TPD MERKEZ TPD MERKEZ
AKREDİTASYON AKREDİTASYON
EUROPSY EUROPSY
EĞİTİM EĞİTİM
MAĞAZA TPD STORE
RESİM GALERİSİ FOTO GALERİ
Türk Psikoloji Dergisi | Genel Merkez

Türk Psikoloji Dergisi


Türk Psikoloji Dergisi

Cilt 38 (2023) - Sayı 91

Kapak - Künye - İçindekiler


Algılanan İş Güvencesizliği ve İş Arama Davranışı: İş Doyumu, Duygusal Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetinin Aracı Rol


Yazar : Ümran Yüce-Selvi, Nebi Sümer

Özgül Öğrenme Güçlüğünün Kapsamlı Klinik Değerlendirilmesinin Önemi


Yazar : Cihat Çelik, Gülsen Erden, Selma Tural Hesapçıoğlu

Otobiyografik Bellek İşlevleri ile Gelecek Zaman Algısı Arasındaki İlişkide Zaman Yöneliminin Aracı Rolü


Cilt 37 (2022) - Sayı 90

Kapak - Künye - İçindekiler


Ekonomik Güçlükler ile Evlilik Niteliği Arasındaki Bağlantıların Aile Stres Modeli Çerçevesinde İncelenmesiExamining the Link Between Economic Hardship and Marital Quality in the Framework of the Family Stress Model


Yazar : Hikmet Şahin, Ayşen Güre

Psikodinamik Psikoterapide Duygular ve Belirtisel Değişim Boylamsal bir ÇalışmaEmotions and Symptom Change in Psychodynamic Psychotherapy: A Longitudinal Study


Yazar : Alev Çavdar

Öz Tiksinme ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Kendini Gizlemenin Aracı RolüThe Mediating Role of Self-Concealment in the Relationship between Self-Disgust and Psychological Symptoms


Yazar : Asiye Yıldırım, Başak Bahtiyar

“Anababalık Destek Programının” Anababalık Tutum ve Davranışları, Anababalık Yetkinliği ve Anababalık Stresi Üzerindeki EtkililiğiThe Efficacy of “Parenting Support Program” on Parenting Attitudes and Behaviors, Parenting Efficacy and Parenting Stress


Yazar : Mustafa Eşkisu, Emine Gül Kapçı

Evlilik: Sistemi Meşrulaştırma Kuramı Açısından Bir İncelemeMarriage: An Examination in Terms of System Justification Theory


Yazar : Özge Akbalık Doğan, Derya Hasta

Koronavirüs (COVID-19) Salgınına Yönelik Örgütsel Önlemler ile Örgütsel Güven ve Duygusal Bağlılık Arasındaki İlişkilerde Nörotikliğin RolüOrganizational Measures for the Coronavirus (COVID-19) Outbreak, Organizational Trust and Affective Commitment: The Moderating Role of Neuroticism


Yazar : Ferhat Ayyıldız, Yasemin Kuş, Duygu İrem Çam
Cilt 37 (2022) - Sayı 89

Kapak - Künye - İçindekiler


Yaklaşma Hızının Görsel Kontrolü: Optik Değişkenler, Kontrol Stratejileri ve Taşıt Dinamiklerinin EtkisiVisually-Guided Braking: The Optical Variables, Control Strategies and the Effect of Vehicle Dynamics


Yazar : Didem Kadıhasanoğlu

Ergenlerde Olumsuz Tepkisellik Mizaç Boyutu ve Anne Kabul- Reddinin Yıkıcı Davranışlar Üzerine Etkisinin Farklılaşmış Hassasiyet Modeli Çerçevesinde İncelenmesiExamination of the Effects Negative Reactivity and Maternal Acceptance-Rejection on Disruptive Behaviors within the scope of Differential Susceptibility Model among Adolescents


Yazar : Melikenaz Yalçın, Çiğdem Günseli Dereboy

Çocuk Cinsel İstismarını Önlemede “Dersimiz: Güvenli İlişkiler” Programının Etkililiğinin DeğerlendirilmesiEvaluation of the Effectiveness of the “Our Lesson: Safe Relationships” Program in Preventing Child Sexual Abuse


Yazar : Duygu Eslek, Türkan Yılmaz Irmak

Borderline Kişilik Özellikleri Çerçevesinde Aile Öngörülemezliği, Benlik Belirginliği ve Savunma Mekanizmalarının İncelenmesiAn Investigation of Family Unpredictability, Defense Mechanisms and Self-Concept Clarity in the Context of Borderline Personality Traits


Yazar : Ahmet Hamdi İmamoğlu, Yıldız Bilge

Ergenlerde Bağlanma, Dürtüsellik ve Ana-Baba Aracılığının Problemli İnternet Kullanımına EtkisiProblematic Internet Usage on Adolescents


Yazar : Derya Atalan Ergin, Emine Gül Kapçı

Sosyal Tamponun Sıçanlardaki Davranışsal EtkileriThe Behavioral Effects of Social Buffering in Rats


Yazar : Güneş Ünal, Elif Gizem Kain
Cilt 36 (2021) - Sayı 88

Kapak - Künye - İçindekiler


Aracılık Modellerinin Analizinde Yeni Yaklaşım: Baron ve Kenny’nin Yöntemi Hâlâ Geçerli mi?A New Approach for Mediation Analysis: Is Baron and Kenny’s Method Still Valid?


Yazar : Sait Gürbüz, Mehmet Emin Bayık

Minimal Grup Durumunda Kullanılan Stratejiler, Sosyal Normlar ve Öz SaygıDistribution Strategies in Minimal Group Paradigm, Social Norms, and Self-Esteem


Yazar : Emir Üzümçeker, Serap Akfırat

Çocuk İstismarı ve İhmalinin Ardından Dayanıklılık: Başa Çıkma Stratejilerinin Aracılık EtkisiResilience Following Child Abuse and Neglect: Mediating Role of Coping Strategies


Yazar : Türkan Yılmaz Irmak

Rekabetçi Mağduriyet Algısını Yordamada Gruplar Arası Arkadaşlıklar, Dış Grubun Bakış Açısını Alma ve İç Grupla Özdeşleşmenin RolüThe Role of Cross-Group Friendships, Outgroup Perspective-Taking, and Ingroup Identification on Competitive Victimhood Beliefs


Yazar : Sabahat Çiğdem Bağcı, Zeynep Ecem Piyale, Selin Karaköse, Ezgi Şen

Gelişimsel Düzenleme Modellerinde Önerilen Süreçler ve İyilik Hali Arasındaki İlişkilerin Beliren Yetişkinlerde İncelenmesiThe Investigation of the Relationships between Developmental Regulation Processes and Well-being in Emerging Adulthood


Yazar : Deniz Kurt, Zehra Uçanok

Cinsel Yönelim Ayrımcılığının İş Alanında İncelenmesi: Deneysel Bir ÇalışmaInvestigation of Sexual Orientation Discrimination at Work Setting: An Experimental Study


Yazar : Asmin Güneş Karakaş, Selin Metin-Camgöz, İrem Metin-Orta
Cilt 36 (2021) - Sayı 87

Kapak - Künye - İçindekiler


Dindarlık ile Politik Güven Arasındaki İlişkide Yetkecilik ve Sistemi Meşrulaştırmanın Aracı RolüThe Mediating Role of Authoritarianism and System Justification in the Relationship between Religiosity and Political Trust


Yazar : Burçak Sönmez, Derya Hasta

Okulöncesi Çocuklarda Hazzı Erteleme Davranışının Cinsiyet ve Annelerin Ebeveynlik Tutumları Açısından İncelenmesiExamination of Delay of Gratification of Preschool Children in Relation to Parenting Attitudes and Gender


Yazar : Rahmi Can, Funda Kutlu

Annelerin Çocuklarıyla Duygu İçerikli Konuşmaları: Annelerin Duygulara İlişkin İnançları ve Çocuğun Duygu Düzenleme Becerileri ile İlişkisiMother-Child Emotion Talk: Its Relation with Mothers’ Beliefs About Emotions and Emotion Regulation Skills of Children


Yazar : A. Elif Işık Uslu, Figen Turan

Çocukların Haz Erteleme Etkinliğindeki Olumsuz Duyguları ve Özdenetim Becerileriyle İlişkili Anne DavranışlarıMaternal Responses that Predict Children’s Negative Emotions and Self-Regulation in a Delay Task


