel Davranışları Anlama: Cinsel Eğitim Ve Araştırma


Yazar : Lawrence Simkins

Türkiyede Yaşam ve Sonrası: Kişilik Betimleyici Sözcüklerle İlgili Bir Çalışma


Yazar : Lewis R.Goldberg

Bir Demet Gül


Yazar : Kenneth D.Feigenbaum

Eklektik Psikoterapinin Temelleri


Yazar : C.H.Patterson

Türkiye Deneyiminin Danışma Psikologları Üzerinde Etkisi


Yazar : J.Jeffries McWhirter

Indianapolis-Istanbul: Sürmekte Olan Bir İlişki


Yazar : Robert G.Neel

Çocuklarda Nükleer Savaş Korkusu


Yazar : Joe Dodds

Olgunlaşma mı Yoksa Yalnızca Gelişme mi?


Yazar : Joe B.Alexander

Türkiyeyi Özlemle Anıyorum


Yazar : Samuel W.Cochran

Türkiye Ve Amerika Birleşik Devletlerinde Psikoloji Ve Psikolojik Danışma: Bir Amerikalının Görüşleri


Yazar : Thomas W.Skovholt
Cilt 5 (1985) - Sayı 18

Çocukların Davranışlarını Değerlendirme Ölçeğinin Tanıtımı Ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Melda Akçakın

Çevre Büyüklüğü ve 10-12 Yaş İlkokul Çocuklarında Denetim Odağı


Yazar : Ali Dönmez, Handan A.Başal

Kekeme Çocukların ve Ailelerinin Kişilik Özellikleri Yönünden İncelenmesi


Yazar : Efser Kerimoğlu

Kekemelik Sağaltımına Uyarlanan Geri Bildirim Tekniği ve 17 Denek Üzerindeki Sonuçları


Yazar : Temel Pamır

Nevrotik Kadın Hastaların İlkokul Çağındaki Çocuklarının Ruhsal Belirtiler Yönünden Değerlendirilmesi


Yazar : Bahar Gökler

Davranışlar ve Duygular


Yazar : Ali Uzunöz

Kısa Süreli Deşimleme Vakası


Yazar : Oya Reyal

Danışma Psikolojisiyle Hukukun Meslek Kuralları Açısından Karşılaştırılması


Yazar : Nilüfer Voltan Acar
Cilt 5 (1984) - Sayı 17

Çalışan Kadınların Sorunları


Yazar : Hasan Zafer Doğan, Gönül Budak

Bilişsel İşlevler Yönünden Normallerle Depresif Hastaların Karşılaştırılması


Şizofrenide Bilişsel Bozuklukların Ölçümü Ve Psikolojik Hasar Ölçeği-PHÖ


Yazar : Perin Uçman

MMPIın Normal Türk Örneklemindeki Madde Analizi


Yazar : Neşe Erol

45 Derecelik Açıların Çizilmesinde Temel Çizgi Yönelimi ve Çeyreklik Etkisi


Yazar : Rüvide Bayraktar

Psikoterapide İyileştirme Ölçütleri


Yazar : Melike Güney

Kısa Dönemli Psikoterapiler


Yazar : Işık Sayıl, Yıldırım B.Doğan

Davranışçı Yaklaşımla (Exposure In Vıvo) Kleptomani Tedavisi: Bir Vaka Analizi


Yazar : Metin Başoğlu
Cilt 4 (1982) - Sayı Özel Sayı

Patolojik Yas Olgusunda Davranışçı Bir Yaklaşım-Bir Vaka Analizi


Yazar : Metin Başoğlu

Duygusal Yüz İfadeleri ve Klinik Psikoloji


Yazar : W.Ayhan Lecompte

Kişinin Performans Düzeyi, İşe Bağlılığı ve İş Doyumu: Nedensel Bir Analiz


Yazar : Alev Ergenç

Psikolojide Matematiksel ve İstatistiksel Yaklaşımlar


Yazar : Yurdal Topsever

Obsesif Kompulsif Bozukluk ve Nevrotik Depresyondaki Rorschach Psikodiagnostik Test Beklentileri


Yazar : Benal İnceer

Anksiyetenin Öğrenme ve Hafızaya Etkisi


Yazar : Öget Öktem Tanör

Doğum Ağırlığı Normal Olan Bebekler İle Doğum Ağırlığı Düşük Olan Bebeklerin İlk Altı Ay İçindeki Psikomotor Gelişimleri


Yazar : Lale Vanlı

Çizime Dayalı Testler Çocuğun Zihinsel Gelişimini Değerlendiriyor mu?


