ANA SAYFA     İLETİŞİM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spor Psikolojisi Birimi Yönetmeliği
Paylaş 

 TÜRK PSİKOLOGLAR DERNEĞİ

SPOR PSİKOLOJİSİ BİRİMİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Tanımlar

AMAÇ

Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı; Türk Psikologlar Derneği’nin Spor psikolojisi biriminin temel işleyişine yönelik temel ilke ve kuralları belirlemek ve esasları düzenlemektir.  

 KAPSAM

Madde 2 – Bu yönetmelik TPD kapsamında görev yapacak olan Spor Psikolojisi Birimi’nin yetki ve sorumlulukları ile işleyişine yönelik hükümleri kapsar.   

 TANIMLAR

Madde 3 – Bu yönetmelikte geçen;

Dernek: Türk Psikologlar Derneği (TPD)’ni,

Yayın: TPD tarafından basılmış ve basılacak olan işitsel ve görsel materyalleri,

BAKANLIK: Gençlik Ve Spor Bakanlığını,

Federasyonlar: Türkiye’deki Spor Federasyonlarını

KULÜPLER: Türkiye’deki Spor Kulüplerini

Akademik Danışma Kurulu (ADK): TPD üyesi akademisyenlerin yer aldığı kurulu,

ifade eder.

 

 

 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

YAPILANMA VE ORGANİZASYON ŞEMASI

 

Madde 1 – Spor Psikolojisi Birimi (SPB)

TPD-SPB,  Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri tarafından, yapılan başvurular arasından seçilen biri SPB Başkanı 3 kişiden oluşur.

Madde 2 – SPB’nin Görevleri ve İşleyişi

-          TPD bünyesinde yapılacak spor psikolojisi kapsamındaki faaliyetinin önerilmesi, TPD tarafından önerilen ya da SPB tarafından gündeme getirilen faaliyetlerin değerlendirmesini yaparak Akademik Danışma Kurulu’na iletilmesi, süreçlerinin koordinasyonu ve denetlenmesi işlemlerinden sorumlu birimdir.

-          Üyelere ve/veya halka yönelik, yılda en az 2 faaliyet (örneğin proje, konferans, eğitim, basın açıklaması vb. ) düzenler.

-          Yapılan çalışmalar Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez raporlanıp TPD YK temsilcisine iletilir.

SPB’nin Görev Alanı ve Çalışma Konuları:

·         Spor psikologu tanımının netleştirilmesi ve uluslararası kriterlere adaptasyonun sağlanması. Spor psikolojisi alanında etik değerlerin tanımının yapılması ve çalışma kriterlerini belirlenmesi.

·         Uluslararası eğitim kriterlerinin incelenmesi ve TPD bünyesinde yapılacak spor psikolojisi konulu her türlü eğitim ve sertifika programı faaliyetinin önerilmesi.

·         TPD yayınları tarafından spor psikolojisi konusunda basılmak üzere hazırlanacak kitapçıkların veya broşürler için başvuru yapılması.

·         Spor psikolojisinin gelişimi için üniversitelerdeki psikoloji bölümleriyle yapılacak ortak çalışmaların projelendirilmesi.

·         Uygulamalı alanda faaliyet gösterebilmek ve birimin tanınırlığını artırmak için spor federasyonları ve kulüpleri ile iş birliğine gidilecek projelerin hazırlanması.

·         Spor bilimleri kökenli olup spor psikolojisi yüksek lisansı ve ya doktorası yaparak uluslararası kriterleri yerine getiren uzmanların birime katılımının sağlanması.

·         Spor psikolojisini tanıtmak ve saygın bir alan haline getirmek için yöneticiler, teknik sorumlular, antrenörler, sporcular ve medya ile iletişime geçmek ve ortak faaliyetler düzenlemek.

·         Spor psikolojisi ile ilgilenen psikoloji öğrencileri ve psikologların sorunlarının çözümü için çalışmak ve onları yönlendirmek.

·         Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki spor psikolojisi dernek veya kuruluşlarla proje bazında ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak.

Madde 3- Spor Psikolojisi Birimi Başkanı (SPBB)

4 yıllığına birim üyeleri tarafından seçilir. Üyeler kendi aralarında seçim yapamamaları durumunda 2 yıllığına TPD YK tarafından seçilmiş üyeler arasından atanır. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir çalışma grubu oluşturarak faaliyetlerini sürdürebilir. 

Görevleri:

  1. Spor psikolojisi alanı kapsamına giren işlerin yürütülmesiyle ilgili faaliyetleri koordine eder (örn. Yeni ve tanınmayan bir alan olması nedeniyle spor psikolojisindeki gelişmelerin takip edilmesi, ülke geneline yönelik bilgilendirme ve değerlendirmeler yapılması, genç üyeler için kurslar ve seminerler düzenlenmesi, gerek duyulduğunda Milli Olimpiyat Komitesi, Gençlik Ve Spor Bakanlığı ve spor federasyonları ile toplantılar yapılarak sporculara destek verilmesi ya da projeler yapılması vb.) ve diğer SPB üyeleriyle paylaşır.
  2. Üyelerin spor psikolojisi alanına yönelik olarak ihtiyaçlarını değerlendirir ve SPB’nin bu alandaki vizyonunu TPD-YK ve TPD üyeleriyle paylaşır.
  3. Dernek içi ve dışı etkinliklerde birimi temsil eder.
  4. TPD YK Temsilcisiyle işbirliği halinde çalışır.

 

Madde 4- Spor Psikolojisi Birimi Üyesi (SPBÜ)

TPD YK tarafından, birim üyeliği için başvuran TPD üyeleri arasından 2 yıllığına seçilir. Yeni başvuru olmaması ve üyelerin istifa etmemesi durumunda, üyelik devam eder. Birim üyelerinin işleyiş ve süreç yönetmeliğinde tanımlanan görevleri yerine getirmemeleri durumunda birim üyelikleri düşürülür.

Görevleri:

  1. Spor Psikolojisi Birimi’nde  SPB Başkanı ile koordineli olarak çalışır.
  2. Birimin belirlediği toplantılara katılır.
  3. Görevlendirildiği takdirde dernek içi ve dışı etkinliklerde birimi temsil eder.
  4. Birimin düzenlediği etkinliklerde aktif rol alır. 

 Eklenme tarihi : 07.04.2015
 
Üye Girişi
Kullanıcı Adı
 
Şifre
 
Beni Hatırla
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
Kitaplarımız
 
 
Bağlantılar
Türk Psikoloji Dergisi
 
Türk Psikoloji Yazıları
 
Türk Psikoloji Bülteni
Türk Psikologlar Derneği © 2012. All rights reserved.
powered by sinaps iletisim