Yazar : Feyza Çorapçı, Nuray Mustafaoğlu Çiçek

Sosyal Kaygı Belirtilerini Azaltmaya Yönelik Birleştirilmiş Bilişsel Yanlılık Değişimleme Çalışması: Deneysel Bir AraştırmaCombined Cognitive Bias Modification for Social Anxiety Symptoms: A Randomized Controlled Trial


Yazar : Volkan Koç, Sedat Işıklı

Olumsuz Yaşam Olayları, Anne-Ergen İlişkisi ve Ergen Uyumu Arasındaki İlişkiler: Bir İzleme ÇalışmasıThe Associations Among Negative Life Events, Mother-Adolescent Relationship and Adolescents’ Adjustment: A Follow Up Study


Yazar : Aysun Ergül-Topçu, Ayşen Güre
Cilt 35 (2020) - Sayı Özel Sayı

Kapak - Künye - İçindekiler


Editoryal Grup Dinamikleri Bağlamında Çatışma Çözümü ve Barış İnşası


Orta Öğretim Öğrencilerinde Barışın Sosyal TemsilleriSocial Representations of Peace among Secondary Education Students


Yazar : Aydın Bayad, Elif Sakin, Sevim Cesur

İnsanlıktan Uzaklaştırmanın Barış Sürecini Destekleme Niyeti Üzerindeki EtkisiThe Effect of Infrahumanization on Support for Intergroup Peace Intentions


Yazar : Ahmet Demirdağ, Derya Hasta

Sur’un Kamulaştırılması Üzerine Kimin Ne Söylediği Verilen Bilgiye Yönelik Değerlendirmeyi ve Kolektif Suçluluğu Etkiler mi?Does “Who Says What Regarding the Expropriation of Sur” Has an Influence on the Evaluation of the Message and Collective Guilt?


Yazar : Leman Korkmaz, Dicle Rojda Tasman

Kürt Üniversite Öğrencilerinin Kimlik Yönetim Stratejileri ve Dış-Grup Tarafgirliğinin Kimlikle İlgili Eylem ve Hedeflerle İlişkileri: Açık ve Örtük Ölçümlerle Bir İncelemeThe Relationship Between Identity Management Strategies and Outgroup Favouritism of Kurdish University Students and Identity-Related Actions and Goals: A Study with Explicit and Implicit Measurements


Yazar : Kenan Alparslan, M. Ersin Kuşdil

Suriyeli Mültecilerden Algılanan Tehditte Kent Kimliği ve Değerlerin Rolü: Yerli Göçmen PerspektifiThe Role of City Identity and Values in Perceived Threat from Syrian Refugees: Internal Migrant Perspective


Yazar : Kıvanç Konukoğlu, Ezel Üsten, Derya Güngör

İçgrup Kimlikle Özdeşleşmenin Dışgrup Tutumlar ve Davranışsal Eğilimler Üzerinde Etkisi: Kıbrıs ve Türkiye ÖrneğiThe Effect of Ingroup Identification on Outgroup Attitudes and Behavioral Tendencies: Examples of Cyprus and Turkey


Yazar : Sabahat Çiğdem Bağcı, Şenel Hüsnü Raman
Cilt 35 (2020) - Sayı 86

Kapak - Künye - İçindekiler


Travma ve Obsesif-Kompulsif Belirtiler: Dünyaya İlişkin Varsayımlar ve Obsesif İnanışların RolüTrauma and Obsessive-Compulsive Symptoms: The Role of Worldview Assumptions and Obsessive Beliefs


Yazar : Cansu Alsancak-Akbulut, Elif Barışkın

Yakın İlişkilerde Algılanan Duyarlılığın Yaş Farklılıkları ve Psikolojik Esenlik ile İlişkisiAge Differences in Perceived Responsiveness in Close Relationships and Its Links to Psychological Well-Being


Yazar : Duygu Taşfiliz, Ece Sağel Çetiner, Emre Selçuk

Bilgi İletişim Teknolojisi Kullanım Düzeyi ve Motivasyonlarının Bilişsel Yetilerle İlişkisiThe Relationship between Information and The Level of Communication Technology Use, Motivations and Cognitive Abilities


Yazar : Mine İmren, Hasan Gürkan Tekman

Otobiyografik Hatırlamanın Duygu Düzenleme İşlevinin İncelenmesiEmotion Regulation Function of Autobiographical Remembering


Yazar : Sezin Öner, Sami Gülgöz

Türkiye’de Anne Bakım Verme Davranışlarındaki Farklılıklar ve Bu Farklılıkların Psikolojik Stresle İlişkisi: Bir Doğal Gözlem ÇalışmasıNaturally Occurring Variations in Maternal Caregiving in Turkey and Associations with Psychological Distress: An Observational Study


Yazar : Özlü Aran, Ayşe Büşra İplikçi, Emre Selçuk, Gül Günaydın

Algılanan En Etkin Liderlik: Lidere ve Çalışana Bağlı Özelliklerin Rolünü AnlamakPerceived Leadership Effectiveness: Understanding the Role of Subordinate and Leader Related Characteristics


Yazar : Ezgi Demircioğlu Nayır, Aysu Gökalp, Reyhan Bilgiç
Cilt 35 (2020) - Sayı 85

Kapak - Künye - İçindekiler


Ekonomik Güçlük, Eşler Arasındaki Çatışma ve Ergenlerin Problem Davranışları: Bir İzleme ÇalışmasıEconomic Strain, Marital Conflict and Adolescent’s Problem Behaviors: A Follow-up Study


Yazar : Zeynep Çakmak, Ayşen Güre

Yetişkinlerde Sağlık Kaygısı ile İlişkili Değişkenlerin Bilişsel Davranışçı Model Kapsamında İncelemesiExamination of the Factors Related to Health Anxiety among Adults within the scope of Cognitive Behavioral Model


Yazar : Özlem Yılmaz, Gülay Dirik

Tek-denekli Deneysel Araştırmalarda Etki Büyüklüğü Hesaplama: Örtüşmeyen Veriye Dayalı Yöntemlerin İncelenmesiEffect Size Calculations in Single-Case Experimental Research Design: An Investigation of Nonoverlap Methods


Yazar : Salih Rakap, Şerife Yücesoy-Özkan, Sinan Kalkan

Evli Çiftlerde Bağlanma Boyutları ile Evlilik Doyumu Arasındaki İlişkide Evlilik Gücünün Aracı RolüThe Mediating Role of Marital Power on the Relationship between Attachment Dimensions and Marital Satisfaction among Married Couples


Yazar : Meryem Kaynak Malatyalı, Ayda Büyükşahin Sunal

Öz Yeterlik ile Genel Not Ortalaması Arasındaki İlişkide Akademik Bütünleşme ve Zaman Yönetiminin RolüThe Relationship between Self-efficacy and GPA: The Roles of Academic Engagement and Time Management


Yazar : Nevra Cem Ersoy, Mehmet Peker

Olumlu Ebeveyn Davranışlarını Artırmaya Yönelik Video-Geri Bildirimli Müdahale Programının Anne Duyarlığı Üzerindeki Etkisinin Türkiye’de İncelenmesiThe Effects of Video-feedback Intervention to Promote Positive Parenting and Sensitive Discipline for Maternal Sensitivity in Turkey


Yazar : Nebi Sümer, İrem Metin-Orta ve ark.
Cilt 34 (2019) - Sayı 84

Kapak - Künye - İçindekiler


Kim Ebeveyn? 12-Yaş Çocuklarının Ebeveynleşme Davranışlarını Yordayan EtkenlerWho is the Parent? Predictors of 12-year-olds’ Parentification Behaviors


Yazar : Ayşe Büşra İplikçi, Başak Şahin Acar

Üniversite Öğrencilerinde Alkol Kullanımını Yordayan Koruyucu Etkenlerin Bağlamsal Kuram Üzerinden AraştırılmasıProtective Factors Associated with Alcohol Use among College Students: A Contextual Perspective


Yazar : Gizem Erdem

Birey Düzeyinde Göreli Yoksunluk ve Öznel Esenlik Arasındaki Dolaylı İlişkiIndirect Relationship between Egoistic Relative Deprivation and Subjective Well-Being