Yazar : Rüvide Bayraktar

10-11 Yaş Çocuklarında Stres Değerlendirmesi


Yazar : Zuhal Baltaş

Anksiyete ve Okul Başarısı Arasındaki İlişkiye Ait Bir Araştırma


Yazar : Mahir Bozak

Özürlü Çocukların Aileleriyle Psikolojik Danışma ve Rehberlik Çalışmaları


Yazar : Füsun Akkök
Cilt 4 (1982) - Sayı 14-15

Cinsel Sorunların Tedavisinde Yeni Yaklaşımlar


Yazar : Perin Uçman

Kronik Ağrı ve Kontrolü Konusunda Yeni Yaklaşımlar


Yazar : Acar Baltaş, H.Martin Blacker, R.N. Patricia White, Zuhal Baltaş

Ülkemizdeki Psikiyatrik Hastalarda Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Geçerlik Araştırması


Yazar : Neşe Erol

İşitsel Uyarımla Hipotalamustan Kaydedilen Elektriksel Cevaplar


Yazar : Sirel Karakaş, Pekcan Ungan

Nasrettin Hoca Fıkralarının, Aisopos, Grimm ve Türk Halk Masallarının Kohlbergin Moral Gelişim Devreleri Açısından İncelenmesi


Yazar : Üstün Dökmen

Kriz ve Krize Müdahaleyi İçeren Üç Ana Yaklaşımın Karşılaştırılması


Yazar : Oya Ersever

Dokuz Yaş Çocuklarında Davranış Bozukluklarının Çevresel Nedenleri


Yazar : Berka Özdoğan

Değer Yargıları Yönünden Ana Baba Ergen Çatışması


Yazar : Gülter Oskay

Denver Gelişimsel Tarama Testinde Cinsiyet ve Sosyal Düzey Farklılıkları


Yazar : Shirley Epir

Almanyadaki Türk Çocukları ve Aileleri


Yazar : Mevlide Birsun

Hollandada Türk İşçilerin Uyum Sorunları


Yazar : Gülden Acar

Uygulamalı Psikolojide Uzmanlaşmayla İlgili İki Yanılgı


Psikoloğun Rol Tanımı Üzerine


Yazar : Kadir Özer
Cilt 4 (1982) - Sayı 13

Grup Psikoterapisinde Terapist-Co-terapist Etkileşimi ve İki Terapistli Grup Modelleri


Yazar : Sunar Birsöz, Leyla Zileli

Zemin Olarak Kullanılan Kağıdın Şekli Basit Geometrik Şekilleri Çizme Yeteneğini Etkiliyor mu?


Yazar : Rüvide Bayraktar

Psikoterapi Sonucuyla İlişkili Hasta Etkenleri: Bir Yayın Tarama


Yazar : Aydan Gülerce

Afazi


Yazar : Temel Pamır

Hacettepe Çocuk Ruh Sağlığı Kliniğinde İki Yıl İçinde Görülen Çocukların Demografik Özellikleri


Yazar : Birsen Sonuvar, Atalay Yörükoğlu, Ferhunde Öktem, Suna Akyıldız

Endüstriyel Kuruluşlarda Çalışan Yöneticilerin Yöneylem Araştırmasına İlişkin Tutumları


Yazar : Zehra Süer

Kitap Tanıma


Yazar : Haluk Özbay

Anayasa ve Sosyal Güvenlik


Yazar : Temel Pamır
Cilt 4 (1980) - Sayı 11-12

Sosyal Değişme Bağlamında Psikolojik Araştırmaların Yeri


Yazar : Çiğdem Kağıtçıbaşı

Türk Psikolojisinde Yeni Gelişmeler


Yazar : William A.LeCompte

Amerika Birleşik Devletlerinde Klinik Psikologlarının Eğitim ve İşlevleri


Yazar : J.B.Dodds

Ruh Sağlığı Alanında Çalışan Psikologların Rol,İşlev ve Eğitimleri Hakkında İlgili Tıp Doktorlarının Kanı ve Tutumları


Yazar : Sedat Topçu, Yıldız Kuzgun

Uluslararası Çocuk Psikolojisi Kongresi (Paris,1979)


Yazar : Bekir Onur

Televizyon Reklamlarının Çocuklarca Anlaşma ve Değerlendirmesi


Yazar : Oya Tokgöz

Psikoteknik Değerlendirmenin Evrimi


Yazar : Handan Kepir

TCDD Psikoteknik Laboratuvarında incKestirim Çalışmasıinc Yolu ile Ekonomi Sağlama Olanağının Araştırılması