Yazar : Fatih Özdemir, Burcu Tekeş Bengi, Öner-Özkan

Psikoterapi Süreçlerinde Danışan ve Terapistlerin Seans Etkisi Açısından KarşılaştırılmasıComparison of Clients and Therapists in Terms of Session Impact in Psychotherapy Processes


Yazar : Sait Uluç, Burcu Korkmaz, Gonca Soygüt Pekak

Bellek Süreçlerinin Hayatta Kalma, Ölüm ve Mutluluk Bağlamlarında DeğerlendirilmesiComparison of Contexts of Survival, Happiness and Death With Respect To Memory Functions


Yazar : Filiz Sayar

Psikolojik Belirti ve Duygulanımda Özgün Yönelim, Umut ve Canlılığın Rolü: Bir Klinik Örneklem İncelemesiThe Role of Authentic Orientation, Hope and Vitality in Psychological Symptoms and Affect: Investigation in a Clinical Sample


Yazar : Bilge Yalçındağ, Yasemin Kahya
Cilt 34 (2019) - Sayı Özel Sayı

Kapak - Künye - İçindekiler


Motivasyon, Deneyime Açıklık ve Örgütsel Bağlılık: Değişime İlişkin Tutumların Aracılık RolüMotivation, Openness to Experience, and Affective Commitment: The Mediating Role of Attitudes towards Change


Yazar : Sait Gürbüz, Mehmet Emin Bayık

Kişisel Gelişim Olanaklarına İlişkin Kişi-Kurum Değer Uyumunun İşe Adanmışlık ile İlişkisi: Çalışma Süresinin RolüThe Effect of Person Organization Value Congruence Regarding Organizational Opportunities for Personal Development on Work Engagement: Moderating Role of Organizational Tenure


Yazar : Mehmet Peker, Nevra Cem Ersoy, Muazzez Deniz Giray

Hangi Lider, Kurumda Kalmayı Nasıl Sağlıyor? Çok Boyutlu İş Motivasyonunun Aracı RolüWhich Leader Makes Us Stay and How? The Mediating Role of Multidimensional Work Motivation


Yazar : Aslı Göncü Köse, U. Baran Metin

Takım Kolektivizminin Performans ve Vatandaşlık Davranışına Etkisi: Takım Arkadaşı İşlem Adaletinin Aracılık RolüThe Effect of Team Collectivism on Performance and Citizenship Behavior: The Mediating Role of Peer Procedural Justice


Yazar : Arzu Sert Özen, Meral Elçi

Üç Boyutlu Vatandaşlık Performansı Modelinin Türkiye’de Yapı Geçerliği ve ÖncülleriConstruct Validity and Predictors of Three-Dimensional Citizenship Performance in Turkey


Yazar : Savaş Ceylan, Canan Ergin

Yönetici ile Çalışan Duygusal Tükenmişliği Arasındaki İlişki: İşlemsel Adaletin RolüThe Relationship Between Supervisor and Employee Emotional Exhaustion: The Role of Procedural Justice


Yazar : Engin Bağış Öztürk, Gökhan Karagonlar
Cilt 34 (2019) - Sayı 83

Kapak - Künye - İçindekiler


Sosyal Kimliğe Atfedilen Motivasyon Kaynakları ve Gruplar Arası TutumlarMotivations Attributed to Having a Social Identity and Intergroup Attitudes


Yazar : Nagihan Taşdemir

Örgütsel Çatışmaya Yönelik Bir Günlük Çalışması: Çatışmanın Olumsuz Etkilerini Artıran UnsurlarA Diary Study on Organizational Conflict: Augmenters of the Negative Effects of Conflict


Yazar : H. Tuğba Erol-Korkmaz

Ardışık İki Dilli Yetişkinlerde Ünlü Fonemlerin AlgılanmasıPerception of Vowels in Sequential Bilinguals


Yazar : Doğu Erdener, Denis Burnham

Zarardan Kaçınma, Tekrarlayıcı Düşünme, Kontrol Odağı ve Depresif Belirtiler Arasındaki İlişkiler: Durumsal Aracılık ModeliThe Relationships among Harm Avoidance, Repetitive Thinking, Locus of Control and Depressive Symptoms: A Moderated Mediation Model


Yazar : Servet Kaçar-Başaran, Baran Özyağcı, Haluk Arkar

Ebeveyn Çatışması ve Ergenin Uyum Sorunları Arasındaki İlişkiler: Anne Babanın Kontrol Uygulamalarının Aracı RolüThe Relation between Interparental Conflict and Adolescent’s Adjustment Problems: The Mediator Role of Parental Control Practices


Yazar : Melike Sayıl, Yeliz Kındap Tepe, Asiye Kumru

Örtük Markov Analizlerinde Model Seçimi Üzerine Bir Monte Carlo Simülasyon ÇalışmasıA Monte Carlo Simulation Study on Model Selection in Latent Markov Models


Yazar : Duygu Güngör, Selva Ülbe, Samet Baş
Cilt 33 (2018) - Sayı 82

Tiksinti, Öfke, Utanma, Üzüntü ve Mutluluk Duygularını Tetikleyen Durumlar ve SenaryolarConditions and Scenarios Eliciting Emotions of Disgust, Anger, Shame, Sadness and Happiness

 


Yazar : Şebnem Akan, Elif Barışkın

Ruh Sağlığı Çalışanlarının Yaşam Boyu Şiddet DeneyimleriLifetime Experiences of Violence Among Mental Health Professionals


Yazar : Asil Ali Özdoğru, Ömer Akgül

Öfkeyi Yordamak: Bağlanma ve Öfke Boyutları Arasında Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı RolüPredicting Anger: Early Maladaptive Schemas as Mediators between Attachment and Anger Dimensions


Yazar : Ayperi Haspolat, Meltem Anafarta Şendağ

Olumlu ve Olumsuz Duygulanımın Tekrarlanan Ölçümlerde Kişi-İçi GüvenirliğiWithin-Person Reliability of Positive and Negative Affect in Repeated Measurements


Yazar : Ali Can Gök, Emre Selçuk, Tülin Gençöz

Çocukların Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Dâhil Etme YargılarıChildren’s Social Inclusion Judgments in the Context of Gender


Yazar : Buse Gönül, Başak Şahin Acar

Kodlama Öncesi veya Geri Getirme Öncesi Sevk Edilen Korku ve Kızgınlık Duygularının Tanıma Belleği Performansına EtkileriEffects of Fear vs. Anger on Recognition Memory when Emotion is Induced Before Encoding or Before Retrieval


Yazar : Aycan Kapucu, Elvan Arıkan İyilikçi, Seda Eroğlu, Sonia Amado

Kapak - Künye - İçindekiler


Cilt 33 (2018) - Sayı 81

Kapak - Künye - İçindekiler


Kültürlerarası Bağlamda Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyetin Başarı Motivasyonu Üzerindeki EtkisiSex and Gender Differences in Achievement Motivation across Cultures


Yazar : İrem Uz, Markus Kemmelmeier, Cansu Paksoy, Krum Krumov, Ulrich Kühnen, Elena Volkova, Olga Gluzdova, Andre P. Walton

Ebeveynleşme ile Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkide Cinsiyetin ve Ebeveynleşmeden Algılanan Yararın RolüThe Effect of Perceived Benefit and Gender Differences on the Relationship Between Parentification and Psychological Symptoms


Yazar : Duygu Köyden, Sait Uluç

Mika ile Kendimi Korumayı Öğreniyorum: Cinsel İstismarı Önleme Programının EtkililiğiI’m Learning to Protect Myself with Mika: Efficacy of Sexual Abuse Prevention Program


Yazar : Türkan Yılmaz, Irmak Rukiye Kızıltepe, Şeyda Aksel, Duygu Güngör, Duygu Eslek

Türkçe Kelimelerin Serbest Çağrışım Normları Üzerine Güvenirlik ve Geçerlik ÇalışmasıA Study on the Reliability and Validity of the Turkish Free Association Norms


Yazar : Ümit Akırmak, Mehmet Altan Orhon

Erken Dönem Uyum Bozucu Şemalar ve Yalnızlığın Üniversite Uyum Düzeyi ile İlişkisiRelationship of Early Maladaptive Schemas and Loneliness with University Orientation


Yazar : Aylin Demirli Yıldız

Çocukluk Çağı Örselenme Yaşantıları ve Sürekli Kaygı Arasındaki İlişkide Bilinçli Farkındalığın RolüThe Role of Mindfulness between Childhood Abuse and Trait Anxiety


Yazar : Gizem Cesur, Neslihan Sayraç, Ece Korkmaz
Cilt 32 (2017) - Sayı 80

Lidere Yakın Olmanın Dayanılmaz Hafifliği: Lider-Üye Etkileşimi, Görev Performansı, Tecrübe ve Terfi Edebilirlik Arasındaki İlişkilerin TestiThe Unbearable Lightness of Being Close to A Leader: Exploring the Relationships between Leader Member Exchange, Task Performance, Tenure and Promotability


Yazar : Sait Gürbüz, Özgür Ayhan

Algılanan Ebeveynlik Biçimleri ile Bozulmuş Yeme Tutumu Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyumsuz Şemaların ve Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı RolüThe Mediating Role of Early Maladaptive Schemas and Emotion Regulation Difficulties in the Relationship between Perceived Parenting Styles and Disordered Eating Attitudes


Yazar : Seda Sapmaz Yurtsever, Serap Tekinsav Sütcü

Sosyal Baskınlık Yönelimi Ahlaki Standartları Farklı Ahlaki Temeller Boyunca Perdeliyor: Ahlaki Geri Çekilmede Bireysel FarklılıklarSocial Dominance Orientation Veils Moral Standards Across Different Moral Foundations: Individual Differences in Moral Disengagement


Yazar : Özgen Yalçın

Etnik ve Ulusal Kimlikler ile Dış Grup Tutumları İlişkisinde Çatışma Algısı ve Dış Gruba Sorumluluk YüklemeEthnic and National Identities: Links to Outgroup Attitudes via Attribution of Responsibility and Perceived Interethnic Conflict


Yazar : Sabahat Çiğdem Bağcı, Elif Çelebi

Özgünlük ve Psikolojik Belirti Düzeyi Arasındaki İlişkide Psikolojik İhtiyaç Doyumunun Aracı Rolü: Bir Yapısal Eşitlik ModeliThe Mediator Role of Psychological Need Satisfaction on the Relationship between Authenticity and Psychological Symptoms


Yazar : Yasemin Kahya, Burcu Korkmaz

Gençler Arasında İntihar Düşüncesi, Girişimi ve TutumlarıSuicidal Ideation, Attempts and Attitudes in Youth


Yazar : Mehmet Eskin

Kapak - Künye - İçindekiler


Meme Kanseri Tanısı Almış Çalışan Kadınlarda Damgalanma ve Bilinçli Farkındalık ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişkiler: Psikolojik Esnekliğin Düzenleyici RolüThe Relations Between Stigmatization and Mindfulness with Psychological Well-Being Among Working Women Diagnosed with Breast Cancer: The Role of Resilience


Yazar : Hatem Öcel
Cilt 32 (2017) - Sayı 79

Düşük Sosyo-Ekonomik Düzeydeki Ergenlerde Olumsuz Yaşam Olayları, Özdenetim Becerisi ve Problem DavranışlarNegative Life Events, Behavior Problems and Self-Regulation of Adolescents from Low Socio-Economic Status


Yazar : Güntülü Tercanlı, Metin Mehmet Harma, Gülbin Gökçay, Reyhan Bahçivan-Saydam

Duygu Sosyalleştirmenin Çocuklarda Gözlenen Davranış Sorunlarına KatkısıEmotion Socialization’s Contribution to Variance of Children’s Observed Behavior Problems


Yazar : Esra Güven, Gülsen Erden

Hidroelektrik Santrallerine İlişkin Tutumlar: Sistemi Meşrulaştırma, Kontrol Odağı ve Yükleme Karmaşıklığı Açısından Bir DeğerlendirmeAttitudes towards Hydroelectric Power Plants: An Evaluation in terms of System Justification, Locus of Control, and Attributional Complexity


Yazar : Derya Hasta, Ayşe Ilgın Sözen

TV Dizilerinde Yer Alan Karakterlerle Kurulan Parasosyal Etkileşim: Evlilik Doyumu, Psikolojik Belirtiler ve Bazı Sosyo-demografik Değişkenler Açısından DeğerlendirmeParasocial Interaction with The Characters in TV serials: A study on marriage satisfaction, psychological symptoms and other socio-demographic variables


Yazar : Ayşegül Durak Batıgün, Ayda Büyükşahin Sunal

Ebeveyn Kabul/Reddi ile İntihar Olasılığı Arasındaki İlişkide Yaşam Amaçlarının Aracı RolüThe Mediating Role of Life Goals in the Relationship Between Parent Acceptance/Rejection and Suicide Probability


Yazar : Büşra Aslan, Ayşegül Durak Batıgün

Üstün Yetenekli Çocuklarda WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV Zekâ Puanlarının KarşılaştırılmasıComparison of WISC-R and WISC-IV Intelligence Scores in Gifted Children


Yazar : İbrahim Yiğit, Cihat Çelik, Gülsen Erden

Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Bağıntılarının Kültür içi ve Kültürlerarası KarşılaştırılmasıA Cross-Cultural and Within-Culture Comparison of Child-Rearing Practices and Their Correlates


Yazar : Ayşe Ayçiçeği Dinn, Diane Sunar
Cilt 31 (2016) - Sayı 78

Stresle Başa Çıkmada İç Kontrol Odağının Yordayıcı Gücü ve Psikolojik Sermayenin Aracılık RolüThe Predictive Power of Internal Locus of Control on Coping with Stress and Mediating Role of Psychological Capital


Yazar : Haluk Erdem

Trafik ve Stres: Stres ile Trafikte Öfke İfadesi Arasındaki İlişkide Sürücü Öfke Düşüncelerinin Aracı RolüStress and Traffic: The Mediating Role of Driver’s Angry Thoughts on the Relationship between Stress and Driving Anger Expression in Traffic


Yazar : Yeşim Yasak, Ayşegül Durak Batıgün, Burcu Eşiyok

Farklı Türdeki Özgecil Davranışların Erken Gelişimi: Paylaşma, Yardım Etme ve Bağış YapmaEarly Development of Different Forms of Altruism: Sharing, Helping and Donating


Yazar : Diane Sunar, Pınar Engin Fidancı

Acil Yardım Çalışanlarında Travma, Tükenmişlik ve Yaşam Doyumu İlişkilerinde Stresle Başa Çıkmanın Moderatörlük RolüTrauma among Rescue Workers: Do Coping Strategies Moderate the Relationship between Traumas, Burnout and Life Satisfaction among Ambulance Personnel?


Yazar : Başak Saraçoğlu Eroğlu, Selma Arıkan

Sosyal Hiyerarşi: Cinsel Şiddet Mitlerini AnlamakSocial Hierarchy: Understanding of Sexual Aggression Myths


Yazar : Güliz Gülçin Çamaş, Gülgün Meşe

Zaman Yönelimi ile İlişki Problemlerine Verilen Tepkiler Arasındaki İlişkide İlişki Doyumunun Aracı RolüThe Mediator Role of Relationship Satisfaction on The Relation between Time Perspective and Responses to Romantic Relationship Dissatisfaction


Yazar : Fatma Yaşın, Ayda Büyükşahin Sunal
Cilt 31 (2016) - Sayı 77

Kişilik Bozukluğu İnanışlarının Kişilerarası Döngüsel Model Üzerindeki TemsiliRepresentations of Personality Disorders Beliefs on Interpersonal Circumplex Model


Yazar : Miray Akyunus, Tülin Gençöz

Yardım Çalışanlarında Üstlenilmiş Travma, İkincil Travmatik Stres ve Tükenmişliğin DeğerlendirilmesiEvaluation of Vicarious Trauma, Secondary Traumatic Stress and Burnout in Aid Workers


Yazar : Gökce Gürdil Birinci, Gülsen Erden

Sağlık İnanç Modeli Çerçevesinde Gençlerde Kondom Kullanımını Etkileyen FaktörlerFactors Affecting Condom Use in Young People in the Frame of Health Belief Model


Yazar : Sinem Cankardaş, Ahmet Tosun

İnternet Bağımlılığı ve İlişkili Psiko-Sosyal Değişkenler: Aleksitimi Açısından Bir DeğerlendirmeInternet Addiction and Related Psycho-Social Variables: An Analysis Regarding Alexithymia