Yazar : Ayşe Balcı
Cilt 3 (1980) - Sayı 10

Sevgi Üzerine


Yazar : Engin Gençtan

Okul Büyüklüğünün Öğrenci Yaşamına Etkisi


Yazar : İpek Gürkaynak

Komşuluk Olgusunun Sosyo-Fiziki Boyutları


Yazar : Ali Cengizhan

Zeka Kalıtımsal Değildir Rene Zazzo İle Bir Görüşme


Yazar : Bekir Onur

Fenomeno-Egzistansiyel Yönelimli Psikoterapiler


Yazar : Cengiz Güleç

Rathus Atılganlık Envanteri Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması


Yazar : Nilüfer Voltan

Türkiyede Çocuğun Değeri, Gelişme Ortamı ve Alınması Gereken Önlemler


Yazar : Çiğdem Kağıtçıbaşı
Cilt 3 (1980) - Sayı 9

Yöneylem Araştırmasında Psikolojinin Yeri


Yazar : Zehra Süer

Dil Reformu ve Kişi Algılaması


Yazar : Doğan Cüceloğlu, Dan I.Slobin

Sağlık Alanlarında Çalışan Psikologların Öğretim ve Mesleki Çalışmalarında Toplumlararası Deneyim


Yazar : Güliz Elal

Kadın Hastalarda Problem Alanları Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma


Yazar : Işık Sayıl, Zerrin Tulça

Sağlık Hizmetlerinde Psikolojinin Bugünkü Durumu, Sorunları ve Çözüm Yolları Üzerine Bir Rapor


Yazar : Sedat Topçu

Kitap Tanıtma


Yazar : Necla Öner

Kitap Tanıtma


Yazar : Neriman Samurçay

Kitap Tanıtma


Yazar : Neriman Samurçay
Cilt 3 (1979) - Sayı 8

Çocuklarda Beslenmenin Psikolojik Etkileri


Yazar : Kemal Aydınalp

Meslek Danışmanlığının Gelişmesi Ve Sorunları


Yazar : Yıldız Kuzgun

Psikolog ve Antropologların Görüş Açısından Gençlik Dönemi


Yazar : Aysel Ekşi

Okul Psikolojisi


Yazar : Necla Öner

Endüstride Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Strateji


Yazar : Turhan Akbulut, Yaşar Çokan

Psikiyatrik Tedavi Ortamı ve Personel Tutumları


Yazar : Perrin Uçman

Kitap Tanıtma


Yazar : İpek Gürkaynak

Kitap Tanıtma


Yazar : Mehmet Gürkaynak

Kitap Tanıtma


Yazar : Nail Şahin
Cilt 3 (1979) - Sayı 7

Çocuğun Niyet Kavramına İlişkin Kavramsal, Değerlendirici ve Yükleyici Davranışlar


Yazar : Olcay İmamoğlu

Psikososyal Gelişim Dönemleri


Yazar : Celal Odağ, Nazlan Kürşad

WISC Uyarlama Çalışmaları Ön Raporu


Yazar : Işık Savaşır, Ferhurde Öktem

Psikoloji ve Yöntem Bilim


Yazar : Buket Tegin

Sağlık Alanlarında Çalışan Psikologların Öğrenim ve Mesleki Sorunları Üzerine Bir İnceleme


Yazar : Sedat Topçu

Grupla Psikolojik Danışma Sürecinde Bazı Aşamalar


Yazar : Ethem Özgüven
Cilt 3 (1979) - Sayı 6

Türkiyede Okulöncesi Çocuk Gelişim Ve Eğitimi Projesi


Yazar : Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimsel Araştırma ve Uygulama Enstitüsü

Devrim Erbilin Ve Charles Kochun Ağaçları


Yazar : Neriman Samurçay

Klinik Psikoloji


Yazar : Işık Savaşır

Psikolojide İdiografik Bir Yaklaşım ve Ölçme Yöntemi


Yazar : Sedat Topçu

Davranışın Değerlendirilmesi Fonksiyonel (Davranışsal-Analitik) Yaklaşım


Yazar : Neşe Erol

Psikolojide Ekolojik Yaklaşım


Yazar : Ali Dönmez

Bilimsel Psikolojinin Doğuşu


Yazar : Neriman Samurçay
Cilt 2 (1979) - Sayı 5

Hazır mıyız?