Yazar : Kuntay Arcan, Çağla Begüm Yüce

Örgütsel Adalet ve Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisi: Türkiye’de Yapılan Araştırmalar Üzerinden Bir Meta AnaliziOrganizational Justice and Organization Citizenship Behavior Relationship: A Meta-Analysis on Studies in Turkey


Yazar : Sait Gürbüz, Özgür Ayhan, Mahmut Sert

Örgütsel Bağlılık ve İş Doyumu İlişkisinin Meta Analiz YöntemiyleA Meta-Analytic Examination of the Relationship between Organizational Commitment and Job Satisfaction


Yazar : İlksun Didem Ülbeği, Azmi Yalçın
Cilt 30 (2015) - Sayı 76

Otobiyografik Bellekte Aşırı Genelleme: Çocukluk Örselenme Yaşantılarının Otobiyografik Bellek Açısından İncelenmesiThe Overgenerality in Autobiographical Memory: The Investigation of Autobiographical Memory with The Childhood Trauma


Yazar : Gülşen Kaynar, Nurhan Er

Türkçede McGurk İllüzyonuThe McGurk Illusion in Turkish


Yazar : Doğu Erdener

Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Sözel Olmayan İpuçları ile Aktarılan Duyguları Algılama BecerileriPerceiving Nonverbal Cues of Affect in Children with Learning Disabilities


Yazar : Burcu Kılıç Tülü, Cevriye Ergül

“Farkındalık” Üzerine Üç Araç: Psikolojik Farkındalık, Bütünleyici Kendilik Farkındalığı ve Toronto Bilgece Farkındalık ÖlçekleriThree Assessment Scales on Awareness: Psychological Mindedness, Integrative Self Knowledge and Toronto Trait Mindfulness Scales


Yazar : Nesrin Hisli Şahin, Zuhal Yeniçeri

Öznel İyi Oluşun Yordanmasında Sabit Kişilik Örüntüsü: Psikolojik Sermayenin Aracılık RolüThe Pattern of Stable Personality in Predicting the Subjective Well-Being: The Mediating Role of Psychological Capital


Yazar : Fatih Çetin, Hakan Turgut, H. Cenk Sözen

Okuma Güçlüğü Olan ve Olmayan Öğrencilerin Cümle Anlama Becerilerinin İncelenmesiExamining the Sentence Comprehension Skills of Students with and without Reading Difficulties


Yazar : Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın, Paul Miller
Cilt 30 (2015) - Sayı 75

Bir Grup Süreci Olarak Akran Zorbalığı: Katılımcı Rollerinin Cinsiyet ve Sosyal Statü Açısından İncelenmesiBullying as a Group Process: Investigation of Participant Roles in Terms of Social Status and Gender


Yazar : Aysun Ergül Topçu, Ali Dönmez

Örgütsel Özdeşim ve Duygusal Bağlılığın Öncülleri Bağlamında KarşılaştırılmasıA Comparison of the Antecedents of Organizational Identification and Affective Commitment


Yazar : Evrim Güleryüz, Orhan Aydın

Görgü Tanıklığında Olay Sonrası Yanlış Bilginin Etkisi Kategori Kuvvetine Göre Değişir mi?Does Semantic Association Play a Role in Post-Event Misinformation Effect?


Yazar : İlyas Göz, Serra Tekin, Ayşe Ayçiçeği Dinn

Çocukluk Çağı İstismar Yaşantıları ile Genel Psikolojik Sağlık Arasındaki İlişkide Erken Dönem Uyum Bozucu Şemaların Aracı RolüThe Mediating Role of Early Maladaptive Schemas in the Relationship between Childhood Abuse Experiences and Psychological Wellbeing


Yazar : İbrahim Yiğit, Gülsen Erden

Üstbilişsel Süreçlerde Yaşa Bağlı DeğişikliklerAge Related Changes in Metacognitive Processes


Yazar : Metehan Irak, Dicle Çapan, Can Soylu

Psikolojik Dayanıklılığın Açıklanmasında Beş Faktör Kişilik Özelliklerinin Rolü: Bir Kanonik İlişki AnaliziThe Role of Big Five Personality on Predicting the Resilience: A Canonical Relation Analysis


Yazar : Fatih Çetin, Hakkı Okan Yeloğlu, H. Nejat Basım
Cilt 29 (2014) - Sayı 74

Psikolojik Yardım Alma Niyetini Yordamada Demografik, Bireysel ve Çevresel FaktörlerDemographic, Individual, and Environmental Factors as Predictors of Intention to Seek Psychological Help


Yazar : Nursel Topkaya

Yükseköğretime Öğrenci Seçmede ve Yerleştirmede Kullanılan Sınavların Oluşturduğu Risk Faktörlerinin Okul Başarısı Üzerindeki EtkileriThe Risk Factors Caused by Exams Used for Student Selection and Placement into Higher Education on the Academic Performance


Yazar : Hatice Kumandaş, Ömer Kutlu

Birey-Çevre Uyumu: Çalışanların Örgüt Uyumlarının Yaşama İlişkin Doyum ve İşten Ayrılma Niyetiyle İlişkisiPerson-Environment Fit: Relationship between Person-Organization Fit, Life Satisfaction and Turnover Intentions


Yazar : Doruk Uysal Irak

Duygu Dışavurum Tarzlarının Kavramsallaştırılması ve Ölçümü: Bir Envanter Geliştirme ÇalışmasıConceptualizing and Measurement of Emotional Expression Styles: An Inventory Development Study


Yazar : Arzu Araz, Adnan Erkuş

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Belirtilerinin Elektrofizyolojik Bileşenler ve MMPI-2 Puanlarıyla İlişkisi


Yazar : Arzu Özkan, Ceylan Meral Çulha, Sirel Karakaş

Wisconsin Kart Eşleme Testi ve Olay-İlişkili Beyin Potansiyelleri Arasındaki İlişkilerRelationships between Wisconsin Card Sorting Test and Event-Related Brain Potentials


Yazar : Metehan Irak, Can Soylu, Dicle Çapan

Erken Dönem Uyumsuz Şema Alanları ve Sosyal Fobi Belirtileri: Duygu Düzenleme Güçlüğünün Aracı Rolü Var mı?Early Maladaptive Schema Domains and Social Phobia Symptoms: Is There a Mediator Role of Emotion Regulation Difficulties?


Yazar : Dilay Eldoğan, Elif Barışkın
Cilt 29 (2014) - Sayı 73

Liderlik Stillerinin Duygusal Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetiyle İlişkilerinde Örgütsel Destek Algısının Aracılık Rolü


Yazar : Muazzez Deniz Giray, Deniz N. Şahin

İşiten ve İşitme Engelli Okuyucuların Kelime İşlemleme Becerilerinin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi


Yazar : Birkan Güldenoğlu, Tevhide Kargın, Paul Miller

Ergenlikte Reaktif-Proaktif Saldırganlık, Öfke ve Narsisizm İlişkisi


Yazar : Arzu Aydın, Serap Akgün

Flynn Etkisi’nin Türk Örnekleminde Değerlendirilmesi: WÇZÖ-R ve WÇZÖ-IV Zeka Bölümü (ZB) Puanlarının Karşılaştırılması


Yazar : Sait Uluç, Burcu Korkmaz, Özge Şahin

Mahalleye Bağlılık Düzeyinin Kent Kimliği ile İlişkisi İçinde İncelenmesi


Yazar : Melek Göregenli, Pelin Karakuş, E. Yeşim Özgen Kösten, İrem Umuroğlu

Gelişimsel Dil Bozukluklarında Söz Dizimi Anlama ve Sözel Çalışma Belleği İlişkisinin İncelenmesi


Yazar : Gözde Akoğlu, Funda Acarlar
Cilt 28 (2013) - Sayı 72

Tiyatro Oyuncularının Beş Faktör Modeli Çerçevesinden Kişilik Özelliklerinin İncelenmesi ve Meslek Grubu Profillerinin Oluşturulması


Yazar : Arkun Tatar, Hasan Şahintürk, Gaye Saltukoğlu, Simon Telvi

Ait Olma İhtiyacının ve Haberdar Olmanın Psikolojik Dışlanmaya Gösterilen Tepkiler Üzerindeki Etkileri