Yazar : Nail Şahin

Psikologların Görev Tanımı ve Yetkileri Üzerine


Yazar : M.Orhan Öztürk

Endüstri Psikoloğu


Yazar : Fethi Toker

Sahip Çıkma


Yazar : Suna Tevrüz

III. Uluslararası Mimari Psikolojisi Konferansı Üzerine Notlar


Yazar : Nuri Bilgin

Sosyal Psikolojiye 1970lerde İncelenen Konular ve Yönetim Açısından Genel Bir Bakış


Yazar : Olcay İmamoğlu

6-12 Yaş Çocuklarının Psiko-Sosyal Gelişmesi


Yazar : Haluk Yavuzer

Davranış Tedavi Tekniklerinden Sistematik Duyarsızlaşma İle Bir Fobik Reaksiyon Tedavisi


Yazar : Buket Tegin

Baba-Çocuk Etkileşimi


Yazar : Ayşe Yalın
Cilt 2 (1978) - Sayı 4

Nöro Psikoloğun Görevleri


Yazar : Yönetim Kurulu

Psikologların Görev Tanım Ve Yetkileri


Yazar : Güney Lecompte

Adalet Bakanlığıyla İlişkilerimizde Son Gelişmeler ve Bakanlığın Bildirisi


Yazar : Yönetim Kurulu

Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlarda Çalışan Psikologların Görev ve Yetkileri Ne Olmalıdır?


Yazar : Güney Lecompte

Üniversiteye Giriş Düzenimiz


Yazar : Ethem Özgüven

Ben Kavramı Ve Meslek Seçimi


Yazar : Yıldız Kuzgun

Ana-Baba Çocuk İlişkileri


Yazar : Sevda Özgökmen Uluğtekin

Davranış Tedavi Tekniklerinden incSistematik Duyarsızlaşmainc


Yazar : Buket Tegin

Psikoterapilerde Dirençlerin İşlenmesi


Yazar : Celal Odağ

Psikopati İncest Vakası


Yazar : Melike Güney

Psikosomatik Tıp Kitabı Üzerine


Yazar : Sema Kaner
Cilt 2 (1978) - Sayı 3

Çocuk İntiharlarının Psikodinamiği


Yazar : Sema Kaner

Yaşlılık Sorunlarına Bir Bakış


Yazar : Linda J.Himot

Aile Tedavisi


Yazar : Neşe Erol

Yaratıcılık Ve Üstün Zeka


Yazar : Necla Öner

Psikolojide Tanı Ve Sınıflandırma Sorunu


Yazar : Buket Tegin

Farklı Kültürden Evli Çiftlerle İlgili Bir İnceleme


Yazar : W.Ayhan Lecompte, Jenny White

Elem Ve Bileşenleri


Yazar : Işık Savaşır

Nöropsikolojik Açıdan Konuşma İşlevi


Yazar : Ayşegül Şenkal

Beyin Dalgalarının Bilinçli Denetimi (Kontrolü)


Yazar : Çev: Hale Sözmen

Türk Basınında Psikoloji Yazıları (1960-1975)


Yazar : Nail Şahin
Cilt 1 (1978) - Sayı 2

Bayley Bebekler İçin Zihinsel ve Devimsel Ölçek İle Bir Ön Çalışma


Yazar : Lale B.Özelli

Kültürel Süreç İçinde Haberlerin İşlenmesi


Yazar : Nuri Bilgin

Üniversite Giriş Sınavları En İyi Öğrencileri Seçebiliyor mu?


Yazar : Ethem Özgüven

Çocuklarda Sosyal Algı ve Kişiler Arası İlişki Kurmada Etkinlik


Yazar : Orhan Aydın
Cilt 1 (1978) - Sayı 1

Kapak - Künye - İçindekiler


Çocuğun Değeri


Yazar : Çiğdem Kağıtçıbaşı

Üç Sosyo-Ekonomik Düzeyde Ankaralı Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumları: Bir Ölçek Uyarlaması


Yazar : Güney Lecompte, Ayhan Lecompte, Serap A. Özer

Ruhsal Sorunlu Çocukları Olan Anne-Babaların Tutumu: Bir Karşılaştırma


Yazar : Nur Kalaycıoğlu

Türkçeye Uyarlanmış Bir Kaygı Envanterinin Geçerlik Denemesi: Bir Araştırma Özeti


Yazar : Necla Öner

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanterinin Türkçe Uyarlanışı Ve Standardizasyon Projesi


Yazar : Işık Savaşır

Kendini Değerlendirme Ölçeği Üzerinde Psikonevrozlarla Üniversite Öğrencilerinin Karşılaştırılması