Yazar : Orhan Aydın, Deniz Şahin, Hayal Yavuz Güzel, Yasemin Abayhan, Alp Giray Kaya, Savaş Ceylan

“Bir İnsan Çiz Testi” Sonuçlarının Nesiller ve Cinsiyetler Arası Karşılaştırılması: 33 Yıl Sonra


Yazar : Çiğdem Kağıtçıbaşı, Duygu Biricik

Çoklu-Grup Örtük Sınıf Analizi ve Ölçme Eşdeğerliği


Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Olgularındaki Zeka Puanında Dikkatin Rolü


Yazar : Sirel Karakaş, Emel Erdoğan Bakar, Yasemin Işık Taner

Mülakatçıların Kişilik Özellikleri, Olumlu ve Olumsuz Duygu Durumları ve Aday Karşılaştırma Olanağının Seçim Mülakat Sonuçları Üzerindeki Etkisi


Dönüştürücü Liderliğin Türkiye Bağlamında Yeniden Kavramsallaştırılması


Yazar : Zahide Karakitapoğlu Aygün, Lale Gumusluoglu
HAKKINDA


Türk Psikoloji Dergisi (TPD), Türk Psikologlar Derneğinin resmi süreli yayınıdır. Uluslararası hakemli dergi olan TPD, yılda iki kere yayımlanmaktadır.

 

TÜRK PSİKOLOJİ DERGİSİ

Turkish Journal of Psychology

 

Yayın Türü:

Yaygın

 

ISSN:

1300-4433

 

Sahibi:

Türk Psikologlar Derneği adına Cemşafak Çukur

 

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü:

Cemşafak Çukur

 

Türk Psikoloji Dergisi'nde (TPD) görgül araştırma makalelerine yer verilmektedir. Tüm yazılar Amerikan Psikoloji Birliği (APA) tarafından yayınlanan "Publication Manual of American Psychological Association, Sixth Edition (2010)" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe yazım kurallarıyla ilgili yeni bir bilgi sizlere ulaştırılıncaya kadar dergimizin son sayısındaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

 

Tarandığı Endeksler:

  • SSCI
  • PsycLIT
  • PsycINFO
  • Psychological Abstracts
YAYIN KURULU


Yayın Yönetmeni:

Engin ARIK

 

Yardımcı Yayın Yönetmenleri:

Ahmet Çoymak, Müjgan İnözü

 

Teknik Yönetmen:

Murat Genç

 

Akademik Danışmanlar Kurulu (Soyadına Göre Alfabetik Sırada):

Serap Akgün   Cem Şafak Çukur   İ. Volkan Gülüm   Nuray Sakallı Uğurlu
Ayhan Aksu Koç   İhsan Dağ   Ayşen Güre Duru   Dilek Sarıtaş Atalar
I. Ercan Alp   Serdar M. Değirmencioğlu   Gülden Güvenç   F. Melike Sayıl
Sonia Amado   Çiğdem Dereboy   Derya Hasta   Oya Somer
Bilge Ataca   Özlem Dirilen Gümüş   Nesrin Hisli Şahin   Gonca Soygüt Pekak
Nart Bedin Atalay   Aysun Doğan Ateş   Olga S. Hünler   H. Canan Sümer
Zeynep Aycan   Zehra Dökmen   Metehan Irak   Nebi Sümer
Aydan Aydın   Ayşegül Durak Batıgün   Benal İnceer   Deniz Şahin
Orhan Aydın   Levent Dümenci   Elif Kabakçı   Dilek Şirvanlı Özen
H. Belgin Ayvaşık   Derya Durusu Emek Savaş   A. Nuray Karancı   Ayda Tekok Kılıç
Fuat Balcı   Nurhan Er   Sibel Kazak Berument   Yonca Toker
Zeynep Başgöze   Gizem Erdem   Aslı Kılıç   Ahmet Tosun
Gülseli Baysu   Gülsen Erden   G. Tarcan Kumkale   Şennur Tutarel Kışlak
Miri Besken   Doğu Erdener   Asiye Kumru   Zehra Uçanok
Reyhan Bilgiç   Canan Ergin   E. Biran Mertan   Sait Uluç
Işıl Bilican   Adnan Erkuş   Güler Okman Fişek   Tuğba Uzer Yıldız
Ayşecan Boduroğlu   Nevra Cem Ersoy   Ülgen H. Okyayuz   Bilge Yağmurlu
Hale Bolak Boratav   Mehmet Eskin   Ferhunde Öktem   Zuhal Yeniçeri Kökdemir
Ayda Büyükşahin Sunal   Hürol Fışıloğlu   Aslıhan Örs Gevrekci   Ünsal Yetim
Banu Cangöz   Tülin Gençöz   Metin Özdemir   Banu Yılmaz
Hamit Coşkun   Tilbe Göksun   Serap Özer   Perin Yolaç
Hakan Çetinkaya   Melek Göregenli   Türker Özkan    
Deniz Canel Çınarbaş   Sami Gülgöz   Nilay Pekel Uludağlı    
YAYIM İLKELERİ


Türk Psikoloji Dergisi'nde (TPD) ağırlıklı olarak görgül araştırma makalelerine yer verilmektedir. Ayrıca derleme türü yayınlara da (en son alanyazını kapsamlı bir şekilde kapsayan yazılar, meta-analiz çalışmaları, model önerileri, olgu sunuları ve tartışmalar vb.) yer verile­bilmektedir; ancak derleme türü yazılar 1998 yılında Türk Psikoloji Yazıları'nın yayın hayatına başlamasından sonra daha çok bu dergiye yönlendirilmektedir. Tüm yazılar Amerikan Psikoloji Birliği tarafından yayımlanan "Publication Manual of American Psychological Association, Sixth Edition (2010)" adlı kitapta belirtilen yazım ilkelerine uygun olarak yazılmalıdır. Türkçe yazım kurallarıyla ilgili yeni bir bilgi ilan edilinceye dek derginin son sayısındaki yazım kuralları dikkate alınmalıdır.

GENEL İLKELER 

1. Dergiye gönderilecek yazılar, A4 boyutlarında beyaz kağıda üst, alt, sağ ve sol boşluk 2,5 cm. bırakılarak (16 x 24,7'lik alana) çift aralıklı ve düz metin olarak yazılmalıdır (Bu ölçüler, gönderilen tablo ve grafiklerin dergi sayfa boyutları dışına taşmamasını ve daha kolay kullanılmasını sağlayacaktır). Yazılar, http://www.turkpsikolojidergisi.com adresinden dergi veritabanına yüklenmelidir. Ayrıntılı bilgiyi söz konusu internet sitesinde bulabilirsiniz. 

2. Yazılarda Türk Dil Kurumu'nun yazım kılavuzu örnek alınmalı, yabancı sözcükler yerine olabildiğince Türkçe sözcükler kullanılmalıdır. Örneğin, "literatür" kelimesi yerine "alanyazın", "referans" kelimesi yerine "kaynak", "treyt" kelimesi yerine "özellik" kelimeleri kullanılmalıdır. Bunun yanı sıra, Türkçe'de pek alışılmamış sözcükler ve birtakım kavramlar yazıda kullanılırken, yalnızca ilk geçtiği yerde kelimenin yabancı dildeki karşılığı parantez içinde veril­melidir. Örneğin, "Öz Belirleme Kuramı (Self Determination Theory), özerklik (autonomy) ve yetkinlik (competence) ihtiyacının önemini vurgular." şeklinde cümle içinde kullanılabilir. 

3. Yazılar başlık sayfası, özet (Türkçe ve İngilizce) ve anahtar kelimeler, ana metin, kaynaklar, ekler, tab­lolar, şekil başlıkları ve şekiller, yazar notları, yazışma adresi ve genişletilmiş İngilizce özet (summary) bölümlerini içermelidir. Tüm ana başlıklar (örn., yöntem, bulgular) kalın ve düz yazı tipiyle ortalanmış bir şekilde, tüm alt başlıklar ise (örn., katılımcılar, veri toplama araçları) kalın ve italik yazı tipiyle sola yaslı bir şekilde yazılmalıdır. 

a) Başlık Sayfası: Bu sayfada sadece en fazla 10-12 kelimeden oluşan makale başlığı ve kısa başlık (kelimeler arasındaki boşluklar ile beraber en fazla 50 karakter) yer almalıdır. Yazarların adı ve soyadı, unvanı ve çalıştığı kurumu içeren bilgiler internet si­tesinde ayrıca kayıt edilmektedir. Sisteme yüklediğiniz makalede bu bilgilerin kesinlikle bulunmaması gerek­mektedir. 

b) Özet ve Anahtar Sözcükler: Özet, Türkçe ve İngilizce olmak üzere her iki dilde "Özet" ve " Abstract" başlıkları altında 200 kelimeyi geçmeyecek şekilde olmalıdır. Türkçe ve İngilizce özetin her biri yeni bir sayfadan başlamalıdır. 