Yazar : N.Edgüer, A.LeCompte, İ. Savaşır

Somatik Yakınmaların Tanısında Rorschachın Yeni Bir Uygulanış Biçimi


Yazar : Neriman Samurçay

WISC Uyarlama Çalışmaları, Ön Rapor I


Yazar : Işık Savaşır, Nail Şahin

Eğitimde Ve Sınıf Disiplinini Sağlamada Geliştirilen Yeni Yöntemler


Yazar : Çev: Nevhiz Gürel
HAKKINDA


Türk Psikoloji Dergisi (TPD), Türk Psikologlar Derneğinin resmi süreli yayınıdır. Uluslararası hakemli dergi olan TPD, yılda iki kere yayımlanmaktadır.

 

TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ

Turkish Journal of Psychology

 

Yayın Türü:

Yaygın

 

ISSN:

1300-4433

 

Sahibi:

Türk Psikologlar Derneği adına Cemşafak Çukur

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Cemşafak Çukur

 

Türk Psikoloji Dergisi'nde (TPD) görgül araştırma makalelerine yer verilmektedir. Tüm yazılar Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından yayınlanan "Publication Manual of American Psychological Association, Sixth Edition (2010)" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe yazım kurallarıyla ilgili yeni bir bilgi sizlere ulaştırılıncaya kadar dergimizin son sayısındaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

 

Tarandığı Endeksler:

  • SSCI
  • PsycLIT
  • PsycINFO
  • Psychological Abstracts
YAYIN KURULU


Yayın Yönetmeni:

Engin ARIK

 

Yardımcı Yayın Yönetmenleri:

Ahmet Çoymak, Müjgan İnözü

 

Teknik Yönetmen:

Murat Genç

 

Akademik Danışmanlar Kurulu (Soyadına Göre Alfabetik Sırada):

Serap Akgün   Cem Şafak Çukur   İ. Volkan Gülüm   Nuray Sakallı Uğurlu
Ayhan Aksu Koç   İhsan Dağ   Ayşen Güre Duru   Dilek Sarıtaş Atalar
I. Ercan Alp   Serdar M. Değirmencioğlu   Gülden Güvenç   F. Melike Sayıl
Sonia Amado   Çiğdem Dereboy   Derya Hasta   Oya Somer
Bilge Ataca   Özlem Dirilen Gümüş   Nesrin Hisli Şahin   Gonca Soygüt Pekak
Nart Bedin Atalay   Aysun Doğan Ateş   Olga S. Hünler   H. Canan Sümer
Zeynep Aycan   Zehra Dökmen   Metehan Irak   Nebi Sümer
Aydan Aydın   Ayşegül Durak Batıgün   Benal İnceer   Deniz Şahin
Orhan Aydın   Levent Dümenci   Elif Kabakçı   Dilek Şirvanlı Özen
H. Belgin Ayvaşık   Derya Durusu Emek Savaş   A. Nuray Karancı   Ayda Tekok Kılıç
Fuat Balcı   Nurhan Er   Sibel Kazak Berument   Yonca Toker
Zeynep Başgöze   Gizem Erdem   Aslı Kılıç   Ahmet Tosun
Gülseli Baysu   Gülsen Erden   G. Tarcan Kumkale   Şennur Tutarel Kışlak
Miri Besken   Doğu Erdener   Asiye Kumru   Zehra Uçanok
Reyhan Bilgiç   Canan Ergin   E. Biran Mertan   Sait Uluç
Işıl Bilican   Adnan Erkuş   Güler Okman Fişek   Tuğba Uzer Yıldız
Ayşecan Boduroğlu   Nevra Cem Ersoy   Ülgen H. Okyayuz   Bilge Yağmurlu
Hale Bolak Boratav   Mehmet Eskin   Ferhunde Öktem   Zuhal Yeniçeri Kökdemir
Ayda Büyükşahin Sunal   Hürol Fışıloğlu   Aslıhan Örs Gevrekci   Ünsal Yetim
Banu Cangöz   Tülin Gençöz   Metin Özdemir   Banu Yılmaz
Hamit Coşkun   Tilbe Göksun   Serap Özer   Perin Yolaç
Hakan Çetinkaya   Melek Göregenli   Türker Özkan    
Deniz Canel Çınarbaş   Sami Gülgöz   Nilay Pekel Uludağlı    
YAYIM İLKELERİ


Türk Psikoloji Dergisi'nde (TPD) ağırlıklı olarak görgül araştırma makalelerine yer verilmektedir. Ayrıca derleme türü yayınlara da (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları ve tartışmalar vb.) yer verile­bilmektedir; ancak derleme türü yazılar 1998 yılında Türk Psikoloji Yazıları'nın yayın hayatına başlamasından sonra daha çok bu dergiye yönlendirilmektedir. Tüm yazılar Amerikan Psikoloji Birliği tarafından yayımlanan "Publication Manual of American Psychological Association, Sixth Edition (2010)" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe yazım kurallarıyla ilgili yeni bir bilgi ilan edilinceye dek derginin son sayısındaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

GENEL İLKELER 

1. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7'lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu ölçüler, gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını sağlayacaktır). Yazılar, http://www.turkpsikolojidergisi.com adresinden dergi veritabanına yüklenmelidir. Ayrıntılı bilgiyi söz konusu internet sitesinde bulabilirsiniz. 

2. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Örneğin, "literatür" kelimesi yerine "alanyazın", "referans" kelimesi yerine "kaynak", "treyt" kelimesi yerine "özellik" kelimeleri kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra, Türkçe'de pek alışılmamış sözcükler ve birtakım kavramlar yazıda kullanılırken, yalnızca ilk geçtiği yerde kelimenin yabancı dildeki karşılığı parantez içinde veril­melidir. Örneğin, "Öz Belirleme Kuramı (Self Determination Theory), özerklik (autonomy) ve yetkinlik (competence) ihtiyacının önemini vurgular." şeklinde cümle içinde kullanılabilir. 

3. Yazılar başlık sayfası, özet (Türkçe ve İngilizce) ve anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tab­lolar, şekil başlıkları ve şekiller, yazar notları, yazışma adresi ve genişletilmiş İngilizce özet (summary) bölümlerini içermelidir. Tüm ana başlıklar (örn., yöntem, bulgular) kalın ve düz yazı tipiyle ortalanmış bir şekilde, tüm alt başlıklar ise (örn., katılımcılar, veri toplama araçları) kalın ve italik yazı tipiyle sola yaslı bir şekilde yazılmalıdır. 

a) Başlık Sayfası: Bu sayfada sadece en fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı ve kısa başlık (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter) yer almalıdır. Yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurumu içeren bilgiler internet si­tesinde ayrıca kayıt edilmektedir. Sisteme yüklediğiniz makalede bu bilgilerin kesinlikle bulunmaması gerek­mektedir. 

b) Özet ve Anahtar Sözcükler: Özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde "Özet" ve " Abstract" başlıkları altında 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır. 

Anahtar kelimeler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında "Anahtar kelimeler" ve İngilizce özetin altında "Key words" başlığı kullanılarak verilmelidir. Anahtar kelimelerin örnek yazım biçimi aşağıda örneklenmiştir: 

Anahtar kelimeler: İnternet bağımlılığı, aleksitimi, benlik saygısı, sosyal destek, yalnızlık 

Key words: Internet addiction, alexithymia, self-esteem, social support, loneliness      

c) Ana Metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Der­leme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Türkçe kısa başlığın yanı sıra İngilizce kısa başlık da genişletilmiş İngilizce özetin her sayfasının sağ köşesinde verilmelidir. Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, "Giriş" alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır. "Yöntem", "Bulgular" ve "Tartışma" bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalı, bir bölüm bittikten sonra diğeri aynı sayfada onu izlemelidir.     

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, alanyazındaki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır. Veri toplama araçları tanıtılırken Türkçe metinde ölçeğin yalnızca Türkçe ismi, genişletilmiş İngilizce özette ise ölçeğin yalnızca İngilizce ismi yazılmalıdır. Yazı tipi kalın ve italik olmalıdır. Parantez içinde ölçek adının kısaltması bulunabilir. Veri toplama araçlarının yazım biçimi Türkçe ve İngilizce metin için aşağıdaki şekilde örneklenebilir:

Veri Toplama Araçları

            Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (R-BSÖ). ...

            Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20). ...

Materials

            Rosenberg Self-Esteem Scale (R-SES). ...

            20-item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). ...

Bunun yanı sıra, veri toplama araçlarının puanlamasıyla ilgili bilgi verilirken metin içinde "...5'li Likert tipi (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) bir ölçektir." ya da "...ölçeğin puanlaması "1" (kesinlikle katılmıyorum) ile "5" (kesinlikle katılıyorum) arasında derecelendirilmiştir." şeklinde ifadeler kullanılmalıdır. 