Anahtar kelimeler (3 ile 10 arasında) Türkçe özetin altında "Anahtar kelimeler" ve İngilizce özetin altında "Key words" başlığı kullanılarak verilmelidir. Anahtar kelimelerin örnek yazım biçimi aşağıda örneklenmiştir: 

Anahtar kelimeler: İnternet bağımlılığı, aleksitimi, benlik saygısı, sosyal destek, yalnızlık 

Key words: Internet addiction, alexithymia, self-esteem, social support, loneliness      

c) Ana Metin: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Görgül makalelerde metin, sırasıyla giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerinden oluşmalıdır. Der­leme türü makalelerde, makalenin içeriğine bağlı olarak bu sıra izlenmeyebilir. Kısa başlık her sayfanın sağ köşesinde, yanında sayfa numarası olacak şekilde tekrarlanmalıdır. Türkçe kısa başlığın yanı sıra İngilizce kısa başlık da genişletilmiş İngilizce özetin her sayfasının sağ köşesinde verilmelidir. Makalenin başlığı ana metnin ilk sayfasında yer almalı ve başlıktan sonra, "Giriş" alt başlığı yazılmadan paragraf ile metne başlanmalıdır. "Yöntem", "Bulgular" ve "Tartışma" bölümleri yeni bir sayfadan başlamamalı, bir bölüm bittikten sonra diğeri aynı sayfada onu izlemelidir.     

Giriş bölümü, yapılan araştırma ile ilgili olarak, alanyazındaki yaklaşım ve bulgular ile araştırmanın amacını içermelidir. Yöntem bölümü örneklem, veri toplama araçları ve işlem olmak üzere 3 alt bölümden oluşmalıdır. Veri toplama araçları tanıtılırken Türkçe metinde ölçeğin yalnızca Türkçe ismi, genişletilmiş İngilizce özette ise ölçeğin yalnızca İngilizce ismi yazılmalıdır. Yazı tipi kalın ve italik olmalıdır. Parantez içinde ölçek adının kısaltması bulunabilir. Veri toplama araçlarının yazım biçimi Türkçe ve İngilizce metin için aşağıdaki şekilde örneklenebilir:

Veri Toplama Araçları

            Rosenberg Benlik Saygısı Ölçeği (R-BSÖ). ...

            Toronto Aleksitimi Ölçeği (TAÖ-20). ...

Materials

            Rosenberg Self-Esteem Scale (R-SES). ...

            20-item Toronto Alexithymia Scale (TAS-20). ...

Bunun yanı sıra, veri toplama araçlarının puanlamasıyla ilgili bilgi verilirken metin içinde "...5'li Likert tipi (1 = Kesinlikle katılmıyorum, 5 = Kesinlikle katılıyorum) bir ölçektir." ya da "...ölçeğin puanlaması "1" (kesinlikle katılmıyorum) ile "5" (kesinlikle katılıyorum) arasında derecelendirilmiştir." şeklinde ifadeler kullanılmalıdır. 

            Bulgular bölümü, araştırmanın denencelerini test etmek amacı ile kullanılan istatistiksel analizleri, her değişkene ait ortalama ve standart sapma değerlerini içerme­lidir. Tablolar ve şekiller ayrı bir sayfada yazının en so­nunda verilmeli, verilecek olan tablolarda ortalama­lar "Ort." şeklinde, standart sapmalar ise "S" şeklinde gösterilmelidir. Ortalama ve standart sapma değerleri cümle içinde ifade edilirken "Erkeklerin (Ort. = 113.05, S = 23.48), kadınlara (Ort. = 98.95, S = 25.80) kıyasla... " şeklinde belirtilmesi; İngilizce metinde ise değerlerin (M = 113.05, SD = 23.48) olarak yazılması gerekmektedir. 

            Bulgular bölümünde sıklıkla kullanılan istatistiksel teknikler, metin içinde rapor edilirken aşağıdaki örneklerde belirtilen şekilde olmalıdır: 

Varyans analizi: "... yaş değişkeninin temel etkisi anlamlıdır (Wilks'λ = .92, F1, 123 = 5.43, p < .05, η2 = .05)." 

"... yaş grubu bakımından anlamlı bir ana etki tespit edilmiştir, F2, 89 = 16.67, p = .0001, kısmi η2 = .29. 

Ayrıca, F çoklu karşılaştırmalar (Tukey testi gibi) rapor edilirken serbestlik derecesi (sd) mutlaka verilmelidir. 

Korelasyon: "... arasında pozitif yönde anlamlı ilişki vardır (r = .58, p < .01)."

" ... A ve B ile X ve Y arasında pozitif yönde ve anlamlı bir ilişki bulunmuştur (r = .41 ve r = .49, p < .01)." [Genişletilmiş İngilizce özette ise; "...relationships between A and B; X and Y were found to be significant (r = .41, p < .01; r = .49, p < .01, respectively)."]. 

"... arasındaki korelasyonları karşılaştırınca anlamlı bir fark bulunmuştur (Fisher'in z = 1.74, p = .04)."

T-testi analizi: "...anlamlı düzeyde yüksek çıkmıştır (t = -7.57, p < .001)." 

Regresyon analizi: Regresyon analizleri rapor edilirken R, R2, F, Beta, t ve p değerleri verilmelidir. Örneğin; "... tüm değişkenlerin X'i anlamlı düzeyde yordadığı görülmektedir (R2= .04, F10, 920  = 3.3, p < .0001). ... Y'nin (β = .09, t = 2.51, p = .01) X'i anlamlı derecede yordadığı gösterilmiştir."

"... (β = .84, t = 3.26, ΔR2 = .04, ΔF6,129 = 10.67, p < .001)."

"... sosyal baskının (βSB = 16, t = 2.12, p < .01, η2=.27, %95 CI = [.00, .12], sr2 = .11) varyansa önemli katkısı bulunmaktadır. "

Aracı değişkenlerin kısmi aracılık etkisi: "...(nokta tahmin = .01 ve %95 BCa GA [.0017, .0236])." 

Faktör analizleri: Her bir faktör altındaki maddelerin faktör yükleri (factor loadings) ve her bir faktörün açıkladığı varyans bilgileri verilmelidir. 

Açımlayıcı faktör analizi: "Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) katsayısı (.84) ve Bartlett küresellik testinin anlamlılık düzeyi [χ2 (105) = 651.64, p = .000] verilerin faktör analizi için uygun olduğunu göstermiştir." 

Doğrulayıcı faktörü analizi: "... [χ2 (74, N = 195) = 113.36,  χ2 /sd =1.53, RMSEA= .05, CFI= .99]."

Yol (path) analizi: "... ilk model uyumlu çıkmamıştır [χ2 (18, N = 509) = 57.37, p = .00, GFI = .98, AGFI = .94, NNFI = .80, CFI = .90, RMSEA = .07]."

Ki-kare farklılık testi: "... yapılan modifikasyon ile model anlamlı olarak farklılaşmıştır [Δχ2 (1) = 21.54, p < .01]." 

Wald istatistiği: "... Wald (1) = 36.86, p < .001."

İç tutarlılık: "Cronbach alfa iç tutarlılık katsayısı .93 olarak bulunmuştur." ya da cümle sonunda (α = .93) şeklinde belirtilmelidir.

Son olarak tartışma bölümü ise, araştırma bulgularının alanyazın ışığında açıklanmasını ve tartışılmasını içermelidir.

d) Kaynaklar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Me­tin içinde belirtilen tüm kaynaklar "Kaynaklar" listesi içinde yer almalıdır. 

Metin içinde kaynaklara atıfta bulunurken yazarların soyadları ve yayın tarihi kullanılır. Örnekler aşağıda belirtilmiştir: 

Savaş (1985) ... 