            Bulgular bölümü, araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içerme­lidir. Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada yazının en so­nunda verilmeli, verilecek olan tablolarda ortalama­lar "Ort." şeklinde, standart sapmalar ise "S" şeklinde gösterilmelidir. Ortalama ve standart sapma değerleri cümle içinde ifade edilirken "Erkeklerin (Ort. = 113.05, S = 23.48), kadınlara (Ort. = 98.95, S = 25.80) kıyasla... " şeklinde belirtilmesi; İngilizce metinde ise değerlerin (M = 113.05, SD = 23.48) olarak yazılması gerekmektedir. 

            Bulgular bölümünde sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler, metin içinde rapor edilirken aşağıdaki örneklerde belirtilen şekilde olmalıdır: 

Varyans analizi: "... yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (Wilks'λ = .92, F1, 123 = 5.43, p < .05, η2 = .05)." 

"... yaş grubu bakımından anlamlı bir ana etki tespit edilmiştir, F2, 89 = 16.67, p = .0001, kısmi η2 = .29. 

Ayrıca, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. 

Korelasyon: "... arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır (r = .58, p < .01)."

" ... A ve B ile X ve Y arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = .41 ve r = .49, p < .01)." [Genişletilmiş İngilizce özette ise; "...relationships between A and B; X and Y were found to be significant (r = .41, p < .01; r = .49, p < .01, respectively)."]. 

"... arasındaki korelasyonları karşılaştırınca anlamlı bir fark bulunmuştur (Fisher'in z = 1.74, p = .04)."

T-testi analizi: "...anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (t = -7.57, p < .001)." 

Regresyon analizi: Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, t ve p değerleri verilmelidir. Örneğin; "... tüm değişkenlerin X'i anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir (R2= .04, F10, 920  = 3.3, p < .0001). ... Y'nin (β = .09, t = 2.51, p = .01) X'i anlamlı derecede yordadığı gösterilmiştir."

"... (β = .84, t = 3.26, ΔR2 = .04, ΔF6,129 = 10.67, p < .001)."

"... sosyal baskının (βSB = 16, t = 2.12, p < .01, η2=.27, %95 CI = [.00, .12], sr2 = .11) varyansa önemli katkısı bulunmaktadır. "

Aracı değişkenlerin kısmi aracılık etkisi: "...(nokta tahmin = .01 ve %95 BCa GA [.0017, .0236])." 

Faktör analizleri: Her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir. 

Açımlayıcı faktör analizi: "Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı (.84) ve Bartlett küresellik testinin anlamlılık düzeyi [χ2 (105) = 651.64, p = .000] verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir." 

Doğrulayıcı faktörü analizi: "... [χ2 (74, N = 195) = 113.36,  χ2 /sd =1.53, RMSEA= .05, CFI= .99]."

Yol (path) analizi: "... ilk model uyumlu çıkmamıştır [χ2 (18, N = 509) = 57.37, p = .00, GFI = .98, AGFI = .94, NNFI = .80, CFI = .90, RMSEA = .07]."

Ki-kare farklılık testi: "... yapılan modifikasyon ile model anlamlı olarak farklılaşmıştır [Δχ2 (1) = 21.54, p < .01]." 

Wald istatistiği: "... Wald (1) = 36.86, p < .001."

İç tutarlılık: "Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur." ya da cümle sonunda (α = .93) şeklinde belirtilmelidir.

Son olarak tartışma bölümü ise, araştırma bulgularının alanyazın ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir.

d) Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Me­tin içinde belirtilen tüm kaynaklar "Kaynaklar" listesi içinde yer almalıdır. 

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örnekler aşağıda belirtilmiştir: 

Savaş (1985) ... 

Savaş'a (1985) göre ... 

File ve Smith (1992) ... 

Fill ve Smith'e (1992) göre ... 

Martin, Sheldon ve Yaffee (1994) ... 

(Martin, Sheldon ve Yaffee, 1994)

İngilizce özet için örnek: (Martin, Sheldon, & Yaffee, 1994)

Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi; ikinci geçtiği yerde ise "Smith ve arkadaşları (1980) ya da (Smith ve ark., 1980)"  şeklinde belirtilmelidir. Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden iti­baren "Smith ve arkadaşları (1980)" olarak verilmelidir. 

Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile aşağıdaki şekilde verilmelidir:

... (Doğan 1987; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986). 

Ana metinin sonundaki "Kaynaklar" bölümünde verilen tüm kaynaklar alfabetik sıra ile belirtilmelidir. Kaynakların yazım kuralları ile ilgili olarak lütfen dergimizin son sayısını dikkate alınız. Kaynak listesindeki yayınlarla ilgili birtakım örnekler aşağıda sunulmuştur:

Dergi makalesinden alıntı:

Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The modera­tor-mediator variable distinction in social psycho­logical research: Conceptual, strategic and statis­tical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Bushman, B. J., Ridge, R. D., Das, E., Key, C. W. ve Busath, G. L. (2007). When god sanctions killing effect of scriptural violence on aggression. Psy­chological Science, 18(3), 204-207. doi:10.1111/ j.1467-9280.2007.01873.x

Kitaptan alıntı:

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Clif­fs, NJ: Prentice Hall.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. baskı). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum As­sociates.

Kitap bölümünden alıntı: 

Bandura, A. (2004). Selective exercise of moral agency. T.A. Thorkildsen ve H. J. Walberg (Ed.), Nurturing Morality içinde (37-57). Boston: Kluwer Acade­mic.

Chrestman, K. R. (1999). Secondary exposure to trauma and self reported distress among therapists. B. H. Stamm, (Ed.), Secondary traumatic stress: Self care issues for clinicians, researchers and educators (2. baskı) içinde (29-36). Lutherville, MD: Sidran Press.

İnternet kaynağından alıntı:

Kenny, D. A. (2014). Multiple regression. (22.05.2015 tarihinde http://davidakenny.net/cm/mr.htm adre­sinden alınmıştır.)

Tezden alıntı:

Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.

Jackson, T. A. (2010). Leadership, commitment, and culture: A meta-analysis. Yayınlanmamış doktora tezi, The Univer­sity of Western Ontario, Ontario, Canada.

e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içermelidir. 

f) Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmedir. Tablo numarası ve tablo başlığı tablonun üstünde yer almalı; tablo numarası kalın yazı tipiyle, tablo başlığı ise normal yazı tipiyle ve kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde belirtilmelidir (örn., Tablo 1. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri). Gönderilecek olan tablolar mutlaka Word programının "Tablo" seçeneği kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo altındaki bilgiler "Not 1, Not 2 ..." şeklinde sıralanmalıdır. Tabloların verilişiyle ile ilgili olarak dergimizin son sayısını dikkate alabilirsiniz.

g) Şekil Başlıkları ve Şekiller: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları kelimelerin baş harfleri büyük olarak aynı sayfada alt alta verilmelidir. Şekillerin her biri ise ayrı sayfalarda verilme­lidir. Ayrıca yazarlara, dizgi sırasında grafiklerde ortaya çıkabilecek bozulmaları önlemek için grafiği yeniden çizebilmek amacıyla grafik verilerini Excel dosyasında ayrı olarak göndermeleri ayrıca önerilebilir. Ancak bu tür şekillerin metin içinde yer alacak diğer tablo ve şekillerle karışmasını önleyecek şekilde açıklamalar yer almalıdır. Özel baskı gerektiren şekil ve fotoğrafların masrafı yazardan talep edilebilir. 

Gönderilecek olan tablo ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6'yı geçmemesine özen gösteril­melidir. 

h) Yazar Notları: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise veya araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir. Bu bölüm makalenin sisteme ilk yüklenişinde yer almamalı, eğer söz konusu yazı yayına kabul edilirse daha sonra gönderilmelidir. 

ı) Yazışma Adresi: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazarın veya yazarlardan bağlantı kurulabilecek olan kişinin adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde yer almalıdır. Tek kopya olması yeterlidir. Bu bölüm de makalenin sisteme ilk yüklenişinde yer almamalı, eğer söz konusu yazı yayına ka­bul edilirse daha sonra gönderilmelidir. 

i) Genişletilmiş İngilizce Özet (Summary): Yeni bir sayfadan başlanmalı ve İngilizce kısa başlık mutlaka belirtilmelidir. Özet, çift aralıklı ve 4-10 sayfa uzunluğunda olmalı; giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. Yazım kurallarıyla ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalı, İngilizce dilbilgisi kurallarına dikkat edilerek anlaşılır biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir.

4. Makalelerde ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur. 

5. TPD'de yayınlanan makalelerden ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabi­lecek çarpıtmalardan, alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur. 

6. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir. 

7. Kurallara uymayan yazılar yayınlanmaz. 

8. TPD'de yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez. Ancak makale yayınlandıktan sonra, yazar TÜBA'ya başvurduğu takdirde, TÜBA'nın uluslararası yayınları özendirme fonu kapsamında belirlenen maddi ödülü talep edebilir. 

9. Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlardan istenebilecektir. 
100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.