Savaş'a (1985) göre ... 

File ve Smith (1992) ... 

Fill ve Smith'e (1992) göre ... 

Martin, Sheldon ve Yaffee (1994) ... 

(Martin, Sheldon ve Yaffee, 1994)

İngilizce özet için örnek: (Martin, Sheldon, & Yaffee, 1994)

Yazar sayısı 3 ile 5 arasında ise, metin içinde ilk geçtiği yerde yukarıda olduğu gibi; ikinci geçtiği yerde ise "Smith ve arkadaşları (1980) ya da (Smith ve ark., 1980)"  şeklinde belirtilmelidir. Yazar sayısı 6 veya daha fazla ise metin içinde ilk geçtiği yerden iti­baren "Smith ve arkadaşları (1980)" olarak verilmelidir. 

Cümle sonunda birden fazla esere atıfta bulunuluyor ise kaynaklar parantez içinde alfabetik sıra ile aşağıdaki şekilde verilmelidir:

... (Doğan 1987; Kleft ve Dobson, 1990; Smith ve ark., 1980; Winson, George ve Zeng, 1986). 

Ana metinin sonundaki "Kaynaklar" bölümünde verilen tüm kaynaklar alfabetik sıra ile belirtilmelidir. Kaynakların yazım kuralları ile ilgili olarak lütfen dergimizin son sayısını dikkate alınız. Kaynak listesindeki yayınlarla ilgili birtakım örnekler aşağıda sunulmuştur:

Dergi makalesinden alıntı:

Baron, R. M. ve Kenny, D. A. (1986). The modera­tor-mediator variable distinction in social psycho­logical research: Conceptual, strategic and statis­tical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

Bushman, B. J., Ridge, R. D., Das, E., Key, C. W. ve Busath, G. L. (2007). When god sanctions killing effect of scriptural violence on aggression. Psy­chological Science, 18(3), 204-207. doi:10.1111/ j.1467-9280.2007.01873.x

Kitaptan alıntı:

Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Clif­fs, NJ: Prentice Hall.

Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2. baskı). Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum As­sociates.

Kitap bölümünden alıntı: 

Bandura, A. (2004). Selective exercise of moral agency. T.A. Thorkildsen ve H. J. Walberg (Ed.), Nurturing Morality içinde (37-57). Boston: Kluwer Acade­mic.

Chrestman, K. R. (1999). Secondary exposure to trauma and self reported distress among therapists. B. H. Stamm, (Ed.), Secondary traumatic stress: Self care issues for clinicians, researchers and educators (2. baskı) içinde (29-36). Lutherville, MD: Sidran Press.

İnternet kaynağından alıntı:

Kenny, D. A. (2014). Multiple regression. (22.05.2015 tarihinde http://davidakenny.net/cm/mr.htm adre­sinden alınmıştır.)

Tezden alıntı:

Çuhadaroğlu, F. (1986). Adolesanlarda benlik saygısı. Yayınlanmamış tıpta uzmanlık tezi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara.

Jackson, T. A. (2010). Leadership, commitment, and culture: A meta-analysis. Yayınlanmamış doktora tezi, The Univer­sity of Western Ontario, Ontario, Canada.

e) Ekler: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Araştırmada kullanılan ölçekler gibi ek bilgileri içermelidir. 

f) Tablolar: Yeni bir sayfadan başlamalıdır ve her bir tablo ayrı bir sayfada verilmedir. Tablo numarası ve tablo başlığı tablonun üstünde yer almalı; tablo numarası kalın yazı tipiyle, tablo başlığı ise normal yazı tipiyle ve kelimelerin baş harfleri büyük olacak şekilde belirtilmelidir (örn., Tablo 1. Değişkenlere Ait Ortalama, Standart Sapma ve Korelasyon Değerleri). Gönderilecek olan tablolar mutlaka Word programının "Tablo" seçeneği kullanılarak hazırlanmalıdır. Tablo altındaki bilgiler "Not 1, Not 2 ..." şeklinde sıralanmalıdır. Tabloların verilişiyle ile ilgili olarak dergimizin son sayısını dikkate alabilirsiniz.

g) Şekil Başlıkları ve Şekiller: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Şekil numarası ve şekil başlıkları kelimelerin baş harfleri büyük olarak aynı sayfada alt alta verilmelidir. Şekillerin her biri ise ayrı sayfalarda verilme­lidir. Ayrıca yazarlara, dizgi sırasında grafiklerde ortaya çıkabilecek bozulmaları önlemek için grafiği yeniden çizebilmek amacıyla grafik verilerini Excel dosyasında ayrı olarak göndermeleri ayrıca önerilebilir. Ancak bu tür şekillerin metin içinde yer alacak diğer tablo ve şekillerle karışmasını önleyecek şekilde açıklamalar yer almalıdır. Özel baskı gerektiren şekil ve fotoğrafların masrafı yazardan talep edilebilir. 

Gönderilecek olan tablo ve şekillerin toplam sayısının 5 ya da 6'yı geçmemesine özen gösteril­melidir. 

h) Yazar Notları: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Eğer araştırma bir tez çalışmasının özeti ise veya araştırmayı destekleyen kurum(lar) var ise bu bölümde belirtilmelidir. Ayrıca araştırmacının, araştırmaya katkılarından dolayı teşekkür etmek istediği kişiler de bu sayfada belirtilmelidir. Bu bölüm makalenin sisteme ilk yüklenişinde yer almamalı, eğer söz konusu yazı yayına kabul edilirse daha sonra gönderilmelidir. 

ı) Yazışma Adresi: Yeni bir sayfadan başlamalıdır. Yazarın veya yazarlardan bağlantı kurulabilecek olan kişinin adresi, telefon numarası ve varsa faks numarası ile e-posta adresi bu bölümde yer almalıdır. Tek kopya olması yeterlidir. Bu bölüm de makalenin sisteme ilk yüklenişinde yer almamalı, eğer söz konusu yazı yayına ka­bul edilirse daha sonra gönderilmelidir. 

i) Genişletilmiş İngilizce Özet (Summary): Yeni bir sayfadan başlanmalı ve İngilizce kısa başlık mutlaka belirtilmelidir. Özet, çift aralıklı ve 4-10 sayfa uzunluğunda olmalı; giriş, yöntem, bulgular ve tartışma bölümlerini içermelidir. Yazım kurallarıyla ilgili olarak yukarıda belirtilen hususlar göz önünde bulundurulmalı, İngilizce dilbilgisi kurallarına dikkat edilerek anlaşılır biçimde yazılmasına özen gösterilmelidir.

4. Makalelerde ifade edilen düşüncelerden yazarları sorumludur. 

5. TPD'de yayınlanan makalelerden ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir. Yazının içeriğinde olabi­lecek çarpıtmalardan, alıntıyı yapan ve yayınlayan kişi ya da kuruluşlar yasalar karşısında sorumludur. 

6. Yayın Kurulu, yazıda gerekli gördüğü sözcükleri değiştirebilir. 

7. Kurallara uymayan yazılar yayınlanmaz. 

8. TPD'de yayınlanan yazılar için herhangi bir ücret ödenmez. Ancak makale yayınlandıktan sonra, yazar TÜBA'ya başvurduğu takdirde, TÜBA'nın uluslararası yayınları özendirme fonu kapsamında belirlenen maddi ödülü talep edebilir. 

9. Yayınlanan her araştırmanın verilerinin 5 yıl süre ile araştırmacı tarafından saklanması zorunludur. Gerek yayın politikamız gerekse dahil olduğumuz uluslararası yayın kuruluşlarının kuralları gereğince zaman zaman bazı yazıların verileri ve analiz programları yazarlardan istenebilecektir. 
100. Yıl Mah. Fethiye Sk. Sefa Apt. 5/1 Çankaya/Ankara

0 (312) 425 67 65

0 (312) 418 15 50
0 (312) 417 40 59
psikolog.org.tr
bilgi@psikolog.org.tr

Genel Merkez
Türk Psikologlar Derneği
Resmî Web Sitesi

© 2023 Genel Merkez - Türk Psikologlar Derneği
Tüm hakları saklıdır, İçerik izinsiz kopyalanamaz ve kullanılamaz.


Çerez politikası: Hiç bir kullanıcı verisi kaydedilmemektedir.